PŁACE W PRAKTYCE – DWUDNIOWE WARSZTATY
PRAKTYCZNE (KOLEJNA EDYCJA)

Termin warsztatów:
12-13.11.2019 roku (wtorek-środa), godz. 900 (16 godzin dydaktycznych).

Miejsce warsztatów:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w warsztatach 1 osoby:
460,- zł – dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
490,- zł – dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

Prowadzący warsztaty:
Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez tut. Placówkę, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę.

Program warsztatów:
I. Wynagrodzenie za część miesiąca:
1. Wynagrodzenie za część miesiąca pracownika zatrudnionego lub zwolnionego:
– w trakcie miesiąca
– w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie wypoczynkowym
– który przechodzi w trakcie miesiąca na urlop wychowawczy, bezpłatny
2. Zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
3. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia
4. Zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki  zaszeregowania na stawkę godzinową)
5. Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych

II. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy:
1. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględniamy przy ustalaniu podstawy, składniki wynagrodzenia  w stałej wysokości
2. Wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
3. Skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczanie zmiennych składników  wynagrodzenia)
4. Urlop na przełomie miesięcy a ustalenie podstawy
5. Długotrwała choroba pracownika a ustalenie podstawy
6. Obliczanie wynagrodzenia za urlop

III. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy:
1. Ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop
2. Składniki wynagrodzenia w stałej wysokości
3. Wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
4. Wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc
5. Ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnych 3 miesięcy
6. Uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca
7. Obliczanie ekwiwalentu za urlop

IV. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy:
1. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
2. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w razie zaprzestania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia
3. Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 KP)
4. Zwolnienie na poszukiwanie pracy
5. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

V. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:
1. Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
2. Udzielanie czasu wolnego, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika
3. Udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny
4. Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik odbiera czas wolny z tytułu wypracowanych nadgodzin
5. Obliczanie wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
6. Obliczanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
7. Rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy
8. Udzielanie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
9. Rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca

VI. Wynagrodzenie za czas dyżuru i przestoju przy różnych systemach wynagrodzeń:
1. Ustalenie wynagrodzenia za czas dyżuru
2. Ustalenie wynagrodzenia za czas przestoju

VII. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego:
1. Ustalenie podstawy naliczania świadczeń chorobowych
2. Uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru
3. Ustalenie podstawy w przypadku wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem
4. Pracownik chorujący w pierwszym miesiącu zatrudnienia i posiadający okres wyczekiwania
5. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia
6. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru zasiłku
7. Zasady ustalania nowej podstawy w pobieraniu zasiłków
8. Przeliczenie podstawy w przypadku zaprzestania wypłaty danego składnika wynagrodzenia
9. Potrącenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia
10. Formularze dokumentujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

VIII. Sporządzanie listy płac dla pracownika:
1. Obliczanie poszczególnych składników wynagrodzenia i ustalanie innych świadczeń związanych z pracą oraz wykazywanie ich na liście płac
2. Pomniejszanie wynagrodzenia w związku z różnymi okresami niewykonywania pracy
3. Ustalanie wynagrodzenia w razie zmiany stawki w trakcie miesiąca oraz zmiany wymiaru czasu pracy
4. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i obliczanie składek; warunki konieczne do zastosowania wyłączeń z podstawy wymiaru składek, składki ZUS podlegające odliczeniu od dochodu
5. Ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i obliczanie składki; obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku
6. Ustalanie przychodu, podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy; skala podatkowa, koszty
7. Uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek, odmienne zasady obowiązujące w sytuacji, kiedy pracownik otrzymuje świadczenie ozusowane a wolne od podatku
8. Składka na Fundusz Pracy i FGŚP na liście płac; zwolnienia z obowiązku opłacania składek
9. Stosowanie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu na liście płac
10. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop z uwzględnieniem różnych systemów  wynagradzania
11. Ustalanie odpraw i odszkodowań wynikających ze stosunku pracy
12. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy w razie choroby i macierzyństwa, zasady wypłaty wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego
13. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i za pracę nadliczbową na liście płac; zasady rekompensaty korygowanie wypłaconych składników wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą; aspekt składkowy i podatkowy  

Pozostałe informacje:
Należność za udział w warsztatach prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia warsztatów.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).

Szczegółowych informacji dot. warsztatów udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl

 

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych