search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby
270,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie każdego dnia szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Marcin Otręba – doktorant w WSB we Wrocławiu; absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studiów podyplomowych na kierunku Podatki w WSB we Wrocławiu; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej; posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu; trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej; doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem od towarów i usług; od 2020 roku związany z Kancelarią Staniek & Partners; od 2010 roku związany z WSB we Wrocławiu (od 2021 roku jako adiunkt), w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego; w ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla: US z ramienia CEZMF, WSB, Wektor Wiedzy, Oddziałów SKwP, PTE czy Akademii Kształcenia Kadr; autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR; od 2021 roku adiunkt na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.

Program szkolenia:

 1. Ważne daty:
  1. 01.2024r. wejście w życie obowiązkowych e-Faktur,
  2. 01.2022r.-31.12.2023r. – okres przejściowy – dobrowolne korzystanie z e-Fakturowania, okres ten został zaplanowany jako okres „testowy”,
  3. 01.2024r. – obowiązkowe e-Faktury również dla podmiotów zagranicznych posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT w Polsce.
 2. Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:
  1. Faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wg polskiej ustawy o VAT,
  2. Postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,
  3. Faktury ustrukturyzowanej,
  4. Faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna,
  5. Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści,
  6. Wystawienie faktury w ustrukturyzowanej a akceptacja kontrahenta,
  7. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
 3. Korzystanie z KSeF:
  1. Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF,
  2. Proces wystawienia faktury w KSeF,
  3. Walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia,
  4. Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.),
  5. Weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF,
  6. Wystawienie faktury w KSeF a zgoda nabywcy,
  7. Otrzymywanie faktur w KSeF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF,
  8. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 4. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych (wystawionych w KSeF):
  1. Faktury wystawione poza KSeF czy można korygować ją w formie ustrukturyzowanej czy w formie „tradycyjnej”?
  2. Faktury ustrukturyzowana a nota korygująca,
  3. Anulowanie faktury ustrukturyzowanej,
  4. Duplikat faktury ustrukturyzowanej.
 5. Korzyści wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych:
  1. 40-dniowy zwrot podatku VAT,
  2. Ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,
  3. Brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
  4. Brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur,
  5. Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.
Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe i pozostałe informacje:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩🎓👨🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123