Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oddział w Katowicach

Stowarzyszenie Księgowych działa w Polsce w różnych formach organizacyjnych od 1907 r. Działalność Oddziału Okręgowego w Katowicach reaktywowano po wojnie w 1957r.

  

Oddział nasz zrzesza aktualnie 861 członków zwyczajnych (osoby fizyczne) i 483 członków wspierających (jednostki gospodarcze).

więcej

News


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje o zakończeniu realizacji Projektu

„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”


W okresie od września 2009 r. do lutego 2011 r. wsparciem objętych zostało 220 osób pracujących z woj. śląskiego, które chciały z własnej inicjatywy zdobyć nowy zawód lub podwyższyć posiadaną wiedzę.
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące Moduły (kursy):
· Moduł I „Podstawy rachunkowości w MSP”
· Moduł II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT”
· Moduł III „Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie”
Kursy były realizowane wg autorskich programów, zatwierdzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach w grupach dwudziestoosobowych poza godzinami pracy.
- Moduł I - przygotował uczestników szkolenia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu techniki komputerowej,
- Moduł II - do pracy na stanowisku specjalisty w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT
- Moduł III uzupełnił i rozszerzył wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej.
W ramach każdego Modułu, obok zajęć branżowych, odbyły się warsztaty psychologiczne. Większość przeszkolonych osób jak wynika z badań ewaluacyjnych, zwiększyło zaufanie we własne siły i podniosło poziom samooceny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje o zakończeniu realizacji Projektu

„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”


W okresie od września 2009 r. do lutego 2011 r. wsparciem objętych zostało 220 osób pracujących z woj. śląskiego, które chciały z własnej inicjatywy zdobyć nowy zawód lub podwyższyć posiadaną wiedzę.
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące Moduły (kursy):
· Moduł I „Podstawy rachunkowości w MSP”
· Moduł II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT”
· Moduł III „Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie”
Kursy były realizowane wg autorskich programów, zatwierdzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach w grupach dwudziestoosobowych poza godzinami pracy.
- Moduł I - przygotował uczestników szkolenia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przy wykorzystaniu techniki komputerowej,
- Moduł II - do pracy na stanowisku specjalisty w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT
- Moduł III uzupełnił i rozszerzył wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej.
W ramach każdego Modułu, obok zajęć branżowych, odbyły się warsztaty psychologiczne. Większość przeszkolonych osób jak wynika z badań ewaluacyjnych, zwiększyło zaufanie we własne siły i podniosło poziom samooceny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

w ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”


odbyły się egzaminy na szkoleniach:

w Katowicach

MODUŁ III - Rachunkowość finansowa w przedsiebiorsywie - 2 edycja - 25.01.2011 r.

w Rybniku

MODUŁ III - Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie - 1 edycja - 24.01.2011 r.

Egzaminy wypadły pomyślnie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

w ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”


odbędą się egzaminy na szkoleniach:

w Katowicach

MODUŁ I - Podstawy rachunkowości w PŚP - 3 edycja - 09.12.2010 r.

MODUŁ II – Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania

i rozliczania podatku VAT – 2 edycja – 15.12.2010 r.

w Rybniku

MODUŁ I - Podstawy rachunkowości w PŚP - 2 edycja - 15.12.2010 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

w ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”


w Katowicach 30 listopada 2010 br. odbył się egzamin na szkoleniu:

MODUŁ I - Podstawy rachunkowości w PŚP - 2 edycja

Egzamin wypadł pomyślnie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

W ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”
w Rybniku 26 października br. odbył się egzamin na szkoleniu: MODUŁ II SPECJALISTA W ZAKRESIE EWIDENCJONOWANIA FAKTUROWANIA I ROZLICZANIA PODATKU VAT – 1 edycja
Egzamin wypadł pomyślnie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

W ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”
od 28 września 2010 r. warsztaty komputerowe będą prowadzone w pracowni informatycznej Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, ul. Ks. Bpa St. Adamskiego 7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę o udzielenie zamówienia na przygotowanie cateringu dla potrzeb Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach, 40-084 Katowice, ul. Sokolska 3, NIP 526-030-79-56, REGON 007026416 – Beneficjenta projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-095/08 pn. „Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączeniu - Opis i Warunki zamówienia

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

W ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”
rozpoczną się szkolenia
- 06 września br. - MODUŁ III RACHUNKOWOŚC FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - 1 edycja w Rybniku
- 09 września br. - MODUŁ III RACHUNKOWOŚC FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - 2 edycja w Katowicach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
PROWADZI BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”

w Katowicach
Moduł I „Podstawy rachunkowości MŚP” – 2 i 3 edycja
Moduł II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT” - 2 edycja
w Rybniku
Moduł I „Podstawy rachunkowości MŚP” – 2 edycja
Moduł II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT” - 1 edycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

W ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”

rozpoczęły się szkolenia

- w Katowicach:
- 30 czerwca br. - MODUŁ II SPECJALISTA W ZAKRESIE EWIDENCJONOWANIA FAKTUROWANIA I ROZLICZANIA PODATKU VAT – 2 edycja
- w Rybniku:
- 13 kwietnia br. - MODUŁ II SPECJALISTA W ZAKRESIE EWIDENCJONOWANIA FAKTUROWANIA I ROZLICZANIA PODATKU VAT – 1 edycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

W ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”

rozpoczęły się szkolenia

- w Katowicach:
- 16 marca br.
- MODUŁ I „Podstawy rachunkowości w MŚP” – 2 edycja
- 22 kwietnia br.
- MODUŁ I „Podstawy rachunkowości w MŚP” – 3 edycja
- w Rybniku:
- 30 czerwca br.
- MODUŁ I „Podstawy rachunkowości w MŚP” – 2 edycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

w ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”


w Katowicach odbędą się egzaminy na szkoleniach:

MODUŁ II - Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT - 1 edycja - 14.04.2010 MODUŁ I - Podstawy rachunkowości - 1 edycja -10.05.2010r. MODUŁ III - Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie - 1 edycja - 11.05.2010 r. w Rybniku MODUŁ I - Podstawy rachunkowości - 1 edycja -12.05.2010r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

Z dniem 01 kwietnia 2010 roku zamyka nabór na:

BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”

w Katowicach
Moduł I „Podstawy rachunkowości MŚP” – 2 i 3 edycja
Moduł II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT” - 2 edycja
Moduł III „Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie” – 2 edycja

w Rybniku
Moduł I „Podstawy rachunkowości MŚP” – 2 edycja
Moduł II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT” - 1 edycja
Moduł III „Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie” – 1 edycja


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH

Z dniem 25 stycznia 2010 roku ogłasza nabór na:

BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”

w Katowicach
Moduł I „Podstawy rachunkowości MŚP” – 2 i 3 edycja
Moduł II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT” - 2 edycja
Moduł III „Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie” – 2 edycja

w Rybniku
Moduł I „Podstawy rachunkowości MŚP” – 2 edycja
Moduł II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT” - 1 edycja
Moduł III „Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie” – 1 edycja


Premia rekrutacyjna dla osób ze średnim i niższym wykształceniem, 50+ oraz mężczyzn
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia na biegnących kursach z
MODUŁU I,II i III
prowadzone są przez praktyków
z dziedziny rachunkowości i podatków.
Uczestnicy kursów otrzymali materiały dydaktyczne i podręczniki, które zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na szkoleniach prowadzona jest na bieżąco ewaluacja realizacji Projektu ( wywiady z uczestnikami , ankiety).
Zajęcia realizowane są zgodnie z otrzymanymi harmonogramami szkoleń w miłej atmosferze.


STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

W ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”
rozpoczęło się szkolenie
- w Katowicach
- 24 listopada br. - MODUŁ III RACHUNKOWOŚC FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE – 1 edycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KATOWICACH
informuje, że

W ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”

rozpoczęły się szkolenia

- w Katowicach:
- 18 listopada 2009 r. - MODUŁ II SPECJALISTA W ZAKRESIE EWIDENCJONOWANIA FAKTUROWANIA I ROZLICZANIA PODATKU VAT – 1 edycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W miesiącu październiku br. rozpoczęły się szkolenia w ramach Projektu
„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”

MODUŁ I
„Podstawy rachunkowości w MŚP” – 1 edycja w Katowicach
(30 października)

i
MODUŁ I
„Podstawy rachunkowości w MŚP” – 1 edycja w Rybniku
(28 października)

zobacz też WUP Katowice

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach informuje, że uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- MODUŁ I „Podstawy rachunkowości w MŚP”
w Katowicach i w Rybniku

- MODUŁ II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT”
w Katowicach

- MODUŁ III „Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie”
w Katowicach

zobacz też WUP Katowice

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych