Miasto:
Katowice
Miejsce:
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice
Termin rozpoczęcia:
Luty/Marzec 2023 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy (S i N co dwa tyg.)
Opłata:
1590,- zł od osoby
1490,- zł od osoby - dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Zapisz się

Cel kursu:

Celem kształcenia (zarówno na I stopniu kursu, jak i na jego kontynuacji – II stopniu kursu) jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 227) pod numerami 242307 – specjalista ds. kadr i 242310 – specjalista ds. wynagrodzeń. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe, wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami praktycznymi.

Program kursu:

I. Prawo pracy (30 godz. dydaktycznych) 

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy (pojęcie pracownika, pracodawcy, zakładu pracy)
 2. Umowy cywilno-prawne a umowa o pracę
 3. Stosunek pracy – zawarcie i przebieg
  1. Rodzaje umów
  2. Określenie miejsca pracy
  3. Termin rozpoczęcia stosunku pracy
 4. Podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 5. Ustanie stosunku pracy
  1. Formy i terminy rozwiązania stosunku pracy
  2. Wygaśnięcie
  3. Rozwiązanie (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia)
  4. Ochrona pracowników – zakres, zastosowanie
 6. Świadectwo pracy
  1. Zasady wystawiania
  2. Sprostowania i duplikaty
  3. Świadectwa pracy przy umowach terminowych
 7. Dokumentacja pracownicza, w tym zakładanie i poprawne prowadzenie akt osobowych
 8. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników
 9. Uprawnienia rodzicielskie
  1. Uprawnienia młodego rodzica
  2. Urlop macierzyński i dodatkowy macierzyński
  3. Urlop rodzicielski
  4. Urlop ojcowski
  5. Urlop wychowawczy
 10. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
  1. Urlopy wypoczynkowe
  2. Urlopy bezpłatne
  3. Zwolnienia od pracy – płatne i niepłatne
  4. Urlopy okolicznościowe
 11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – pojęcia podstawowe
 12. Szczególna ochrona pracowników

II. Wynagrodzenia i ich ewidencja (28 godz. dydaktycznych)

 1. Organizacja płac w podmiotach gospodarczych
  1. Akty prawne obowiązujące w zakresie organizacji pracy i płac
  2. Podstawowe pojęcia dotyczące wynagrodzeń
  3. Główne funkcje wynagrodzeń
  4. Systemy płac
 2. Wynagrodzenia ze stosunku pracy
  1. Klasyfikacja wynagrodzeń
  2. Źródła finansowania wynagrodzeń
  3. Podstawowe elementy składowe wynagrodzenia ze stosunku pracy
  4. Obligatoryjne potrącenia z wynagrodzeń
  5. Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń ze stosunku pracy
  6. Naliczanie płac
  7. Sporządzanie dokumentacji płacowej
 3. Ewidencja wynagrodzeń ze stosunku pracy
  1. Ewidencja księgowa wynagrodzeń ze stosunku pracy
  2. Samodzielne naliczanie płac i ewidencja wynagrodzeń
 4. Wynagrodzenia wg kodeksu cywilnego
  1. Wynagrodzenia wg umowy zlecenia i umowy dzieła
  2. Obowiązkowe obciążenia umów cywilnoprawnych
  3. Dokumentacja i ewidencja księgowa z wynagrodzeń z umów zlecenia i dzieła
  4. Sporządzanie dokumentacji – umowy zlecenia/dzieła oraz rachunków do umów.
  5. Samodzielne naliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń z umowy zlecenia i dzieła.

III. Ubezpieczenia społeczne (22 godz. dydaktyczne)

 1. Zasady podleganiu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
 2. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
 3. Zasady rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 4. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wypadkowe osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
 6. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (urlop ojcowski, urlopy macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne)
 7. Składki ZUS za pracujących emerytów i rencistów
 8. Ubezpieczenie wypadkowe, zasady ustalania liczby ubezpieczonych, druk IWA
 9. Rozliczenia wobec ZUS
 10. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe – tworzenie dokumentów
 11. Ustalenie liczby ubezpieczonych w DRA
 12. Zapoznanie z programem PŁATNIK
 13. Druki ZUS – ZUS Z-3, Rp-7, karta zasiłkowa – zasady tworzenia i wypełniania
 14. Kontakty z ZUS (kontrola, zaświadczenia, kontrola dokumentów, odroczenie płatności

Organizacja kursu:

Kurs jest organizowany w trybie:

 • Weekendowy – zajęcia co drugi weekend (Sobota i Niedziela), po 8 godz. dydaktycznych dziennie w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)
 • Sobota – zajęcia raz w tygodniu (co sobotę), w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)
 • Popołudniowy (2 dni w tygodniu) – zajęcia 2 razy w tygodniu (pn-pt), godz. 16.00-19.15 (w tym 1 przerwa)

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń – I stopień – Podstawy może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po ukończeniu II stopnia kursu – Dla zaawansowanych – uczestnik kursu, który zaliczy egzamin kwalifikacyjny otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. wynagrodzeń (kody według klasyfikacji zawodu 242307 i 242310 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227)).

Zajęcia dydaktyczne kursu są realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego wymaganych na moment realizacji kursu regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi (opracowanymi i wdrożonymi w niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce).

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych kursu ze stacjonarnej na online (z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość) bez uzyskania zgody uczestników kursu.

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne
 • gorące i/lub zimne napoje

Informacje dotyczące płatności za kurs:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
lub do kasy Oddziału do dnia rozpoczęcia kursu.
UWAGA!
Należność za udział w kursie prosimy wpłacać (na rachunek bankowy lub do kasy Oddziału) dopiero po otrzymaniu (pocztą e-mail) potwierdzenia rozpoczęcia kursu.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123