BILANS 2018

BILANS 2018

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach, wzorem lat ubiegłych, proponuje Państwu w grudniu i styczniu skorzystanie z akcji edukacyjnej „BILANS 2018”, adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów i doradców podatkowych.
Celem akcji jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, zagadnień i zmian podatkowych.
Akcja obejmuje 2 bloki tematyczne, realizowane w formie 2-dniowego szkolenia:
BLOK I Rachunkowość (w tym zamknięcie roku 2018)
8 godz. lekcyjnych
BLOK II Podatki (w tym zmiany w VAT, CIT, PIT)
8 godz. lekcyjnych

Terminy szkolenia:
BLOK I Rachunkowość:
06.12.2018r. godz. 900
17.01.2019r. godz. 900

BLOK II Podatki:
07.12.2018r. godz. 900
10.01.2019r. godz. 900

Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby:
BLOK I Rachunkowość 
310,- zł – dla członków SKwP (wspierających i zwyczajnych)
340,- zł – dla pozostałych osób
BLOK II Podatki 
310,- zł – dla członków SKwP (wspierających i zwyczajnych)
340,- zł – dla pozostałych osób
BLOK I i II łącznie 
590,- zł – dla członków SKwP (wspierających i zwyczajnych)
650,- zł – dla pozostałych osób
obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia:

Prowadzący szkolenie:
BLOK I Rachunkowość
Teresa Cebrowska – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i podatkowej, analizy finansowej oraz rewizji finansowej, doświadczony wykładowca i trener, nauczyciel akademicki, związana z SKwP (Wiceprezes Zarządu Głównego), członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości, członek rad nadzorczych, doradca z zakresu rachunkowości.

BLOK II Podatki
Mariusz Gałuszka – doradca podatkowy, były przewodniczący Oddziału Śląskiego KIDP, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez tut. Oddział, prowadzi własną kancelarię podatkowo-rachunkową.

Program szkolenia:
BLOK I Rachunkowość
1. Zmiany w regulacjach prawnych – co zmieniono już a czego można się spodziewać w 2019 roku.
2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – nowe wyzwania – zmiany ustawy o rachunkowości od dnia 1 października 2018 roku.
3. Prawa wyboru wzoru sprawozdania finansowego (wybór załącznika do ustawy o rachunkowości) – kto i co może wybrać i co na tym zyskuje.
4. Reguły nadrzędne a prawo do uproszczeń – kiedy i co można wybrać oraz jak je stosować.
5. Zasady (polityka) rachunkowości, wartości szacunkowe – jak tworzyć i jak ujmować skutki ich zmian oraz zdarzenia po dacie bilansu (rozwiązania wg KSR 7).
6. Inwentaryzacja – tylko obowiązek czy mechanizm samokontroli pozycji bilansu.
7. Bilans – jak wyceniać i prezentować składniki aktywów i pasywów w tym pozycje szczególnie problematyczne: środki trwałe (wg KSR nr 11) wartości niematerialne i prawne, inwestycje długo i krótkoterminowe (w tym instrumenty finansowe), rozrachunki, zapasy produktów i produktów w toku, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia w czasie kosztów i przychodów.
8. Elementy składowe rachunku zysków i strat – jak ujmować w księgach rachunkowych i jak prezentować koszty i przychody z wszelkich sfer działania jednostki. Sporządzanie i prezentacja. Podstawowe pozycje wynikowe.
9. Informacja dodatkowa – co i jak ujawniać – dotychczasowe i nowe wymogi.
10. Sprawozdanie z działalności – jak sporządzić by spełnić wymogi ustawowe i dobrze informować interesariuszy (KSR 9).
11. Procedura zamknięcia roku 2018 – jakie są obowiązki i jaka jest odpowiedzialność kierownika jednostki.

BLOK II – Podatki
1. Podatek od towarów i usług:
 - istotne nowelizacje wprowadzone w obszarze VAT w 2018 roku oraz problemowe zagadnienia pojawiające się w obszarze VAT w 2018 roku, w tym m. in.: mechanizm podzielonej płatności (split payment), należyta staranność, wymogi w zakresie kas rejestrujących (fiskalnych), zmiana definicji pierwszego zasiedlenia, zmiany w zakresie: rejestru podatników podatku VAT, dodatkowej sankcji w podatku VAT, zwolnienia podmiotowego, faktur VAT RR, wraz z przytoczonym, wybranym orzecznictwem NSA i WSA, a także interpretacjami KIS,
 - wprowadzone i planowane zmiany w VAT na rok 2019, w tym m. in.: brak deklaracji VAT, obowiązkowe stosowanie split payment, skrócenie terminu w „uldze za złe długi”, kasy fiskalne online, nowe stawki VAT.
2. Podatki dochodowe (CIT, PIT):
 - istotne nowelizacje wprowadzone w obszarze podatków dochodowych w 2018 roku oraz problemowe zagadnienia pojawiające się w obszarze podatków dochodowych w 2018 roku, w tym m.in. dochód z kapitałów, skutki podatkowe finansowania dłużnego, 50% kosztów uzyskania przychodów, minimalny podatek od dochodów z budynku, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w drodze spadku, darowizny, wraz z przytoczonym, wybranym orzecznictwem NSA i WSA, a także interpretacjami KIS,
 - wprowadzone i planowane zmiany w obszarze podatków dochodowych na rok 2019, w tym m.in.: obniżona stawka CIT, podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax), koszt używania samochodów w działalności, opodatkowanie dochodów z walut wirtualnych, preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, modyfikacja w zakresie cen transferowych, zmiany w zakresie:  sposobu składania zeznań podatkowych, terminu i sposobu składania deklaracji PIT-11, sposobu pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Konstytucja Biznesu – aspekty podatkowe, ustawa o STIR (Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej), ustawa o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zmiany ustawy ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Pozostałe informacje:
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu szkolenia.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa Bilans 2018).

Dodatkowo polecamy coroczne wydanie specjalne miesięcznika Rachunkowość „Zamknięcie roku 2018” w cenie 189,- zł.

Samokształcenie w ramach ODZ biegłych rewidentów oraz certyfikowanych Dyplomowanych Księgowych i Ekspertów Usług Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Biegły rewident uczestniczący w szkoleniu może zaliczyć do samokształcenia realizowanego w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego za 2018 rok (w składanym do PIBR oświadczeniu o samokształceniu) – 8 lub 16 godzin.
Dotyczy to również certyfikowanych Dyplomowanych Księgowych oraz Ekspertów Usług Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
fax: +48322538709
e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych