STOPIEŃ III

 

KURS DLA KANDYDATÓW

NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 

 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do pracy  w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz. U. nr 82,poz.537 (kod zawodu 121101).

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają wykształcenia wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności samodzielnego księgowego potwierdzone:

  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone

przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia

lub 

  • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

wydanym przez Ministerstwo Finansów

        lub

  • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczeniowym testem sprawdzającym

z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzonym przez organizatora szkolenia.

 

Tematyka kursu obejmuje:

-         zaawansowaną rachunkowość finansową,                                 

-         rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,       

-         finanse przedsiębiorstw,

-         sporządzanie sprawozdań finansowych,

-         analizę sprawozdań finansowych,

-         przygotowanie ksiąg do badania sprawozdania finansowego,

-         wybrane zagadnienia podatkowe,

-         zarządzanie informacją IT.

Program kursu obejmuje 204 godziny wykładowe w tym 4 godziny egzaminu.

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości. 

Kurs kończy się egzaminem pisemnym potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych. 

 

Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu oraz spełnią warunki określone w Regulaminie wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego po złożeniu stosownego wniosku uzyskają zwolnienie z części B egzaminu na dyplomowanego księgowego.

 

Koszt uczestnictwa  z materiałami wynosi  3 527,05 zł.

  • istnieje możliwość uregulowania należności w trzech następujących ratach:

 Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych