O nas

Stowarzyszenie Księgowych działa w Polsce w różnych formach organizacyjnych od 1907 r. Działalność Oddziału Okręgowego w Katowicach reaktywowano po wojnie w 1957r.

Podstawowe cele naszej organizacji to:

  • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia
  • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia a tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom
  • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty
  • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno - zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo - księgowej
  • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standartów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizcję rachunkowości

Składka miesięczna członka zwyczajnego wynosi 5 PLN, a członka wspierającego co najmniej 200 PLN rocznie.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie można zostać wypełniając w dwóch egzemplarzach odpowiednią deklarację członka wspierającego i przesyłając ją na nasz adres (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faxem). Kandydaci na członków zwyczajnych wypełniają deklarację członka zwyczajnego.

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty szkoleniowej.


Działalnością Oddziału Okręgowego kieruje Zarząd, wybrany na czteroletnią kadencję (2019-2022), w skład którego wchodzą:
 
Prezes: Henryk Herman
Wiceprezes ds. organizacyjnych: Marian Jagiełło
Wiceprezes ds. szkolenia: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska
Skarbnik: Anna Jeziorska - Hesse
Sekretarz: Zuzanna Krużołek
Członek: dr Andrzej Młynarczyk
Członek: prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff
Członek: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Piosik 

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych