Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.-14.07.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
600,- zł od osoby
540,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 14 godz. dydaktycznych, 2 dni

Prowadzący szkolenie:

Aldona Wiejak-Głuszko – prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem, absolwentka aplikacji sądowej; doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy (inspektoracie okręgowym) w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizy i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe), współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP; doświadczony wykładowca/trener na kursach i szkoleniach z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Program szkolenia:

I. Dzień pierwszy

Ogólne zagadnienia związane z pojęciem dokumentacji pracowniczej. Podstawa prawna:

 1. Akta osobowe pracownika i dokumentacja zatrudnienia na poszczególnych etapach- od rekrutacji do rozwiązania umowy o pracę.
 2. Dane pozyskiwane od pracowników w procesie rekrutacji . Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna, ogłoszenie rekrutacyjne,
 3. Zasady dyskryminacji w czasie rekrutacji.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji .
 5. Zasady zadawania pytań podczas rekrutacji: warunki zatrudnienia, dane ujawniane za zgodą kandydata na pracownika, plany rodzicielskie, przynależność do związków i partii politycznych .
 6. Wykonywanie pracy podczas rekrutacji.
 7. Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy.
 8. Profilaktyczne badania lekarskie – skierowanie.
 9. Dokumenty dobrowolnie przedstawiane przez kandydata do pracy.
 10. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika.
 11. Informacje o warunkach zatrudnienia.
 12. Zakres obowiązków.
 13. Potwierdzenie o zapoznaniu się przez pracownika z regulacjami prawa pracy.
 14. Przetwarzanie danych osobowych
 15. Umowa o zakazie konkurencji0
 16. Szkolenia BHP .
 17. Umowa o odpowiedzialności materialnej.
 18. Założenie i prowadzenie akt osobowych pracownika.
 19. Zgłoszenie pracownika do Ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych .
 20. Ewidencja czasu pracy.

Zasady przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem:

 1. Zagadnienia dotyczące elementów dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – (akta osobowe, ewidencja czasu pracy, pozostała dokumentacja pracownicza);
 2. Podział akt osobowych na 4 części:
 3. Zasada układu chronologicznego i numeracji w każdej części.
 4. Wykaz akt osobowych – wymiana i korekta dokumentów.
 5. Zasady przyjmowania tylko kopii i odpisów dokumentów.
 6. Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych
 7. Praktyczne rozumienie pojęcia „oddzielnego” prowadzenia dokumentacji;
 8. Zmiany w okresach przechowywania dokumentacji (akt osobowych, ewidencji, rozkładów czasu pracy, list obecności, wniosków urlopowych, itp.);Stanowisko PIP
 9. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sytuacjach szczególnych.
 10. Dowód w postępowaniu
 11. Ponowne zatrudnienie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 12. Nowe obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy:
  1. wydawania kopii dokumentacji
  2. niszczenia dokumentacji
 13. Dokumentacja elektroniczna a różne rodzaje dokumentacji.
 14. Elektronizacja dokumentacji –zasady prowadzenia dokumentacji
  jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej, zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 15. Konsekwencje niedopełnienia obowiązku ciążącego na pracodawcy.
 16. Postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy.
 17. Część B akt osobowych- zasady i rodzaj gromadzenia dokumentacji:
  1. umowa o pracę i powiązane z nią dokumenty.
 18.  Zmiana umowy o pracę- wypowiedzenie zmieniające .
 19.  Podstawowa i rozszerzona informacja o zatrudnieniu.
 20. Dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich.
 21. Skierowania dotyczące badań pracowniczych.
 22. Szkolenia BHP – zaświadczenia.
 23. Dokumentacja związana z nagradzaniem pracowników , podnoszeniem kwalifikacji i ocenianiem .
 24. Zagadnienia związane z ustaniem zatrudnienia i dokumentacja pracownicza z tym związana.
 25. Część C akt osobowych.
 26. Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
 27. Wnioski o wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy.
 28. Obowiązek przechowywania kopii wydanego świadectwa pracy pracownikowi.
 29. Zajęcie wynagrodzenia za pracę – potwierdzenie dokonania czynności z tym związanych.
 30. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 31. Skierowanie na badania lekarskie pracownika w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działania substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.
 32. Część D akt osobowych- kary porządkowe.
 33. Podziału akt na podzbiory.
 34. Zasady postępowania przy gromadzeniu dokumentacji pracowniczej związanej ukaraniem pracownika . Zatarcie kary porządkowej.

II. Dzień drugi

 1. Pozostała dokumentacja pracownicza- praca na dokumencie.
 2. Zasada prowadzenia dokumentacji indywidualnej:
  1. ewidencja czasu pracy,
  2. ubieganie i korzystanie z urlopu wypoczynkowego,
  3. karta wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy,
  4. rejestry ewidencji przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego.
 3. Dokumentacja zbiorowa : rejestr chorób zawodowych i wypadków podejrzenia o choroby zawodowe.
 4. Możliwość wyboru formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 5. Ewidencja czasu pracy – praca na dokumencie.
 6. Akta  osobowe – instrukcja prowadzenia .
 7. Dokumentacja pracownicza dla nowego pracownika – zbiór wzorów.
 8. Co dalej z aktami pracownika -czy akta pracownika idą za nim do kolejnego pracodawcy?
 9. Zagadnienia problemowe – gdzie umieszczamy dokumenty nie sklasyfikowane w treści rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 10. Świadectwo pracy i zasady prawidłowego wypełniania i wydawania.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123