Szkolenia EFS

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zarząd Główny w Warszawie

Oddział Okręgowy w Katowicach

ul Sokolska 3, 40-084 Katowice

 

Projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.6 Integracja i Reintegracja Zawodowa Kobiet

W maju 2008 roku Oddział Okręgowy SKwP w Katowicach zakończył realizację projektu „Nowoczesna księgowość kluczem do różnorodnej i wieloletniej aktywności zawodowej kobiet". Szkolenia zorganizowane w ramach SPO RZL  Działanie 1.6, skierowane były do kobiet bezrobotnych oraz pracujących o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Korzystanie z bezpłatnych kursów zawodowych finansowanych przez EFS wpłynęło na poprawę sytuacji zawodowej oraz lepszą pozycję na rynku pracy osób uczestniczących w programie.

Projekt realizowany był przez 15 miesięcy w Katowicach i Rybniku. Szkoleniami objęto 144 beneficjentki. W trakcie szkoleń uczestniczki otrzymały pomoc psychologów, doradców  zawodowych oraz bezpłatne materiały szkoleniowe, podręczniki, zwrot kosztów przejazdu na zajęcia, posiłki.

Wszystkie założenia projektu zostały w czasie jego trwania zrealizowane.

Ocena szkoleń ,wynikająca z wypełnionych przez beneficjentki ankiet ewaluacjnych jest bardzo wysoka i świadczy o celowości organizowania podobnych projektów.

Obecnie Oddział Okręgowy SKwP w Katowicach ubiega się ośrodki z EFS na realizację szkoleń z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

Polecamy

    • Kaledarium