Moduł II

Edytor zródła htmlZawijanie wierszy

 

 

MODUŁ II

RACHUNKOWOŚĆ W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

PROGRAM KURSU

I. Rachunkowość w MŚP - 64 godz.

w tym:

zajęcia wykładowe i ćwiczenia - 24 godz.

zajęcia z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego - 40 godz.

 

Ramowy program

 • Rachunkowość jako system przetwarzania danych
 • System informatyczny rachunkowości
 • Wymogi ustawowe dotyczące prowadzenia rachunkowości w środowisku informatycznym
 • Prowadzenie księgowości firmy przy wykorzystaniu techniki komputerowej
 • Funkcjonowanie wybranego systemu finansowo - księgowego
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
 • Obrót materiałowy i towarowy
 • Aktywa trwale i aktywa finansowe krótkoterminowe
 • Koszty i przychody działalności operacyjnej
 • Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej. Prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem technik komputerowych.

 


II. Trening umiejętności społecznych - 16 godz.

Ramowy program 

 • Jednostka w grupie
 • Komunikacja społeczna - werbalna i niewerbalna
 • Autoprezentacja
 • Sztuka szukania pracy
 • Negocjacje 

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest doskonalenie szeroko rozumianych umiejętności społecznych uczestników. Umiejętności   społeczne rozumiane będą szeroko, ale jednocześnie określane precyzyjnie. Trening będzie poświęcony wykształceniu bardziej efektywnych zachowań społecznych i lepszych relacji międzyludzkich. Umiejętności społeczne wchodzące w zakres zajęć warsztatowych to autoprezentacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, rozwiązywanie konfliktów, nagradzanie oraz empatia. Plan treningu umiejętności społecznych (TUS) wpisuje się w model intermentoringu funkcjonujący w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

III. Środki pomocowe Unii Europejskiej. Polityka równych szans - 4 godz.

 • Znaczenie Europejskiego Funduszu Społecznego dla rozwoju zasobów ludzkich.
 • Jak łamać bariery i stereotypy równościowe w życiu zawodowym i osobistym.

IV. Wsparcie psychologiczne dla kobiet - 12 godz.

Pogłębienie wiedzy o sobie i o swoich relacjach z innymi w środowisku rodzinnym, towarzyskim i zawodowym.

 • Tożsamość osoby i ścieżki rozwoju. Kim jestem? Dokąd zdążam?
 • Osobiste sprawstwo. Aktywność, czy bierność i oczekiwanie na działania innych?
 • Moja biologia i moja psychika. Elementy biogenne i psychogenne osobowości. 
 • Zmieniam się na lepsze. Konstruowanie wizerunku.
 • Kryzy rozwoju generatywności i stagnacja. Czy odczuwam potrzebę bycia potrzebnym?
 • Życiowy balans. Równowaga między dawaniem (wspieranie innych) z siebie a troską o siebie (własny rozwój) .
 • Syndrom „pustego gniazda". Szansa na nowy etap życia wewnętrznego, czy małżeńskiego i zawodowego.
 • Stany lękowe związane z troską o utrzymanie pozycji zawodowej. 
 • Życiowe kryzysy decyzyjne.  Obawy przed nieodwracalnymi konsekwencjami własnych wyborów.
 •  Profilaktyka rozwiązywania kryzysu późnej dorosłości. Integracja czy rozpacz?

 

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
 

Proces dydaktyczny na kursie realizowany jest w systemie wieczorowym z zajęciami organizowanymi raz w tygodniu od godz. 1600  do  godz. 1915. Osobiste sprawstwo. Aktywność, czy bierność i oczekiwanie na działania innych?

Po zakończeniu zajęć uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu końcowego.Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do otrzymania  zaświadczenia ukończenia kursu, wg wzoru ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz certyfikatu.

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Proces przyswajania wiedzy objętej programem będzie realizowany poprzez:

 • zajęcia wykładowe z ćwiczeniami praktycznymi
 • zajęcia z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego
 • podręczniki
 • naukę własną słuchacza

 

Karty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych