PRAWO PRACY – ISTOTNE ZMIANY W 2019 ROKU

Termin szkolenia:
 03.04.2019r. (środa), godz. 9.00 (8 godzin dydaktycznych).

Miejsce szkolenia: siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w warsztatach 1 osoby:
 250,- zł dla członków SKwP
 275,- zł dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

 

Prowadzący szkolenie:
 mec. Grażyna Bogaczyk – doświadczony radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego i prawa pracy, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez tut. Placówkę, prowadzi własną kancelarię radcy prawnego.

Program szkolenia:

1. Planowane zmiany w prawie pracy – wprowadzenie

2. Dokumentacja pracownicza po nowemu od dnia 1 stycznia 2019 roku:
  a) pojęcie dokumentacji pracowniczej
  b) obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  c) dokumentacja pracownicza a ponowne nawiązanie stosunku pracy
  d) obowiązek informacyjny pracodawcy przy wydaniu świadectwa pracy
  e) obowiązek pracodawcy informowania pracowników i byłych pracowników o zmianach dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  f) prowadzenie dokumentacji pracowniczej - forma papierowa, elektroniczna
  g) informowanie pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
  h) niszczenie dokumentacji pracowniczej
  i) podstawy wydawania kopii akt osobowych pracownikom
  j) akta pracownicze po zmianach
  k) skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
  l) nowe zasady przechowywania akt osobowych
  ł) zasady przechowywania dokumentacji dotyczącej czasu pracy
  m) dokumentacja związana z zawarciem umowy o pracę
  n) odpowiedzialność pracodawcy za nieprowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa pracy

3. Wynagrodzenie za pracę w 2019 roku
  a) zmiany w zakresie wypłaty wynagrodzenia
  b) miejsce, czas wypłaty wynagrodzenia

4. Zatrudnianie młodocianych po zmianach
  a) pojęcie pracownika młodocianego
  b) zasady zatrudniania
  c) dokształcanie
  d) ochrona zdrowia
  e) urlopy wypoczynkowe
  f) wynagrodzenie

Pozostałe informacje:
Należność za udział w warsztatach prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).
Szczegółowych informacji dot. warsztatów udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w  z przyczyn od siebie niezależnych.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
fax: +48322538709
e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych