O nas

Stowarzyszenie Księgowych działa w Polsce w różnych formach organizacyjnych od 1907 r. Działalność Oddziału Okręgowego w Katowicach reaktywowano po wojnie w 1957r.

Podstawowe cele naszej organizacji to:

  • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia
  • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia a tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom
  • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty
  • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno - zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo - księgowej
  • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standartów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizcję rachunkowości

a realizujemy je głównie przez działalność szkoleniowo - informacyjną prowadzoną w naszym oddziale w Katowicach i w oddziałach terenowych, ale i na "wyjeździe" (konferencje w miejscowościach wypoczynkowych Beskidów).


Oddział nasz zrzesza aktualnie 464 członków zwyczajnych (osoby fizyczne) i 302 członków wspierających (jednostki gospodarcze).

Składka miesięczna członka zwyczajnego wynosi 5 PLN, a członka wspierającego co najmniej 200 PLN rocznie.

Członkiem wspierającym stowarzyszenie można zostać wypełniając w dwóch egzemplarzach odpowiednią deklarację członka wspierającego i przesyłając ją na nasz adres (pocztą, faxem) Kandydaci na członków zwyczajnych kierują swoje deklaracje członka zwyczajnego do jednego z naszych oddziałów terenowych .

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty szkoleniowej, a także z istniejącej w naszym Oddziale Biblioteki.


Działalnością Oddziału Okręgowego kieruje Zarząd, w skład którego w obecnej kadencji wchodzą:
Prezes:  Andrzrej Młynarczyk
Wiceprezes: Marian Jagiełło
Wiceprezes: Henryk Herman
Skarbnik: Anna Jeziorska - Hesse
Sekretarz: Zuzanna Krużołek
oraz dwóch członków zarządu i trzech prezesów oddziałów terenowych.

Polecamy

    • Kaledarium