Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń

(kody według klasyfikacji zawodu 242307,242310)

 

2 stopniowy, 3 modułowy kurs kadrowo-płacowy (kadry i płace w praktyce)

Cel kursu

 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz. U. Nr 82, poz. 537 pod numerami zawodu 242307,242310.

 

Proces kształcenia

 

Proces kształcenia oparty jest o·  zajęcia wykładowe, wykładowo - seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymiz wykorzystaniem programu Sage  Kadry i Płace (praca na przykładach, wzorach  dokumentów, aktach prawych, wyjaśnienie  wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych, analizy  przypadków,bezpośrednie odpowiedzi na pytania

 

 Kurs obejmuje dwa stopnie  i   trzy moduły tematyczne:

 

I STOPIEŃ  - PODSTAWY – 84 godziny lekcyjne

w tym

I MODUŁ – PRAWO PRACY -  30 godz.

II MODUŁ – WYNAGRODZENIA I ICH EWIDENCJA – 30 godz.

III MODUŁ – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  -  24 godz.

 

II STOPIEŃ  - DLA ZAAWANSOWANYCH  – 80 godzin lekcyjnych

w tym

I MODUŁ – PRAWO PRACY -  24 godz.

II MODUŁ – WYNAGRODZENIA I ICH EWIDENCJA – 32 godz.

III MODUŁ – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  -  24 godz.

 

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

 

I STOPIEŃ  -  Podstawy

 

I MODUŁ – PRAWO PRACY -  30 godz.

 

1.       Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy (pojęcie pracownika, pracodawcy, zakładu pracy)

2.       Umowy cywilno-prawne a umowa o pracę

3.       Stosunek pracy – zawarcie i przebieg

·          Rodzaje umów

·          Określenie miejsca pracy

·          Termin rozpoczęcia stosunku pracy

4.       Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy

5.       Ustanie stosunku pracy

·          Formy i terminy rozwiązania stosunku pracy

·          Wygaśnięcie

·          Rozwiązanie (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia)

·          Ochrona pracowników – zakres, zastosowanie

6.       Świadectwo pracy

·          Zasady wystawiania

·          Sprostowania i duplikaty

·          Świadectwa pracy przy umowach terminowych

7.       Dokumentacja pracownicza, w tym zakładanie i poprawne prowadzenie akt osobowych

8.       Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników

9.       Uprawnienia rodzicielskie

·          Uprawnienia młodego rodzica

·          Urlop macierzyński i dodatkowy macierzyński

·          Urlop rodzicielski

·          Urlop ojcowski

·          Urlop wychowawczy

10.    Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

·          Urlopy wypoczynkowe

·          Urlopy bezpłatne

·          Zwolnienia od pracy – płatne i niepłatne

·          Urlopy okolicznościowe

11.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – pojęcia podstawowe

12.    Szczególna ochrona pracowników

 

II MODUŁ – WYNAGRODZENIA I ICH EWIDENCJA – 30 godz.

 

1. Organizacja płac w podmiotach gospodarczych

·          Akty prawne obowiązujące w zakresie organizacji pracy i płac.

·          Podstawowe pojęcia dotyczące wynagrodzeń.

·          Główne funkcje wynagrodzeń.

·          Systemy płac.

2. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

·          Klasyfikacja wynagrodzeń.

·          Źródła finansowania wynagrodzeń.

·          Podstawowe elementy składowe wynagrodzenia ze stosunku pracy.

·          Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzeń.

·          Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń ze stosunku pracy.

·          Naliczanie płac.

        -       Sporządzanie dokumentacji płacowej w programie Sage Kadry i Płace – przykłady oraz samodzielne wykonywanie ćwiczeń.

3. Ewidencja wynagrodzeń ze stosunku pracy

·          Ewidencja księgowa wynagrodzeń ze stosunku pracy

·               -       Przykładowe ćwiczenia.

·          Samodzielne naliczanie płac w programie Sage Kadry i Płace i ewidencja wynagrodzeń.

4. Wynagrodzenia wg kodeksu cywilnego.

·          Wynagrodzenia wg umowy zlecenia i umowy dzieła.

·          Obowiązkowe obciążenia umów cywilnoprawnych.

·          Dokumentacja i ewidencja księgowa z wynagrodzeń z umów zlecenia i dzieła.

·               -       Sporządzanie dokumentacji – umowy zlecenia/dzieła oraz rachunków do umów

        w programie Kadry i Płace.

·          Samodzielne naliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń z umowy zlecenia i dzieła

        z wykorzystaniem programu Kadry i Płace.

 

III MODUŁ – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  -  24 godz.

 

1.     Zasady podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu

2.     Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia

3.     Zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

4.     Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wypadkowe osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

5.     Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym

6.     Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( urlop ojcowski, urlopy macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne)

7.     Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów.

8.     Ubezpieczenie wypadkowe, zasady ustalania liczby ubezpieczonych, druk IWA

9.     Rozliczenia wobec ZUS.                                

10.  Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe – tworzenie dokumentów

11.  Ustalenie liczby ubezpieczonych w DRA

12.  Zapoznanie z programem PŁATNIK

13.  Druki ZUS – ZUS Z-3, Rp-7, karta zasiłkowa - zasady tworzenia i wypełniania

14.  Kontakty z ZUS (kontrola, zaświadczenia, kontrola dokumentów, odroczenie płatności

 

II STOPIEŃ – DLA ZAAWANSOWANYCH

 

I MODUŁ – PRAWO PRACY – 24 godz.

 

1.       Stosunek pracy – zawarcie i przebieg

2.       Ustanie stosunku pracy

 

3.       Postępowanie przed sądem pracy

·          Warunki formalne

·          Treści pism procesowych

·          Sporządzanie pozwu do sądu pracy

4.       Odpowiedzialność materialna pracowników

·          za szkodę

·          za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia

·          wina umyślna i nieumyślna pracownika.

5.       Odszkodowania przysługujące pracownikom

6.       Czas pracy

·          Charakterystyka norm i systemów czasu pracy

·          Rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku - dobowego i tygodniowego

·          Przerwy w pracy - wliczane i nie wliczane do czasu pracy

·          Dokumentacja i ewidencja czasu pracy

7.       Zatrudnianie niepełnoprawnych

8.       Pracownicy tymczasowi

9.       Pracownicy młodociani

10.    Telepraca

11.    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

12.    Zwolnienia grupowe

·          ograniczenie szczególnej ochrony

·          przebieg

 

II MODUŁ – WYNAGRODZENIA  – 32 godz.

 

1. Wynagrodzenia za czas wykonywania pracy w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne i wolne  

 od pracy.

·          Zasady naliczania wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne

        i wolne od pracy.

·          Ćwiczenia w programie Kadry i Płace.

·          Samodzielne naliczanie i ewidencjonowanie z wykorzystaniem programu Kadry i Płace.

2. Wynagrodzenia i świadczenia pieniężne za czas niewykonywania pracy.

·          Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

·          Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

·          Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.

·          Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

·          Ćwiczenia w programie kadrowo-płacowym.

·          Samodzielne naliczanie wynagrodzeń, zasiłków z wykorzystaniem programu

        kadrowo-płacowego.

3. Odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

4. Inne rozrachunki z pracownikami i ich ewidencja księgowa

·          Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników -  dokumentacja i ewidencja księgowa.

·          Podróże służbowe przedsiębiorców i osób z nim współpracujących.

·          Korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych.

5. Świadczenia wynikające z FŚS i PFRON

·          Zasady tworzenia ZFŚS, wykorzystania

·          Zasady tworzenia, korzystania z ZFRON

·          Ewidencja księgowa ZFŚS i ZFRON

6. Rezerwy na świadczenia pracownicze.

·          Istota, cel i zasady tworzenia rezerw i ich wykorzystania.

·          Ewidencja księgowa rezerw na świadczenia pracownicze.

7. Podatek dochodowy

 

III MODUŁ – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – 24 godz.

 

1.     Zasady ubezpieczania

2.     Zasiłki ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłki opiekuńcze

3.     Świadczenie rehabilitacyjne zasady przyznawania i dokumentacja

4.     Zasady ustalania chorobowego i zasiłków – warsztaty

5.     Potrącenia z „chorobówki”

6.     Urlopy macierzyńskie

7.     Zasiłki po ustaniu zatrudnienia

8.     Nieobecność nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru składki

9.     ZUS zleceniobiorcy , zasiłek zleceniobiorcy

10.  Druki ZSWA, KOA

11.  Świadczenia pracownicze, świadczenia niepieniężne dla pracowników a ZUS

12.  Obowiązki pracodawcy wobec pracownika ( wnioski emerytalne, dokumenty dla pracujących emerytów, 

  osób pobierających świadczenia przedemerytalne)

13.Kontakty z ZUS (kontrola, zaświadczenia, kontrola dokumentów, odroczenie płatności

 

 

 Koszt uczestnictwa w kursie:

 

I STOPIEŃ - PODSTAWY (84 godziny lekcyjne)  1 338,-zł. od osoby

II STOPIEŃ - DLA ZAAWANSOWANYCH  (80 godzin lekcyjnych) – 1283.- zł. od osoby

STOPIEŃ I i II  ( 164  godziny lekcyjne )  2 490 ,-zł. od osoby

 

-  w cenie: wykład, autorskie materiały, gorące napoje.

 

 

Uczestnicy kursu, którzy zaliczą egzamin końcowy po II Stopniu, otrzymają zaświadczenie o zdobyciu

kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. wynagrodzeń 

(zawody te są ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz. U. Nr 82, poz. 537 - kody zawodów: 242307 i 242310).

 

 

News

Polecamy

    • Kaledarium