STOPIEŃ II

 

KURS DLA KANDYDATÓW

NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI
( SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO )

 

 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy  w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz. U. nr 82,poz.537 (kod zawodu 241103).

Słuchaczami kursu mogą być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i umiejętności asystenta rachunkowości potwierdzone:

 • - zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub
 • - tytuł technika rachunkowości lub
 • - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub
 • - osoby zainteresowane nie spełniające powyższych warunków - po zdaniu egzaminu wstępnego z zakresu kursu  I STOPNIA 

 

RAMOWY PROGRAM KURSU 

Rachunkowość elementami etyki zawodowej

 • zasady organizacji rachunkowości,
 • aktywa pieniężne i kredyty bankowe,
 • rozrachunki,
 • księgowość materiałowa i towarowa,
 • aktywa trwałe,
 • inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe,
 • kapitały (fundusze) własne,
 • rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne,
 • ewidencję kosztów i produktów,
 • wynik finansowy i zamknięcie ksiąg,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • etyka.

 Wybrane zagadnienia prawa pracy, prawa cywilnego i prawa gospodarczego

 • prawo gospodarcze,
 • prawo pracy,
 • prawo cywilne z elementami prawa finansowego.

Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego

 • pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością,
 • ordynacja podatkowa,
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatki kosztowe i opłaty.

            Program kursu obejmuje 188  godzin wykładowych w tym 4 godziny egzaminu. Podczas trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości. Kurs kończy się egzaminem pisemnym potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. 

Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu oraz spełnią warunki określone w Regulaminie wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej  dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego po złożeniu stosownego wniosku uzyskają zwolnienie z części A egzaminu na dyplomowanego księgowego.

Koszt uczestnictwa  z materiałami wynosi 2 976,00 zł.

 • istnieje możliwość uregulowania należności w trzech następujących ratach.

 


Polecamy

  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych