REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego”

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Katowicach

 

 

Rozdział I

Informacje ogólne o projekcie

§ 1

1. Projekt „Kursy księgowo-informatyczne szansą na rozwój zawodowy osób pracujących woj. śląskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

2. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji finansowo-księgowych osób pracujących umożliwiający im elastyczne dostosowanie się do kierunków rozwoju rynku pracy na Śląsku. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: - organizację kursów branżowych, - podniesienie kompetencji informatycznych, - zwiększenie zdolności interpersonalnych ułatwiających pracę w zespole, podnoszących motywację działania oraz umiejętność walki ze stresem.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2009 r. do 28.02.2011 r.

4. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące Moduły (kursy):

• Moduł I „Podstawy rachunkowości w MSP” - 3 edycje w Katowicach, 2 edycje w Rybniku po 20 osób

• Moduł II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT” - 2 edycje w Katowicach, 1 edycja w Rybniku po 20 osób

• Moduł III „Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie” - 2 edycje w Katowicach, 1 edycja w Rybniku po 20 osób

5. Wsparciem zostanie objętych łącznie 220 dorosłych osób pracujących z woj. śląskiego, które chcą z własnej inicjatywy zdobyć nowy zawód lub podwyższyć poziom posiadanej wiedzy.

6. Ogólny nadzór i podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących realizacji projektu należy do Kierownika Projektu.

Rozdział II

Kryteria uczestnictwa

§ 2

W Projekcie uczestniczyć mogą osoby, które w dniu złożenia Karty rekrutacyjnej spełniają łącznie następujące warunki:

• są osobami dorosłymi (powyżej 18 roku życia)

• zatrudnionymi na terenie Śląska

• wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło ( z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Rozdział III

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na szkolenia

§ 3

1. Zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczone są na specjalnie zaprojektowanej podstronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach ( www.katowice.skwp.pl ).

2. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych ze względu na zróżnicowanie Modułów Szkoleniowych pod kątem skali trudności jak i zakresu tematycznego.

3. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokolskiej 3 i w Biurze Projektu w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

4. Rekrutacja odbędzie się w 2 terminach: - dla Modułów Szkoleniowych rozpoczynających się w roku 2009 – wrzesień, październik 2009 r. - dla Modułów Szkoleniowych rozpoczynających się w roku 2010 – styczeń, luty 2010 r. Jeżeli ilość osób zgłaszających się do projektu przekroczy 200% zakładanej liczby uczestników szkolenia na poszczególne Moduły rekrutacja zostanie zawieszona.

5. Procedura rekrutacji kandydatów na uczestników szkolenia w Projekcie przedstawia się następująco: a) wypełnienie i złożenie przez kandydata Karty rekrutacyjnej (dostępnej w Biurze Projektu w Katowicach i w Rybniku a także na stronie internetowej projektu) wg wzoru określonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Katowicach, b) weryfikacja formalna złożonej Karty rekrutacyjnej, c) przeprowadzenie z kandydatem wywiadu oraz wypełnienie przez niego ankiety dotyczących posiadanych kwalifikacji zawodowych i oczekiwań dot. uczestnictwa w projekcie. d) decyzja o zakwalifikowaniu, e) podpisanie umowy szkoleniowej.

§ 4

1. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są poprzez złożenie czytelnie wypełnionej i podpisanej Karty rekrutacyjnej w Biurze Projektu w Katowicach lub Rybniku. Karty rekrutacyjne można składać drogą mailową, faxem lub osobiście w Biurze Projektu.

2. Datą przyjęcia zgłoszenia jest data wpływu do Biura Projektu.

3. Weryfikacji formalnej Kart rekrutacyjnych dokonują osoby przyjmujące zgłoszenie.

§ 5

1. Kwalifikację na szkolenia prowadzi Zespół wyłoniony spośród Zespołu ds. Zarządzania Projektem w składzie powołanym przez Kierownika Projektu.

2. Kwalifikacja prowadzona jest spośród osób, które spełniają kryteria formalne.

3. O przyjęciu na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Szczególnie preferowane są osoby ze średnim i niższym wykształceniem oraz 50+, które otrzymują premię rekrutacyjną.

5. Kwalifikacja na poszczególne Modułu (kursy) zależy od indywidualnych oczekiwań i posiadanych predyspozycji zawodowych uczestników szkolenia (wywiad i ankieta uczestnika).

6. Ta sama osoba może skorzystać tylko z jednego Modułu (kursu).

7. Pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy nie mogą przekroczyć 20% uczestników szkolenia.

8. Utworzona zostanie lista rezerwowa obejmująca po 2 uczestników na każdą edycję. Wpis z listy rezerwowej na listę uczestników szkolenia nie jest możliwy jeżeli liczba zrealizowanych zajęć przekroczy 15% ogólnej ilości zajęć w ramach danej edycji szkolenia.

9. O wynikach procesu rekrutacji zostaną powiadomieni jedynie uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie oraz wpisani na listę rezerwową .

10. Z uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie zostaną podpisane umowy szkoleniowe (konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie - kopia umowy o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy oraz kserokopia dowodu osobistego).

Rozdział IV

Zasady organizacji i uczestniczenia w szkoleniu

§ 6

1. W ramach Projektu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach przeprowadzi następujące szkolenia:

• Moduł I „Podstawy rachunkowości w MSP” - 3 edycje w Katowicach i 2 edycje w Rybniku

• Moduł II „Specjalista w zakresie ewidencjonowania, fakturowania i rozliczania podatku VAT” - 2 edycje w Katowicach i 1 edycja w Rybniku

• Moduł III „Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie” - 2 edycje w Katowicach i 1 edycja w Rybniku

2. Szkolenia będą realizowane wg autorskich programów, zatwierdzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach w grupach dwudziestoosobowych.

3. Szkolenia będą prowadzone poza godzinami pracy i miejscem pracy uczestników.

4. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne – od godz. 16oo do godz. 1915.

5. Na każdym spotkaniu uczestnicy szkolenia otrzymają catering.

6. Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne, podręczniki lub autorskie materiały przygotowane przez wykładowców, w zależności od typu Modułu.

7. W pierwszym dniu zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają harmonogram i program kursu, oraz nazwisko i dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację i sprawny przebieg szkoleń.

8. W trakcie realizacji Projektu zostaną przeprowadzone: - ankiety ewaluacyjne, - wywiady z osobami objętymi wsparciem.

9. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do terminowego, zgodnego z harmonogramem udziału w zajęciach ( potwierdzanego każdorazowo na liście obecności) oraz pozytywnego zaliczenia egzaminu końcowego.

10. Po zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w Projekcie.

11. Uczestnik szkolenia ma prawo do opuszczenia jednych zajęć bez podania przyczyny.

Rozdział V

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

§ 7

1. Uznaje się , że uczestnik szkolenia zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie gdy liczba jego nieobecności na zajęciach przekracza 15% ogólnej liczby zajęć w ramach danej edycji szkolenia.

2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych

3. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie po odbyciu 15% zostaje skreślony z listy uczestników i nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych projektach współfinansowanych ze środków EFS organizowanych przez O/O Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie.

2. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

zobacz też WUP Katowice

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

News

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych