Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.09.2022 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy (S i N co dwa tyg.)
Opłata:
1600,- zł od osoby
1490,- zł od osoby – dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub dla kontynuujący naukę po I stopniu kursu kadrowo-płacowego

Cel kursu i korzyści dla uczestników:

Celem kształcenia (zarówno na I stopniu kursu, jak i na jego kontynuacji – II stopniu kursu) jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 227) pod numerami 242307 – specjalista ds. kadr i 242310 – specjalista ds. wynagrodzeń. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami kształtującymi praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów oraz o autorskie materiały wykładowców i o naukę własną uczestnika. Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym.

Program kursu:

I. Prawo pracy (24 godz. dydaktycznych) 

 1. Stosunek pracy – zawarcie i przebieg
 2. Ustanie stosunku pracy
 3. Postępowanie przed sądem pracy
  1. Warunki formalne
  2. Treści pism procesowych
  3. Sporządzanie pozwu do sądu pracy
 4. Odpowiedzialność materialna pracowników
  1. Za szkodę
  2. Za mienie powierzone z obowiązkiem rozliczenia
  3. Wina umyślna i nieumyślna pracownika.
 5. Odszkodowania przysługujące pracownikom
 6. Czas pracy
  1. Charakterystyka norm i systemów czasu pracy
  2. Rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego
  3. Przerwy w pracy – wliczane i nie wliczane do czasu pracy
  4. Dokumentacja i ewidencja czasu pracy
 7. Zatrudnianie niepełnoprawnych
 8. Pracownicy tymczasowi
 9. Pracownicy młodociani
 10. Telepraca
 11. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 12. Zwolnienia grupowe
  1. Ograniczenie szczególnej ochrony
  2. Przebieg

II. Wynagrodzenia i ich ewidencja (32 godz. dydaktycznych)

 1. Wynagrodzenia za czas wykonywania pracy w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne i wolne od pracy
  1. Zasady naliczania wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne i wolne od pracy
  2. Samodzielne naliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach, nocą, w dni świąteczne i wolne od pracy
 2. Wynagrodzenia i świadczenia pieniężne za czas niewykonywania pracy
  1. Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
  4. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  5. Ćwiczenia w programie kadrowo-płacowym
  6. Samodzielne naliczanie wynagrodzeń, zasiłków z wykorzystaniem programu kadrowo-płacowego
 3. Odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy
 4. Inne rozrachunki z pracownikami i ich ewidencja księgowa
  1. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – dokumentacja i ewidencja księgowa
  2. Podróże służbowe przedsiębiorców i osób z nim współpracujących
  3. Korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych
 5. Świadczenia wynikające z FŚS i PFRON
  1. Zasady tworzenia ZFŚS, wykorzystania
  2. Zasady tworzenia, korzystania z ZFRON
  3. Ewidencja księgowa ZFŚS i ZFRON
 6. Rezerwy na świadczenia pracownicze
  1. Istota, cel i zasady tworzenia rezerw i ich wykorzystania
  2. Ewidencja księgowa rezerw na świadczenia pracownicze
 7. Podatek dochodowy

III. Ubezpieczenia społeczne (24 godz. dydaktyczne)

 1. Zasady ubezpieczania
 2. Zasiłki ZUS z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłki opiekuńcze
 3. Świadczenie rehabilitacyjne zasady przyznawania i dokumentacja
 4. Zasady ustalania chorobowego i zasiłków – warsztaty
 5. Potrącenia z „chorobówki”
 6. Urlopy macierzyńskie
 7. Zasiłki po ustaniu zatrudnienia
 8. Nieobecność nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru składki
 9. ZUS zleceniobiorcy, zasiłek zleceniobiorcy
 10. Druki ZSWA, KOA
 11. Świadczenia pracownicze, świadczenia niepieniężne dla pracowników a ZUS
 12. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika (wnioski emerytalne, dokumenty dla pracujących emerytów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne)
 13. Kontakty z ZUS (kontrola, zaświadczenia, kontrola dokumentów, odroczenie płatności

Egzamin końcowy (2 godz. dydaktyczne)

Organizacja kursu:

Kurs jest organizowany w trybie:

 • Weekendowy – zajęcia co drugi weekend (Sobota i Niedziela), po 8 godz. dydaktycznych dziennie w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)
 • Popołudniowy (2 dni w tygodniu) – zajęcia 2 razy w tygodniu (pn-pt), godz. 16.00-19.15 (w tym 1 przerwa)

Kurs weekendowy – w sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany danego dnia/weekendu realizacji kursu na inny wolny dzień/weekend i/lub zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń – II stopień – Dla zaawansowanych może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

Uczestnik kursu, który zaliczy egzamin kwalifikacyjny otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. wynagrodzeń (kody według klasyfikacji zawodu 242307 i 242310 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227)).
Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting.

ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
Zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym – uczestnicy oprócz wykładowcy widzą wyświetlaną przez niego prezentację i inne materiały dydaktyczne, mogą zadawać pytania, w tym szczególnie poprzez dostępny na platformie czat.
Przykład dla kursu weekendowego rozpoczynającego się o godz. 9:00:
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia danego dnia kursu zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie danego dnia kursu

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • wykłady online (webinarowe)
 • autorskie materiały wykładowców w wersji elektronicznej (pdf) – przesłane uczestnikom pocztą e-mail

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł kursu.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na kursie nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123