Rybnik

 

 

 

SZKOLENIA RYBNIK:

 

SZKOLENIA RYBNIK:

II  MODUŁ - Księgowy w firmie                 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie księgowego.

Słuchaczami kursu mogą być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i zamierzają zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

PROGRAM KURSU

I. Podstawy rachunkowości                                               80 godz.  + 8 godz. konsultacji

1. Pojęcia wstępne z rachunkowości

2. Charakterystyka aktywów i pasywów

3. Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie

4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans

5. Dowody księgowe

6. Księgi rachunkowe

7. Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych

8. Ewidencja operacji bilansowych

9. Ewidencja operacji wynikowych

10. Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej

11. Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej

12. Ewidencja operacji nadzwyczajnych

13. Zasady ustalania wyniku finansowego

14. Przykład całościowy ( od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia oraz sporządzania rachunku zysków i strat)

15. Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych

II. Etyka                                                                          4 godz.

III . Warsztaty psychologiczne dla kobiet - 16 godz.

1. Autoprezentacja - 4 godz.

2. Współpraca w zespole - 4 godz.

3. Asertywność i skuteczna walka ze stresem - 4 godz.

4. Polityka Równych Szans - skuteczne przełamywanie barier równościowych w życiu zawodowym i osobistym - 4 godz.

III. EGZAMIN - 4 godz.

 

III  MODUŁ - Specjalista ds. rachunkowości

 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy  w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości.

Słuchaczami kursu mogą być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i umiejętności księgowego  potwierdzone:

 

 • wykształcenie co najmniej średnie oraz posiadanie wiedzy i umiejętności księgowego potwierdzonych:
 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia Certyfikacji SKwP, uzyskanym po egzaminie  kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

 

PROGRAM KURSU

I. Rachunkowość elementami etyki zawodowej    - 122 godz.  + 8 godz. konsultacji

 • zasady organizacji rachunkowości,
 • aktywa pieniężne i kredyty bankowe,
 • rozrachunki,
 • księgowość materiałowa i towarowa,
 • aktywa trwałe,
 • inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe,
 • kapitały (fundusze) własne,
 • rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne,
 • ewidencję kosztów i produktów,
 • wynik finansowy i zamknięcie ksiąg,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • etyka.

 II. Wybrane zagadnienia prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego -20 godz.

 • prawo gospodarcze,
 • prawo pracy,
 • prawo cywilne z elementami prawa finansowego.

III. Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego - 30 godz.

 • pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością,
 • ordynacja podatkowa,
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,

IV . Warsztaty psychologiczne dla kobiet - 16 godz.

1. Autoprezentacja 4 godz.

2. Współpraca w zespole 4 godz.

3. Asertywność i skuteczna walka ze stresem 4 godz.

4. Polityka Równych Szans - skuteczne przełamywanie barier

równościowych w życiu zawodowym i osobistym                4 godz.

V. EGZAMIN - 4 godz.

 

MODUŁ IV - Nowoczesne zarządzanie kadrami

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć lub podnieść kwalifikacje w zakresie obsługi kadrowo - płacowej.

PROGRAM KURSU  

I. Prawo pracy -  32 godz.

1. Prawo pracy - zagadnienia ogólne

2. Stosunek pracy

3. Urlopy pracownicze oraz uprawnienia młodego rodzica

4. Odpowiedzialność porządkowa i materialna

5. Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu

6. Czas pracy

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS i inne regulaminy obowiązujące u pracodawcy

8. Formalne i funkcjonalne aspekty zarządzania kadrami

 

II. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Płatnik - 24 godz.

1. Zasady podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia ( wyłączenia ze składek)

2. Zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wypadkowe osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

4. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym

5. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( urlop ojcowski).

6. Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów.

7. Potrącenia z „chorobówki".

8. Rozliczenia wobec ZUS.

9. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe - tworzenie dokumentów.

10. Zapoznanie z programem PŁATNIK (Zgłoszenie Płatnika składek do ZUS, rejestr ubezpieczonych - tworzenie,  dodawanie nowych ubezpieczonych, aktualizacja danych w rejestrze, tworzenie dokumentów zgłoszeniowych w programie (np. ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA), Korekta lub zmiana dokumentów zgłoszeniowych, tworzenie dokumentów rozliczeniowych, korygowanie lub zmiana dokumentów rozliczeniowych, importowanie dokumentów do programu Płatnik z programów kadrowo-płacowych, wyrejestrowania Płatnika składek)

11. Druki ZUS - ZUS Z-3, Rp-7, zasady tworzenia i wypełniania.

12. Kontakty z ZUS (kontrola, zaświadczenia, kontrola dokumentów, odroczenie płatności

 

 

III. Ewidencja wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników  - 20 godz. + 8 godz. konsultacji

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń

3. Systemy wynagradzania

4. Dokumentacja wynagrodzeń

5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy

6. Składniki wynagrodzenia

7. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń

8. Od czego płaci się podatki - wyłączenia

9. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi

10. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

11. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

12. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne

13. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

14. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11, PIT-12, PIT-40,)

 

IV. Zarządzanie różnorodnością - 8 godz.

 • Uwarunkowania gospodarcze, prawne i społeczno-kulturowe zarządzania różnorodnością w Polsce i UE
 • Zarządzanie wiekiem oraz równością szans - korzyści i bariery

 

 

V . Warsztaty psychologiczne dla kobiet - 16 godz.

1. Autoprezentacja - 4 godz.

2. Współpraca w zespole - 4 godz.

3. Asertywność i skuteczna walka ze stresem - 4 godz.

4. Polityka Równych Szans - skuteczne przełamywanie barier równościowych w życiu zawodowym i osobistym - 4 godz.

VI. EGZAMIN - 4 godz.

Załączniki:

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych