search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.-14.07.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
380,- zł od osoby
350,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 7 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Aldona Wiejak-Głuszko – prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem, absolwentka aplikacji sądowej; doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy (inspektoracie okręgowym) w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizy i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe), współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP; doświadczony wykładowca/trener na kursach i szkoleniach z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Program szkolenia:

1. Dokumentacja pracownicza:

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 2. Akta osobowe:
  • Podział akt osobowych na 5 części
  • Zasada układu chronologicznego i numeracji w każdej części
  • Wykaz akt osobowych – wymiana i korekta dokumentów
  • Zasady przyjmowania tylko kopii  i odpisów dokumentów
  • Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych
  • Praktyczne rozumienie pojęcia „oddzielnego” prowadzenia dokumentacji
  • Zmiany w okresach przechowywania dokumentacji (akt osobowych, ewidencji, rozkładów czasu pracy, list obecności, wniosków urlopowych, itp.);Stanowisko PIP
 3. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sytuacjach szczególnych
 4. Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, w tym szczegółowe omówienie poszczególnych części dokumentacji:

  • Zasada prowadzenia dokumentacji indywidualnej
  • Ewidencja czasu pracy
  • Ubieganie i korzystanie z urlopu wypoczynkowego
  • Karta wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy
  • Rejestry ewidencji przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego
  • Dokumentacja zbiorowa : rejestr chorób zawodowych i wypadków podejrzenia o choroby zawodowe
 5. Okres archiwizacji
 6. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 7. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy:
  • Wydawania kopii dokumentacji
  • Niszczenie dokumentacji
 8. Dokumentacja elektroniczna a różne rodzaje dokumentacji

2. Zmiany w dokumentacji pracowniczej – nowe dokumenty w dokumentacji pracowniczej – nowelizacja rozporządzeń: w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, treści świadectwa pracy:

 1. Termin i sposób wydania świadectwa pracy przez pracodawcę
 2. Wzór świadectwa pracy – szczegółowe omówienie treści świadectwa pracy

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123