Miasto:
Katowice
Miejsce:
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice
Termin rozpoczęcia:
14.01.2023 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY-LISTA REZERWOWA-KONTAKT TEL., E-MAIL
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy (S i N co dwa tyg.)
Opłata:
1590,- zł od osoby
1490,- zł od osoby - dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Cel kursu:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 227) uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP.

Program kursu:

I. Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (72 godz. dydaktyczne)

 1. Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne
 2. Rachunkowość jako system informacyjny
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów
 4. Operacje gospodarcze
 5. Dowody księgowe
 6. Księgi rachunkowe
 7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
 8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
 9. Zasady ustalania wyniku finansowego
 10. Sprawozdanie finansowe jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

II. Wybrane zagadnienia publicznoprawne (8 godz. dydaktycznych)

 1. System podatkowy w Polsce
 2. VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania
 3. Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
 4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka
 5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania

Egzamin końcowy (2 godz. dydaktyczne)

Organizacja kursu:

Kurs jest organizowany w trybie:

 • Weekendowy – zajęcia co drugi weekend (Sobota i Niedziela), po 8 godz. dydaktycznych dziennie w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)
 • Sobota – zajęcia raz w tygodniu (co sobotę), w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)
 • Popołudniowy (2 dni w tygodniu) – zajęcia 2 razy w tygodniu (pn-pt), godz. 16.00-19.15 (w tym 1 przerwa)
 • Dzienny (1 dzień w tygodniu) – zajęcia raz w tygodniu (pn-pt), w godz. od 9.00 do 15.45 (w tym 3 przerwy)

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisezmny egzamin kwalifikacyjny.

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia i wymaganych efektów kształcenia oraz spełnienie warunków określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie certyfikacji zawodu księgowego jest podstawą otrzymania dodatkowo certyfikatu księgowego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP  (kod według klasyfikacji zawodu 331301 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227)).

Zajęcia dydaktyczne kursu są realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego wymaganych na moment realizacji kursu regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi (opracowanymi i wdrożonymi w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce).

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych kursu ze stacjonarnej na online (z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość) bez uzyskania zgody uczestników kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • materiały – publikacje książkowe SKwP
 • gorące i/lub zimne napoje

Informacje dotyczące płatności za kurs:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy Oddziału do dnia rozpoczęcia kursu.
UWAGA!
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać (na rachunek bankowy lub do kasy Oddziału) dopiero po otrzymaniu (pocztą e-mail) potwierdzenia rozpoczęcia kursu.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.

Warsztaty komputerowe z wykorzystaniem programu SYMFONIA modułu FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ (F-K) adresowane do uczestników kursu (zajęcia dodatkowe – poza programem kursu):

Zajęcia w formie stacjonarnej – realizowane w sali komputerowej
Wymiar czasowy: 8 godz. dydaktycznych
Termin: bezpośrednio po zakończeniu zajęć kursu, w ten sam dzień, w którym odbywały się zajęcia kursu
Zajęcia nie wliczone w cenę kursu – za dodatkową odpłatnością
Opłata: 120,-zł od osoby
Koszt uczestnictwa w warsztatach obejmuje: zajęcia stacjonarne, autorskie materiały wysłane drogą e-mail przed warsztatami
Ramowy program:

 • Dokumentowanie operacji gospodarczych – zgodność dowodów księgowych z wymogami regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i podatków;
 • Wymogi stawiane systemom informatycznym wykorzystywanym w rachunkowości przez regulacje prawne w zakresie rachunkowości i podatków;
 • Praktyczny przykład księgowania operacji gospodarczych w programie SYMFONIA module FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ (F-K) – od założenia firmy poprzez ewidencję dowodów księgowych do jej zamknięcia – sporządzenia rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje zaświadczenie ukończenia warsztatów zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o wpisanie w formularzu zgłoszenia uczestnictwa w kursie w pozycji „Dodatkowe informacje” (na końcu formularza) hasła „Warsztaty komputerowe” lub zapis/zgłoszenie poza formularzem zgłoszenia – e-mailem na adres: biuro@katowice.skwp.pl

Certyfikacja zawodu księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – dodatkowe informacje

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123