search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Wrzesień 2024 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
Popołudniowy (CZW co tydz.)
Opłata:
790,- zł od osoby
740,- zł od osoby – dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub dla kontynuujący naukę w ramach certyfikacji zawodu księgowego
Zapisz się

Cel kursu:

Celem kształcenia jest wsparcie rozwoju usług księgowych o wysokiej jakości poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych. Celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki.

Tematyka kursu:

 1. Organizacja usług księgowych
 2. Umowa o świadczenie usług księgowych
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych
 5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych
 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej
 7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych
 8. Ryzyka w usługach księgowych
 9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych

Razem 32 godz. dydaktyczne, w tym egzamin końcowy

Efekty kształcenia:

I. Zdobycie kompetencji merytorycznych – w wyniku odbytego szkolenia osoba zna:

 1. zasady organizacji działalności w zakresie usług księgowych,
 2. warunki umów o świadczenie usług księgowych i zasady negocjacji,
 3. warunki ubezpieczeń obowiązkowych i zasady ubezpieczeń dobrowolnych, dotyczących działalności w zakresie usług księgowych,
 4. formy opodatkowania usług księgowych,
 5. obowiązki biura rachunkowego wobec klientów w zakresie rozliczeń podatkowych, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz obowiązujące w tym zakresie procedury,
 6. obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. podstawowe zagadnienia prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 8. zasady organizacji kontroli wewnętrznej przy świadczeniu  usług księgowych,
 9. zasadnicze ryzyka występujące przy prowadzeniu usług księgowych,
 10. zasady zawodowej etyki w rachunkowości, a także sposoby ich wdrażania do stosowania przez nadzorowany zespół pracowników.

II. Nabycie umiejętności zawodowych – osoba ubiegająca się o przedmiotowy tytuł:

 1. umie dokonać oceny czynników warunkujących prowadzenie usług księgowych oraz potrafi wykonać czynności niezbędne dla zorganizowania działalności w zakresie usług księgowych,
 2. potrafi negocjować warunki umowy oraz zredagować treść umowy o świadczenie usług księgowych,
 3. potrafi dokonać wyboru właściwych rodzajów ubezpieczeń i wynegocjować warunki ich umów,
 4. potrafi dokonać racjonalnego wyboru formy opodatkowania prowadzonej działalności,
 5. potrafi wykonywać zadania wynikające z obowiązków ewidencji i rozliczania podatków, wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 6. potrafi zorganizować ochronę danych osobowych w prowadzonej działalności usługowej, umie stosować podstawowe zasady prawa gospodarczego,
 7. potrafi zorganizować system wewnętrznej kontroli w prowadzonej działalności usługowej,
 8. potrafi zidentyfikować ryzyka występujące w prowadzonej działalności oraz im przeciwdziałać,
 9. umie stwarzać warunki organizacyjne i inne sprzyjające rozwojowi kultury etycznej w obszarze jej odpowiedzialności zawodowej.

III. Nabycie kompetencji personalnych i społecznych – obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł  posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że:

 1. potrafi formułować wnioski na temat właściwego postępowania osobistego i przez nadzorowany personel w zakresie wykonywanej działalności, zgodnie z zawodowymi wartościami i zasadami etyki,
 2. potrafi rozpoznawać, oceniać i konsultować oraz odpowiednio opracowywać rozwiązania dotyczące złożonych problemów, występujących w prowadzonej działalności.

Egzamin końcowy.

Organizacja kursu:

Kurs jest organizowany w trybie – alternatywnie jako:

 • Popołudniowy – zajęcia co tydzień, po 4 godz. dydaktyczne dziennie w godz. 16.30-19.45 (w tym 1 przerwa)
 • Weekendowy – zajęcia co drugi weekend (Sobota i Niedziela), po 8 godz. dydaktycznych dziennie w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)
 • Sobota – zajęcia raz w tygodniu (co sobotę), w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny (przeprowadzany w formie stacjonarnej).

Dodatkowe informacje:

Uczestnikami kursu dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych mogą być osoby:

 1. posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
 2. posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
 3. rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
 4.  uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat – certyfikowanego eksperta usług księgowych.

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting.
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
Zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym – uczestnicy oprócz wykładowcy widzą wyświetlaną przez niego prezentację i inne materiały dydaktyczne, mogą zadawać pytania, w tym szczególnie poprzez dostępny na platformie czat.
08.45-09:00 lub 16.15-16.30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia danego dnia kursu zostanie przełączona na „pokój webinarowy”) 09:00 lub 16.30 – rozpoczęcie danego dnia kursu

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • wykłady online (webinarowe)
 • materiały autorskie przygotowane przez wykładowców kursu – przesłane uczestnikom pocztą e-mail

Informacje dotyczące płatności za kurs:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty (całości lub pierwszej raty opłaty).

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy Oddziału do dnia rozpoczęcia kursu.
UWAGA!
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać (na rachunek bankowy lub do kasy Oddziału) dopiero po otrzymaniu (pocztą e-mail) potwierdzenia rozpoczęcia kursu.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na kursie nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

Certyfikowany ekspert usług księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – dodatkowe informacje

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩🎓👨🎓🌞

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123