search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
02.07.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting lub z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Marcin Otręba – doradca podatkowy, doktorant w WSB we Wrocławiu; absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studiów podyplomowych na kierunku Podatki w WSB we Wrocławiu; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej; posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu; trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej; doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem od towarów i usług; od 2020 roku związany z Kancelarią Staniek & Partners; od 2010 roku związany z WSB we Wrocławiu (od 2021 roku jako adiunkt), w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego; w ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla: US z ramienia CEZMF, WSB, Wektor Wiedzy, Oddziałów SKwP, PTE czy Akademii Kształcenia Kadr; autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR; od 2021 roku adiunkt na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.

Program szkolenia:

 1. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
  1. katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
  2. przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
  3. przypadki wystawiania faktur na żądanie,
  4. przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
  5. poprawna treść faktury VAT,
  6. terminy wystawienia faktury VAT,
  7. obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
  8. wystawienia faktury VAT przed dokonaniem,
  9. konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
  10. fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
  11. wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę- – zmiany od września 2023,
  12. pojęcie pustej faktury,
  13. faktury czy dokumenty wewnętrzne?
  14. faktury uproszczone – przypadki stosowania, zasady wystawiania,
  15. kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego – pakiet SLIM 3 VAT),
  16. duplikaty i zmiany wynikające z Pakietu „KSeF” – od 1 stycznia 2022.
 1. Faktury korygujące (PAKIET SLIM VAT w zakresie faktur korygujących):
  1. anulowanie faktury,
  2. korekta do zera,
  3. zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
  4. zbiorcza faktura korygująca,
  5. termin wystawienia faktur korygujących,
  6. korekty in plus oraz in minus,
  7. Konieczności posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących (zastąpienie posiadania potwierdzenia odbioru instytucją posiadania dokumentacji dotyczącej uzgodnień pomiędzy kontrahentami w zakresie warunków obniżenia podstawy opodatkowania),
  8. ujęcie korekty w JPK,
  9. korekty bieżące i wsteczne,
  10. zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
  11. usuniecie nazwy „faktura korygująca”, oraz przyczyny korekty jako elementów obowiązkowych,
  12. zasady rozliczania krajowych faktur korygujących u wystawcy i nabywcy w podatku VAT,
  13. zasady rozliczania faktur korygujących w transakcjach międzynarodowych w podatku VAT,
  14. Kurs walut a faktura korygująca.
 1. Prawidłowe rozliczanie faktur korygujących w PIT i CIT:
  1. Rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawców w PIT i CIT,
  2. Rozliczanie faktur korygujących przez nabywców w PIT i CIT,
  3. Korekty kosztów uzyskania przychodów spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką,
  4. Kurs waluty przy korygowaniu podatku dochodowego.
 1. Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT:
  1. dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
  2. faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT,
  3. dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) –narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT,
  4. faktury na kwotę przekraczającą 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
  5. zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
  6. dokument pro forma a mechanizm podzielonej płatności,
  7. faktury zaliczkowe a Split Payment,
  8. Split payment a transakcje w walucie obcej,
  9. sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem Split payment,
  10. SLIM VAT 3 – możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT.
 1. „KSeF” od 1 stycznia 2022 – rewolucja w fakturowaniu:
  1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
  2. pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
  3. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
  4. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
  5. uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
  6. możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie),
  7. przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych,
  8. faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów,
  9. ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności,
  10. ułatwienia w zakresie JPK_FA,
  11. zmiany w fakturowaniu (zaliczki, korekty, duplikaty, terminy),
  12. dostęp do faktur w KSeF.
 1. Refakturowanie:
  1. definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
  2. czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
  3. refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
  4. data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
  5. refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS),
  6. refaktura usług noclegowych – SLIM VAT nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania.
 1. Faktura VAT a prawo do odliczenia:
  1. moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
  2. SLIM VAT – nowe regulacje w zakresie wydłużenia terminu odliczenia podatku VAT do 4 miesięcy,
  3. błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
  4. ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (PUSTE FAKTURY),
  5. Nowe zasady odliczani podatku naliczonego przy WNT.
 1. Faktura w JPK:
  1. dane z faktury w JPK_VAT,
  2. faktura w JPK_FA,
  3. KSeF a JPK.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) - wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.
Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩🎓👨🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123