search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Wrzesień/Październik 2024 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy (S i N co dwa tyg.)
Opłata:
1680,- zł od osoby
1600,- zł od osoby – dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce lub dla kontynuujący naukę po I stopniu kursu kadrowo-płacowego
Zapisz się

Cel kursu i korzyści dla uczestników:

Celem kształcenia (zarówno na I stopniu kursu, jak i na jego kontynuacji – II stopniu kursu) jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 227) pod numerami 242307 – specjalista ds. kadr i 242310 – specjalista ds. wynagrodzeń. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami kształtującymi praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów oraz o autorskie materiały wykładowców i o naukę własną uczestnika. Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym.

Program kursu:

I. Prawo pracy (24 godz. dydaktyczne) 

 1. Stosunek pracy – zawarcie i przebieg
 2. Ustanie stosunku pracy
 3. Podstawowe zasady pracy
 4. Podstawowe zasady pracy
 5. Postępowanie przed sądem pracy:
  1. warunki formalne
  2. treść pism procesowych
  3. sporządzenie pozwu do sądu pracy
  4. roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania z nim umowy o pracę (przywrócenie do pracy, odszkodowanie)
 6. Odszkodowania i odprawy przysługujące pracownikom na podstawie przepisów prawa pracy
 7. Odpowiedzialność materialna pracowników:
  1. za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych
  2. za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu
  3. przesłanki odpowiedzialności pracownika (wina umyślna, wina nieumyślna, szkoda,
  4. granice odpowiedzialności materialnej pracowników (z winy umyślnej, z winy nieumyślnej)
 8. Czas pracy:
  1. charakterystyka systemów czasu pracy
  2. rygor doby pracowniczej a okresy odpoczynku – dobowego i tygodniowego
  3. przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy
  4. pora nocna oraz dni wolne od pracy
  5. praca w niedziele i święta
  6. ewidencja czasu pracy
  7. zasady wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
  8. zakaz pracy w godzinach nadliczbowych
  9. elastyczny czas pracy
 9. Zatrudnianie niepełnosprawnych
 10. Pracownicy tymczasowi
 11. Pracownicy młodociani
 12. Praca zdalna
 13. Zwolnienia grupowe:
  1. procedura zwolnienia grupowego
  2. zwolnienia indywidualne
  3. ograniczenia szczególnej ochrony przy zwolnieniach grupowych
 14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – podstawowe pojęcia
 15. Pracownicze Plany Kapitałowe – podstawowe pojęcia
 16. Omówienie aktualnego orzecznictwa w zakresie prawa pracy

II. Wynagrodzenia (30 godz. dydaktyczne)

 1. Zasady naliczania wynagrodzenia za część miesiąca
 2. Zasady naliczania wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach, w dni świąteczne i wolne od pracy - ćwiczenia
 3. Wynagrodzenia i świadczenia pieniężne za czas niewykonywania pracy:
  1. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
  2. wynagrodzenie urlopowe
  3. ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  4. samodzielne naliczanie wynagrodzeń – ćwiczenia
 4. Pracownicze Plany Kapitałowe, PIT zero
 5. Odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy:
  1. odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne
  2. odszkodowania i rekompensaty
  3. zasady naliczania odpraw – ćwiczenia
 6. Umowy cywilnoprawne:
  1. umowy do 200 zł
  2. kontrakt menedżerski
  3. Rada Nadzorcza
 7. Rozrachunki z pracownikami:
  1. nagrody
  2. podróże służbowe
  3. korzystanie z samochodu prywatnego i służbowego
 8. Świadczenia z ZFŚS
 9. Wpłaty na PFRON – zasady i obowiązki

III. Ubezpieczenia społeczne (26 godz. dydaktyczne)

 1. Umowy cywilnoprawne:
  1. zasiłek zleceniobiorcy
  2. zasady obliczania podstawy
 2. Świadczenie rehabilitacyjne:
  1. zasady przyznawania
  2. dokumentacja
  3. waloryzacja
 3. Urlopy rodzicielskie:
  1. urlop macierzyński
  2. urlop rodzicielski
  3. urlop wychowawczy
 4. Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego
 5. Ustalenie podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, w tym zasady wliczania premii i nagród do podstawy zasiłków
 6. Przekroczenie 30-to krotności:
  1. naliczenie składek po przekroczeniu 30-to krotności
  2. korekty składek
 7. Świadczenia pozapłacowe dla pracowników a składki ZUS
 8. Zasiłki po ustaniu zatrudnienia, w tym zasady i dokumentacja

Egzamin końcowy (2 godz. dydaktyczne)

Organizacja kursu:

Kurs jest organizowany w trybie:

 • Weekendowy – zajęcia co drugi weekend (Sobota i Niedziela), po 8 godz. dydaktycznych dziennie w godz. 9.00-15.45 (w tym 3 przerwy)
 • Popołudniowy (2 dni w tygodniu) – zajęcia 2 razy w tygodniu (Poniedziałek-Piątek), godz. 16.00-19.15 (w tym 1 przerwa)

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany danego dnia/weekendu realizacji kursu na inny wolny dzień/weekend i/lub zmiany godziny rozpoczęcia zajęć dydaktycznych kursu.

Dodatkowe informacje:

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń – II stopień – Dla zaawansowanych może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

Uczestnik kursu, który zaliczy egzamin kwalifikacyjny otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu specjalista ds. kadr oraz specjalista ds. wynagrodzeń (kody według klasyfikacji zawodu 242307 i 242310 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 227)).
Uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting.

ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
Zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym – uczestnicy oprócz wykładowcy widzą wyświetlaną przez niego prezentację i inne materiały dydaktyczne, mogą zadawać pytania, w tym szczególnie poprzez dostępny na platformie czat.
Przykład dla kursu weekendowego rozpoczynającego się o godz. 9:00:
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia danego dnia kursu zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie danego dnia kursu

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • wykłady online (webinarowe)
 • autorskie materiały wykładowców w wersji elektronicznej (pdf) – przesłane uczestnikom pocztą e-mail

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł kursu.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na kursie nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123