STOPIEŃ I

 

KURS DLA KANDYDATÓW

NA KSIĘGOWEGO

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy  w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz. U. nr 82,poz.537 (kod zawodu 331301)

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średniei zamierzają zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

RAMOWY PROGRAM KURSU

Podstawy rachunkowości                                            88 godz.

Pojęcia wstępne z rachunkowości

Charakterystyka aktywów i pasywów

Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie

Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans

Dowody księgowe

Księgi rachunkowe

Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ewidencja operacji bilansowych

Ewidencja operacji wynikowych

Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej

Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej

Ewidencja operacji nadzwyczajnych

Zasady ustalania wyniku finansowego

Przykład całościowy ( od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia oraz sporządzania rachunku zysków i strat)

Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych ( ordynacja podatkowa,prawo )

Etyka                                                                         

Program kursu obejmuje 90 godziny wykładu  w tym 2 godziny egzaminu.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy - kod zawodu 331301.

Koszt uczestnictwa 1 osoby  z materiałami wynosi  -  1 315, - zł.

Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych