Regulamin

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI  NA SZKOLENIA W PROJEKCIE

 

„Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne Szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice"

 

 

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Okręgowy w Katowicach

Nr projektu: WND -POLK.08.01.01-24-748/11


 

§ 1

Informacje ogólne o projekcie

 

1. Projekt „Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne Szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

2. Celem głównym projektu jest podniesienie do marca 2013 r. kwalifikacji finansowo - księgowych 220 os. objętych wsparciem, w obszarze najnowszych uregulowań prawa księgowego i UE oraz technologii ICT. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1) zdobycie kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatem SKwP w zakresie wdrażania w firmie MSR/MSSF przez 44 os.
2) zdobycie kwalifikacji , potwierdzonych certyfikatem SKwP, w zawodzie księgowego przez 22 os.
3) zdobycie kwalifikacji , potwierdzonych certyfikatem SKwP , w zawodzie specjalista ds. rachunkowości przez 66 os.
4) zdobycie kwalifikacji , potwierdzonych certyfikatem SKwP , w zawodzie specjalista ds. Kadr przez 88 os.
5) podniesienie umiejętności interpersonalne kobiet objętych wsparciem, umożliwiające lepsze wykorzystanie zdobytej wiedzy branżowej na śląskim rynku pracy.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2012 r. do 31.03.2014 r.

4. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące Moduły ( kursy)

- w Katowicach:

- Moduł I - MSR/MSFF - 2 edycje
- Moduł III - Specjalista ds. rachunkowości - 2 edycje
- Moduł IV - Nowoczesne zarządzanie kadrami - 2 edycje

- w Rybniku:

- Moduł II - Księgowy w firmie - 1 edycja
- Moduł III - Specjalista ds. rachunkowości - 1 edycje
- Moduł IV - Nowoczesne zarządzanie kadrami - 2 edycje

5. Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze Projektu w Katowicach z siedzibą przy ul. Sokolskiej 3

 - pokój 21 i 23

w godzinach:

- od poniedziałku do piątku w godz. od 1400 do 1800
- w sobotę od godz. 1000 do godz. 1300


i w Punkcie Rekrutacyjnym w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9

 - pokój 8

w godzinach:

- od poniedziałku do czwartku w godz. od 1400 do 1800

6. Rekrutacja główna w Katowicach i Rybniku rozpocznie się 29.10.2012 r. ( od godz. 1400).i będzie trwać do 30.11.2012 r., rekrutacja uzupełniająca w Katowicach i Rybniku rozpocznie się 15.05.2013 r. i będzie trwać do 15.06.2013 r. z zastrzeżeniem ust.7 w punktach rekrutacyjnych, w godzinach urzędowania wyżej wymienionych.

7. Jeżeli ilość osób zgłaszających się do projektu przekroczy 200% zakładanej liczby uczestników szkolenia na poszczególne Moduły (kursy) rekrutacja zostanie zakończona przed datą określoną w ust. 6.

8. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans ,w tym równości płci.

 

§ 2

Kryteria uczestnictwa

 

 

W  Projekcie uczestniczyć mogą osoby, które w dniu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej spełniają łącznie następujące warunki:

 • są osobami dorosłymi pracującymi (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • zamieszkałymi (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego i/lub osobami pracującymi na terenie województwa śląskiego.
 • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności lub uzupełnieniem/podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych.

 

§ 3

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na szkolenia

 

 

1. Zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach ( http://www.katowice.skwp.pl/ ).

2. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych ze względu na zróżnicowanie Modułów ( kursów) pod kątem skali trudności.

3. Procedura rekrutacji kandydatów na uczestników szkolenia w Projekcie przedstawia się następująco:

 • wypełnienie i złożenie przez kandydata Karty rekrutacyjnej (dostępnej w Biurze Projektu w Katowicach i w Rybniku a także na stronie internetowej projektu) wg wzoru określonego przez  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Katowicach
 • weryfikacja formalna złożonego dokumentu
 • decyzja o zakwalifikowaniu
 • podpisanie umowy szkoleniowej , deklaracji uczestnictwa w projekcie, oraz dokumentu potwierdzającego zatrudnienie

 

§ 4

 

1. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są poprzez złożenie czytelnie wypełnionej i podpisanej Karty rekrutacyjnej osobiście w Biurze Projektu w Katowicach lub Rybniku.

2. Datą przyjęcia zgłoszenia jest data i godz. wpływu do Biura Projektu.

3. Weryfikacji formalnej Kart rekrutacyjnych dokonują osoby przyjmujące zgłoszenie.

 

§ 5

 

1. Kwalifikację na szkolenia prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie powołanym przez Kierownika Projektu.

2. Kwalifikacja prowadzona jest spośród osób, które spełniają kryteria formalne

3. Wymagania wstępne na poszczególne Moduły ( kursy) :

 • Moduł I - wykształcenie co najmniej średnie,
 • Moduł II - wykształcenie co najmniej średnie,
 • Moduł III - wykształcenie co najmniej średnie oraz posiadanie wiedzy i umiejętności księgowego potwierdzonych:

- zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia Certyfikacji SKwP, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP lub
- tytułem technika rachunkowości lub
- inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

 • Moduł IV - preferowane wykształcenie niższe.

 

4. O kolejności przyjęć decydować będzie motywacja do ukończenia szkoleń określona w ankiecie wstępnej, płeć, wykształcenie ( w rozbiciu na w/w Moduły) oraz kolejność zgłoszeń.

5. Kwalifikacja na poszczególne Modułu (kursy) zależy od indywidualnych oczekiwań i posiadanych predyspozycji zawodowych uczestników szkolenia .

6. Ta sama osoba może skorzystać tylko z jednego Modułu (kursu).

7. Pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy nie mogą przekroczyć 20% uczestników szkolenia.

8. Utworzona zostanie lista rezerwowa ( zgodnie z § 5 pkt. 2) obejmująca po 2 uczestników na każdą edycję. Wpis z listy rezerwowej na listę uczestników szkolenia nie jest możliwy jeżeli liczba zrealizowanych  zajęć przekroczy 20% ogółu zajęć w ramach danej edycji szkolenia.

9. O wynikach procesu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie jedynie uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie oraz wpisani na listę rezerwową .

10.  Z uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie zostaną podpisane umowy szkoleniowe oraz deklaracje uczestnictwa.

11.Osoby zostają objęte wsparciem w ramach Projektu z dniem podpisania deklaracji uczestnictwa i dostarczenia wymaganych dokumentów potwierdzających dane z Karty Rekrutacyjnej w zakresie kwalifikalności.

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  29.10.2012r.

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.

3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.

 

 

Załączniki:

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych