search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.05., 03.06., 13.06., 20.06., 24.06., 01.07.2024 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Dzienny (1 dzień w tyg.)
Opłata:
1100,- zł od osoby
990,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting lub z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie każdego dnia kursu
Czas trwania kursu – 48 godz. dydaktyczne, 6 dni po 8 godz. dydaktycznych dziennie

Prowadzący kurs:

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Program kursu:

Dzień pierwszy – Zasady naliczania wynagrodzeń:

 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
  1. wpływ podwyższenia minimalnej płacy na niektóre parametry z zakresu prawa pracy
 1. Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika:
  1. koszty uzyskania przychodu
  2. ulga podatkowa
 1. Skala, koszty i kwota zmniejszająca podatek:
  1. pobór zaliczek na PDOF
  2. oświadczenie o niestosowaniu kwoty zmniejszającej
  3. koszty uzyskania przychodu
  4. podatek od nadwyżki przychodów
  5. opodatkowanie dwóch umów
 1. Naliczenie wpłat do PPK od kilku składników wynagrodzenia:
  1. ustalenie wpłaty do PPK od kilku składników wynagrodzenia
  2. przystąpienie do PPK pracownika w wieku 55 a 70 lat
  3. przystąpienie do PPK członka Rady Nadzorczej
  4. rezygnacja z uczestnictwa w PPK
  5. termin dokonywania wpłat do PPK
  6. wypłata środków z rachunku PPK

Dzień drugi – Wyliczanie wynagrodzeń:

 1. Zerowy PIT- ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla seniora:
  1. zasady przyznawania ulg
  2. rozliczenie składkowo-podatkowe
  3. kwota wolna od potraceń dla pracownika korzystającego z zerowego PIT
  4. PIT dla młodych – wyjaśnienie KIS
 1. Wynagrodzenie za część miesiąca:
  1. zachorowanie w trakcie miesiąca
  2. obliczanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji w pracy
  3. wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu
  4. zmiana terminu wynagradzania
 1. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca:
  1. obliczanie wynagrodzenia w miesiącu zmiany
  2. ustalenie wynagrodzenia po zmianie w razie absencji w pracy
  3. wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu
  4. zmiana terminu wynagradzania
 1. Wynagrodzenie urlopowe:
  1. przyjmowane składniki do obliczenia podstawy urlopowej
  2. sposób obliczenia urlopu
  3. obliczanie wynagrodzenia urlopowego w czasie  choroby pracownika przez część miesiąca
  4. wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy
  5. zwolnienia mniej korzystne
 1. Ekwiwalent za urlop:
  1. obliczanie ekwiwalentu
  2. uwzględnianie ryczałtów w podstawie ekwiwalentu
  3. podstawa ekwiwalentu za urlop w razie choroby
  4. podstawa i dopełnienie ekwiwalentu
 1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:
  1. nadgodziny w rozkładowych dniach pracy
  2. kompensowanie nadgodzin dobowych
  3. dopuszczalność wypłaty dodatków za pracę w wolną sobotę z powodu nieuzgodnienia terminu innego dnia wolnego
  4. wykorzystanie czasu wolnego za nadgodziny a poziom wynagrodzenia
  5. ustalenie godzin nadliczbowych – sposoby wyliczania przy różnych systemach wynagradzania

Dzień trzeci – Ryczałty, odprawy i naliczanie potrąceń:

 1. Ryczałty dla pracowników:
  1. ryczałt za nadgodziny i za pracę w porze nocnej
  2. ryczałt za używanie prywatnego samochodu służbowego
  3. ZUS od prywatnych jazd służbowym samochodem
  4. ryczałty zwolnione z ZUS
 1. Odprawy i odszkodowania
 2. Zajęcia komornicze, potracenia z umowy o prace i zasiłku chorobowego:
  1. ustalanie kwoty wolnej od potrąceń
  2. potrącenia przy dwóch wypłatach w miesiącu
  3. potrącenia z umów cywilnoprawnych

Dzień czwarty – Składki ZUS i zasiłki chorobowe:

 1. Składki ZUS pracownika i pracodawcy:
  1. zasady naliczania składek na FP, FS, FGŚP
 2. Zasiłki chorobowe (zasiłek opiekuńczy, rehabilitacyjny, macierzyński, wyrównawczy):
  1. zasady obliczania podstawy chorobowej
  2. podwyższenie podstawy i podstawa faktyczna
  3. roszczenie o wypłatę wynagrodzenia z opóźnieniem
  4. wynagrodzenie pracownika niezdolnego do pracy przez część miesiąca bez prawa do świadczeń chorobowych
  5. choroba przed upływem miesiąca zatrudnienia a podstawa zasiłku
  6. świadczenia chorobowe po zmianie wynagrodzenia
  7. uzupełnienie podstawy chorobowej

Dzień piąty – Umowy cywilnoprawne:

 1. Umowy cywilnoprawne:
  1. umowy zlecenia
  2. kontrakt menedżerski
  3. Rada Nadzorcza
  4. powołanie
  5. umowy o dzieło
 1. Lista płac – ćwiczenia

Dzień szósty – Program ZUS PŁATNIK:

 1. Program ZUS PŁATNIK – ćwiczenia praktyczne:
  1. zasady przekazywania dokumentów
  2. założenie kartoteki płatnika i ubezpieczonych
  3. zgłoszenia i wyrejestrowywanie ubezpieczonych (umowa o pracę, umowa zlecenia, powołanie)
  4. przygotowanie dokumentów rozliczeniowych
  5. wysyłka zestawów do ZUS
  6. korekty dokumentów rozliczeniowych
  7. tworzenie korekt za pomocą kreatora
  8. omówienie WDR i KOA
  9. inne druki – sposoby tworzenia IWA, ZSWA, IMIR

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł kursu.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na zajęciach kursu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123