Regulamin NFS 2011

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI NA SZKOLENIA W PROJEKCIE

„Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy”

 

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zarząd Główny w Warszawie

Oddział Okręgowy w Katowicach

Nr projektu: WND-POLK.08.01.01-24-193/10

 

 

 

§ 1

Informacje ogólne o projekcie


 

1. Projekt  „Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

2. Celem głównym projektu jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych 200 os. zgodnie z potrzebami sektora finansowo - księgowego śląskiego rynku pracy.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • podniesienie umiejętności księgowych 200 uczestników szkoleń potwierdzonych certyfikatem,
 • podniesienie przez 200 uczestników szkoleń umiejętności informatycznych w zakresie obsługi komputera i programu finansowo - księgowego,
 • zwiększenie zdolności interpersonalnych,
 • poprawa pozycji  zawodowej osób powyżej 45 r. życia, z średnim i niższym wykształceniem,
 • podniesienie predyspozycji osobistych kobiet pozwalające przełamywać bariery równościowe w miejscu pracy.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2011 r. do 30.09.2012 r.

4. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące Moduły (kursy):

• Moduł I - Rachunkowość od podstaw

• Moduł II - Rachunkowość w MŚP

5. Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokolskiej 3 - pokój 23
w godzinach: 
- od poniedziałku do piątku  w godz. od  900 do 1630

- w sobotę od godz. 1000 do godz. 1300

i w Punkcie Rekrutacyjnym w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9 pokój 8
w godzinach:
- od poniedziałku do piątku  w godz. od  700 do 1100  i   od  1400  do  1800

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Rekrutacja główna  w Katowicach i Rybniku rozpocznie się 20.05.2011 r. i  będzie trwać do 26.07.2011 r., rekrutacja uzupełniająca w  Rybniku  rozpocznie się  01.12.2011 r. i będzie trwać do 31.01.2012 r. z zastrzeżeniem ust.7 w  punktach rekrutacyjnych,  w godzinach urzędowania wyżej wymienionych.

7. Jeżeli ilość osób zgłaszających się do projektu przekroczy 200% zakładanej liczby uczestników szkolenia na poszczególne Moduły (kursy) rekrutacja zostanie zakończona przed datą określoną w ust. 6.

8. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans ,w tym równości płci.

 

§ 2

Kryteria uczestnictwa


 

W Projekcie uczestniczyć mogą osoby, które w dniu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej spełniają łącznie następujące warunki:

• są osobami dorosłymi pracującymi (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

• zamieszkałymi (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego i/lub osobami pracującymi na terenie województwa śląskiego.

• z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności lub uzupełnieniem/podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych.

 

§ 3

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na szkolenia


 

1. Zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach ( www.katowice.skwp.pl ).

2. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych ze względu na zróżnicowanie Modułów (kursów) pod kątem skali trudności.

3. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokolskiej 3 i w Biurze Projektu w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

4. Procedura rekrutacji kandydatów na uczestników szkolenia w Projekcie przedstawia się następująco:

 • wypełnienie i złożenie przez kandydata Karty rekrutacyjnej (dostępnej w Biurze Projektu w Katowicach i w Rybniku a także na stronie internetowej projektu) wg wzoru określonego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Katowicach
 • weryfikacja formalna złożonego dokumentu
 • decyzja o zakwalifikowaniu
 • podpisanie umowy szkoleniowej, deklaracji uczestnictwa w projekcie, złożenie kserokopii dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego zatrudnienie

§ 4


 

1. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są poprzez złożenie czytelnie wypełnionej i podpisanej Karty rekrutacyjnej osobiście w Biurze Projektu w Katowicach lub Rybniku.

2. Datą przyjęcia zgłoszenia jest data wpływu do Biura Projektu.

3. Weryfikacji formalnej Kart rekrutacyjnych dokonują osoby przyjmujące zgłoszenie.

§ 5


 

1. Kwalifikację na szkolenia prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie powołanym przez Kierownika Projektu.

2. Kwalifikacja prowadzona jest spośród osób, które spełniają kryteria formalne.

3. W pierwszej kolejności na szkolenia zakwalifikowane będą osoby ze średnim i niższym wykształceniem oraz w wieku +45 przy uwzględnieniu 80% kobiet.

4. Jeżeli liczba zgłoszeń przewyższy ilość miejsc zakładanych dla poszczególnych grup o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

5. Kwalifikacja na poszczególne Moduły (kursy) zależy od indywidualnych oczekiwań i posiadanych predyspozycji zawodowych uczestników szkolenia.

6. Po zamknięciu rekrutacji zostaną przeprowadzone ankiety oceniające wiedzę i predyspozycje osobiste, na podstawie, których uczestnikom szkolenia będą proponowane odpowiednie formy wsparcia.


7. Ta sama osoba może skorzystać tylko z jednego Modułu (kursu).

8. Pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy nie mogą przekroczyć 20% uczestników szkolenia.

9. Utworzona zostanie lista rezerwowa ( zgodnie z § 5 pkt.2) obejmująca po 2 uczestników na każdą edycję. Wpis z listy rezerwowej na listę uczestników szkolenia nie jest możliwy jeżeli liczba zrealizowanych zajęć przekroczy 15% ogółu zajęć w ramach danej edycji szkolenia.

10. O wynikach procesu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie jedynie uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie oraz wpisani na listę rezerwową .

11. Z uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie zostaną podpisane umowy szkoleniowe oraz deklaracje uczestnictwa.

12. Osoby zostają objęte wsparciem w ramach Projektu z dniem podpisania deklaracji uczestnictwa i dostarczenia wymaganych dokumentów potwierdzających dane z Karty Rekrutacyjnej w zakresie kwalifikalności.

 


 

§ 6

Postanowienia końcowe


 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2011r.

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.

3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.

 

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych