PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE W ZAKRESIE OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ

Termin szkolenia:
 29.10.2019 roku (wtorek), godz. 900 (8 godzin dydaktycznych).

Miejsce szkolenia:
siedziba Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy ul. Sokolskiej 3.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby:
250,- zł – dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
275,- zł – dla pozostałych osób

obejmuje: wykład, autorskie materiały oraz poczęstunek.

Prowadzący szkolenie:
mec. Grażyna Bogaczyk – doświadczony radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego i prawa pracy, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez tut. Placówkę, prowadzi własną kancelarię radcy prawnego.

Program szkolenia:

I. Podstawy prawne tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
1. Cele tworzenia PPK
2. Procedury i terminy tworzenia PPK
3. Oświadczenia woli uczestnika PPK

II. Podmioty uprawnione do tworzenia PPK
1. Podmioty wyłączone z zakresu stosowania PPK

III. Umowa o zarządzanie PPK
1. Podstawa zawarcia umowy o zarządzanie
2. Strony umowy, treść umowy
3. Termin zawarcia umowy o zarządzanie, wypowiedzenie umowy

IV. Umowa o prowadzenie PPK
1. Termin zawarcia umowy
2. Skutki niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy
3. Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach
4. Dobrowolne uczestnictwo w PPK
5. Odpowiedzialność podmiotów z tytułu niestosowania PPK

V. Zasady dokonywania wpłat do PPK
1. Wpłata podstawowa i dodatkowa finansowana przez pracodawcę
2. Wpłata podstawowa i dodatkowa finansowana przez uczestnika PPK
3. Terminy dokonywania wpłat
4. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK - zasady ich nabywania

VI. Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi przez uczestnika w PPK
1. Wypłata środków zgromadzonych w PPK
2. Zmiana pracodawcy
3. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK
4. Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK
5. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK z tytułu ukończenia 60 lat
6. Wyłączenie środków zgromadzonych w PPK z egzekucji sądowej

 

Pozostałe informacje:
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na nasze konto:
PKO BP S.A. O/Katowice Nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy tut. Oddziału w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie oraz dokonanie wpłaty.
Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
http://www.katowice.skwp.pl/ w zakładce pionowej Formularze (Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu).

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w  z przyczyn od siebie niezależnych.


Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych