search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie każdego dnia szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Lech Janicki – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od kilkunastu lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jako trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Opis szkolenia:

Faktura to nie wszystko! Poza nią, dla właściwego zaksięgowania określonych zdarzeń potrzebną są inne dokumenty; oświadczenia, opinie, umowy, porozumienia, regulaminy, czyli tzw. „podkładki”. Jaką powinny mieć treść i formę, kto powinien je sporządzić, jakich zapisów nie powinny one zawierać, a przede wszystkim, kiedy dział księgowości potrzebuje ich najbardziej – te i inne zagadnienia dotyczące dokumentów, którymi posługują się księgowi, będą przedmiotem proponowanego Państwu szkolenia.
Szczególny nacisk zostanie położony na m.in. tematykę korespondencji mailowej z kontrahentami, opinie służb technicznych potrzebne do kwalifikowania środków trwałych i prac remontowych bądź ulepszeniowych, dowody wewnętrzne, regulaminy wynagradzania, regulaminy podróży służbowych, oświadczenia pracowników dla potrzeb działu księgowości, dokumentację imprez integracyjnych, potwierdzenia wykonania usług niematerialnych, raporty z wykonanych prac, protokoły likwidacyjne, regulaminy korzystania z aut służbowych, właściwe opisywanie faktur, PDF-y, zdjęcia, certyfikaty rezydencji, weryfikacja kontrahentów zagranicznych, umowy z pracownikami i wiele innych). Prezentowane zagadnienia będą uwzględniać w szczególności zmiany w ramach tzw. Polskiego Ładu 2022-24.

Program szkolenia:

 1. „Podkładki księgowe” na gruncie CIT i PIT – czym są i dlaczego podnoszą poziom bezpieczeństwa podatkowego? (umowy z kontrahentami, oświadczenia, korespondencja handlowa i mailowa, opisywanie faktur, klauzule umowne, raporty z wykonanych prac, regulaminy wewnątrzfirmowe, oświadczenia pracowników, dokumenty delegacyjne, umowy z pracownikami/B2B, zdjęcia, PDF-y, nagrania video i wpływ ich treści na skutki podatkowe)
 2. Brak faktury, brak umowy, brak dowodów wykonania usługi, niejasne informacje o nabytych towarach lub usługach, różnice między fakturą, a treścią umowy, podejrzane działania kontrahenta – jak powinien postąpić w takiej sytuacji dział księgowości?
 3. „Obrót dokumentów w firmie” czyli, jak skłonić pracowników, kadrę zarządzającą i kontrahentów do właściwego opisywania dokumentów?
 4. Dokumentowanie usług niematerialnych promocyjnych, doradczych, prawnych, zarządczych, kontrolnych, konkursy, akcje premiowe, sponsoring, reklama, imprezy dla kontrahentów itp.
 5. Jak napisać regulamin konkursu – aby przyznawane nagrody były zwolnione z opodatkowania?
 6. Jak stworzyć bezpieczny podatkowo regulamin sprzedaży premiowej i programy lojalnościowe? (bonusy, nagrody, zmniejszenie ceny itd.)?
 7. Jak rozróżnić reklamę od reprezentacji i które wydatki należy wyłączyć z kosztów firmy?
 8. Jak sprawdzić, czy przewidziana w umowie z kontrahentem kara, odszkodowanie bądź opłata za odstąpienie od umowy może być kosztem uzyskania przychodów? (przykłady konkretnych zapisów z różnych umów)?
 9. Jak dokumentować wydatki na posiłki z kontrahentami aby stanowiły one koszty podatkowe.
 10. Jakie „podkładki” pozwalają uniknąć ryzyka wyłączenia z kosztów wydatków mających cechy reprezentacyjne?
 11. Jak skonstruować imprezy dla kontrahentów, szkolenia produktowe, aby wydatek był w kosztach, a po stronie uczestników nie było przychodu? (rola programu imprezy, zaproszeń, korespondencji mailowej itd.)
 12. Podkładki przy zakupie usług zagranicznych (Podatek u źródła WHT):
  1. Jak skłonić zagranicznego kontrahenta do przekazania certyfikatu rezydencji i jaką powinien mieć formę w 2022 r.?
  2. Jak praktycznie weryfikować kontrahentów z innych krajów (jakie dokumenty zebrać, jakie pozyskać informacje)?
  3. Klauzula „beneficial owner” i jej stosowanie w praktyce (m.in. oświadczenia beneficjalne zagranicznych podatników; jak powinny wyglądać?).
 13. Jak rozróżnić remont od ulepszenia i jaką treść powinna zawierać pisemna opinia służb technicznych firmy dotycząca kwalifikacji środków trwałych, remontów, prac ulepszeniowych – praktyczne przykłady takich pism i studium przypadków.
 14. Co musi zawierać umowa z kontrahentem, któremu oddajemy czasowo środek trwały do używania?
 15. Jak przygotować dokument polecenia wyjazdu służbowego, aby rozliczanie delegacji było łatwiejsze – praktyczne przykłady na dokumentach?
 16. Firmowy regulamin podróży służbowych – jakie zapis mogą w nim być, aby nie było wątpliwości, które wydatki muszą być zwrócone przez pracodawcę, a które nie?
 17. Umowy z członkami zarządów, rad nadzorczych, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, praktykanci i stażyści, osoby ubiegające się o pracę – rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie.
 18. Jak stworzyć skuteczny regulamin korzystania z samochodów służbowych, laptopów, telefonów, tabletów i innego sprzętu firmowego?
 19. Samochód w firmie dla pracownika / pracownika mobilnego / członka zarządu / B2B – wszelkie skutki podatkowe w praktyce + ryczałty samochodowe po zmianach 2022.
 20. Jak dokumentować świadczenia z ZFŚS oraz jak przygotować oświadczenia pracowników o ich sytuacji życiowej, aby uniknąć ryzyka zakwestionowania tych wydatków przez organ podatkowy?
 21. Jak udokumentować imprezy integracyjne, wyjazdy pracownicze, wigilie, uroczyste kolacje, pikniki rodzinne, imprezy otwarte, aby wydatki na nie stanowiły koszty podatkowe, a po stronie pracowników nie było przychodu?
 22. Napoje, artykuły spożywcze (herbata, kawa, napoje, ciastka) zużywane podczas imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń, spotkań, targów i eventów – praktyczne studium przypadków.
 23. Jakie dokumenty są potrzebne do „podkładki” pod imprezy dla pracowników – harmonogramy, zdjęcia, prezentacje, teksty wystąpień, materiały szkoleniowe.
 24. Podnoszenie kwalifikacji pracowników – jakie dokumenty są potrzebne by zaliczyć te wydatki do kosztów i żeby nie było przychodu po stronie pracownika? (mowy o dokształcanie, oświadczenia pracowników, dokumenty wskazujące na powiązanie szkoły/kursu/uczelni ze stanowiskiem w firmie).
 25. Podkładki w CIT Estońskim czyli „ciężar dowodu” przy ukrytych zyskach i wydatkach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) - wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123