STOPIEŃ IV

 

KURS DLA KANDYDATÓW

NA DYPLOMOWANEGO KSIĘGOWEGO

 

Celem kształcenia jest przygotowanie do uzyskania tytułu zawodowego dyplomowanego księgowego. Osoba, która uzyska ten tytuł może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (od struktur rachunkowości, controllingu finansowego, jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, może pełnić funkcję prezesa). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

 Zakłada się, że kandydatami na dyplomowanych księgowych mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne, posiadające postawę sceptyczną oraz zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie. Ponadto powinny posiadać wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

-  zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone

   przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (specjalista ds. rachunkowości) lub

-   zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia

     kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia, a także posiadanie

     praktyki w dziedzinie rachunkowości:

  • co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym,
  • co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim.

 

RAMOWY PROGRAM KURSU 

-

Konsolidacja sprawozdań finansowych

36 godzin

-

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

64 godzin

-

Rachunkowość w szczególnych sytuacjach z elementami etyki zawodowej

24 godzin

-

Elementy wiedzy na temat organizacji biznesu

26 godzin

 

Program kursu obejmuje 150 godzin wykładowych.

  W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości. 

 

Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do części C egzaminu  na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzany jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną.

 Koszt uczestnictwa bez materiałów szkoleniowymi wynosi  3 500,- zł. 

istnieje możliwość uregulowania należności w trzech następujących ratach:

- rata 1 - 1.500,00 zł.

- rata 2 - 1.000,00 zł.

- rata 3 - 1.000,00 zł.


Polecamy

    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych