Katowice

 

 

 

SZKOLENIA KATOWICE:

 

I  MODUŁ - MSR/MSSF podstawa działalności firmy w UE.        

Kurs przeznaczony jest dla osób z co najmniej wykształceniem średnim, które chcą zdobyć umiejętności wdrażania MSR i MSSF w firmie.

PROGRAM KURSU

I . MSR/MSSF podstawa działalności firmy w UE - 72 godz.

w tym:

- zajęcia wykładowo - seminaryjne  - 60 godz.

- konsultacje -8 godz.

Ramowy program:

1. Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

2. Przedstawienie i omówienie wybranych MSSF, które zostaną wzbogacone licznymi przykładami, w tym:

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.)

  • MSR 2 Zapasy
  • MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
  • MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  • MSR 11 Umowy o usługę budowlaną
  • MSR 12 Podatek dochodowy
  • MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
  • MSR 17 Leasing
  • MSR 18 Przychody
  • MSR 19 Świadczenia pracownicze
  • MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej
  • MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
  • MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zaktualizowany w 2007 r.)
  • MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
  • MSR 26 Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
  • MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe
  • MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
  • MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
  • MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach
  • MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja
  • MSR 33 Zysk przypadający na jedną akcję
  • MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
  • MSR 36 Utrata wartości aktywów
  • MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
  • MSR 38 Wartości niematerialne
  • MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących rachunkowości zabezpieczeń
  • MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne
  • MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  • MSSF 2 Płatności w formie akcji
  • MSSF 3 Połączenia jednostek
  • MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
  • MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
  • MSSF 6 Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych
  • MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
  • MSSF 8 Segmenty operacyjne

3. Zaprezentowanie istotnych różnic pomiędzy MSSF i przepisami ustawy o rachunkowości

4. Podsumowanie - jak sporządzić pierwsze sprawozdanie zgodnie z MSSF

II . Warsztaty psychologiczne dla kobiet - 16 godz.

1. Autoprezentacja 4 godz.

2. Współpraca w zespole 4 godz.

3. Asertywność i skuteczna walka ze stresem 4 godz.

4. Polityka Równych Szans - skuteczne przełamywanie barier

równościowych w życiu zawodowym i osobistym                           4 godz.

III. EGZAMIN - 4 godz.

III  MODUŁ - Specjalista ds. rachunkowości

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy 

w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i umiejętności księgowego  potwierdzone:

 

  • wykształcenie co najmniej średnie oraz posiadanie wiedzy i umiejętności księgowego potwierdzonych:
  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia Certyfikacji SKwP, uzyskanym

            po egzaminie  kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP lub

  • tytułem technika rachunkowości lub
  • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

 

PROGRAM KURSU

I. Rachunkowość elementami etyki zawodowej    - 122 godz.  + 8 godz. konsultacji

  • zasady organizacji rachunkowości,
  • aktywa pieniężne i kredyty bankowe,
  • rozrachunki,
  • księgowość materiałowa i towarowa,
  • aktywa trwałe,
  • inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe,
  • kapitały (fundusze) własne,
  • rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne,
  • ewidencję kosztów i produktów,
  • wynik finansowy i zamknięcie ksiąg,
  • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • etyka.

 II. Wybrane zagadnienia prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego -20 godz.

  • prawo gospodarcze,
  • prawo pracy,
  • prawo cywilne z elementami prawa finansowego.

III. Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego - 30 godz.

  • pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością,
  • ordynacja podatkowa,
  • podatek od towarów i usług (VAT),
  • podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • podatek dochodowy od osób prawnych,

IV . Warsztaty psychologiczne dla kobiet - 16 godz.

1. Autoprezentacja 4 godz.

2. Współpraca w zespole 4 godz.

3. Asertywność i skuteczna walka ze stresem 4 godz.

4. Polityka Równych Szans - skuteczne przełamywanie barier

równościowych w życiu zawodowym i osobistym                4 godz.

V. EGZAMIN - 4 godz.

 

MODUŁ IV - Nowoczesne zarządzanie kadrami

PROGRAM KURSU  

I. Prawo pracy -  32 godz.

1. Prawo pracy - zagadnienia ogólne

2. Stosunek pracy

3. Urlopy pracownicze oraz uprawnienia młodego rodzica

4. Odpowiedzialność porządkowa i materialna

5. Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu

6. Czas pracy

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS i inne regulaminy obowiązujące u pracodawcy

8. Formalne i funkcjonalne aspekty zarządzania kadrami

II. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Płatnik - 24 godz.

1. Zasady podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia ( wyłączenia ze składek)

2. Zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wypadkowe osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

4. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym

5. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( urlop ojcowski).

6. Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów.

7. Potrącenia z „chorobówki".

8. Rozliczenia wobec ZUS.

9. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe - tworzenie dokumentów.

10. Zapoznanie z programem PŁATNIK (Zgłoszenie Płatnika składek do ZUS, rejestr ubezpieczonych - tworzenie,  dodawanie nowych ubezpieczonych, aktualizacja danych w rejestrze, tworzenie dokumentów zgłoszeniowych w programie (np. ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA), Korekta lub zmiana dokumentów zgłoszeniowych, tworzenie dokumentów rozliczeniowych, korygowanie lub zmiana dokumentów rozliczeniowych, importowanie dokumentów do programu Płatnik z programów kadrowo-płacowych, wyrejestrowania Płatnika składek)

11. Druki ZUS - ZUS Z-3, Rp-7, zasady tworzenia i wypełniania.

12. Kontakty z ZUS (kontrola, zaświadczenia, kontrola dokumentów, odroczenie płatności

 

III. Ewidencja wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników

                                                                                              - 20 godz. + 8 godz. konsultacji

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń

3. Systemy wynagradzania

4. Dokumentacja wynagrodzeń

5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy

6. Składniki wynagrodzenia

7. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń

8. Od czego płaci się podatki - wyłączenia

9. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi

10. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

11. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

12. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

13. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

14. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11, PIT-12, PIT-40,)

 

IV. Zarządzanie różnorodnością - 8 godz.

  • Uwarunkowania gospodarcze, prawne i społeczno-kulturowe zarządzania różnorodnością w Polsce i UE
  • Zarządzanie wiekiem oraz równością szans - korzyści i bariery

V . Warsztaty psychologiczne dla kobiet - 16 godz.

1. Autoprezentacja - 4 godz.

2. Współpraca w zespole - 4 godz.

3. Asertywność i skuteczna walka ze stresem - 4 godz.

4. Polityka Równych Szans - skuteczne przełamywanie barier równościowych w życiu zawodowym i osobistym - 4 godz.

VI. EGZAMIN - 4 godz.

 

 

Załączniki:

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych