search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.-22.07.2022 (godz. rozpoczęcia: 8:00 1-wszy dzień; 9:00 2-gi dzień)
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
600,- zł od osoby
540,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting.
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
Czas trwania szkolenia – 16 godz. dydaktycznych, 2 dni

Prowadzący szkolenie:

Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, wieloletni pracownik administracji podatkowej, w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, starszy ekspert skarbowy, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadająca status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, legitymująca się 25 letnim doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), absolwentka WSP w Kielcach na kierunku pedagogika oraz WSPiA na kierunku prawo podatkowe, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej. W programie m. in. podstawowe pojęcia i definicje, podstawy prawne, zakres opodatkowania, zasady wystawiania faktur, dokumentacja, ewidencja dla celów podatkowych, split payment, odwrotne obciążenie, pliki JPK, sporządzenie deklaracji, procedury szczególne, praktyczne przykłady, obowiązki wobec urzędu skarbowego.
Uczestnik szkolenia zdobędzie podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podatku od towarów i usług. Wskazane zostaną praktyczne sposoby rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów z rozliczaniem podatku VAT.
Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w szczególności w tematyce podatku VAT.

Kontynuacją szkolenia jest - organizowane regularnie, okresowo - szkolenie: Podatek VAT dla średniozaawansowanych i zaawansowanych - kompleksowy kurs krótki online

Program szkolenia:

I. Dzień pierwszy

 1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym:
  1. źródła prawa unijnego – dyrektywy a rozporządzenia unijne,
  2. zasady konstrukcyjne podatku od wartości dodanej,
  3. możliwość bezpośredniego stosowania przepisów unijnych w razie sprzeczności regulacji krajowych,
  4. rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii interpretacji przepisów istotnych dla podatku VAT.
 2. Podatek od towarów i usług w Polsce:
  1. źródła prawa krajowego – Konstytucja RP, ustawa o VAT oraz akty wykonawcze,
  2. indywidualne, ogólne interpretacje podatkowe oraz nowa instytucja objaśnień podatkowych,
  3. organy podatkowe właściwe w przedmiocie podatku VAT,
  4. rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w wykładni przepisów.
 3. Podatnik podatku VAT:
  1. pojęcie działalności gospodarczej,
  2. przykłady czynności niestanowiących działalności gospodarczej,
  3. samoobliczanie podatku a podatnik VAT,
  4. zwolnienia podmiotowe
  5. zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT).
 4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
  1. zasada powszechności podatku VAT,
  2. czynności podlegające opodatkowaniu a czynności opodatkowane,
  3. forma prawna czynności a jej opodatkowanie, autonomiczność prawa podatkowego.
 5. Rejestracja podmiotu na potrzeby podatku VAT:
  1. obowiązek rejestracji jako podatnik VAT,
  2. proces rejestracji (wymogi formalne oraz wizja lokalna organu podatkowego),
  3. przesłanki odmowy rejestracji na potrzeby podatku VAT,
  4. odpowiedzialność pełnomocnika za zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego,
  5. obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
  6. nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
  7. biała lista podatników czyli nowy wykaz podatników VAT obowiązujący od 1 września 2019 r. – do czego służy i jak go stosować
  8. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w białej liście.
 6. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania: kiedy i w jakiej wysokości należy rozliczyć VAT od sprzedaży – czynności krajowe:
  1. zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
  2. data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (data sprzedaży) – zasady prawidłowego określania,
  3. obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
  4. moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
  5. szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – budownictwo, media, najem, dzierżawa.
 7. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku z uwzględnieniem tarczy antyinflacyjnej 2.0:
  1. stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %),
  2. nowelizacja stawek VAT poprzez stworzenie nowej matrycy stawek i związane z tym ujednolicenie stawek VAT,
  3. wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
  4. Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
  5. stawka 0% w przypadku transakcji krajowych i transgranicznych – warunki
 8. Odliczenie podatku naliczonego:
  1. warunki odliczenia podatku naliczonego,
  2. źródła odliczenia, moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
  3. terminy odliczenia,
  4. odliczenie a wydanie towaru/wykonanie usługi,
  5. przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 9. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
  1. kwalifikacja wydatku na gruncie podatku dochodowego a odliczenie w VAT,
  2. usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
  3. faktury od nieuczciwych kontrahentów (puste faktury),
  4. odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur.
  5. błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
  6. ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (brak rejestracji).
 10. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT:
  1. faktury wadliwe i nierzetelne,
  2. sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.
 11. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
  1. obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
  2. ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
  3. zasady ustalania współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.

II. Dzień drugi

 1. Ulga na złe długi zmiany od 1 października 2021 r.:
  1. pojęcie nieściągalnej wierzytelności,
  2. warunki skorzystania z ulgi,
  3. modyfikacja zasad stosowania ulgi na złe długi na gruncie VAT i wyroku TSUE,
  4. ujęcie ulgi w JPK_V7,
  5. zasady dokonywania korekty podatku należnego przez sprzedawcę oraz podatku naliczonego przez nabywcę.
 2. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:
  1. podstawowe zasady zwrotu,
  2. terminy zwrotu,
  3. postępowanie kontrolne a zwrot,
  4. zwrot w terminie przyspieszonym,
  5. zwrot na rachunek VAT,
  6. zwrot w braku sprzedaży.
 3. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur:
  1. katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą,
  2. przypadki, gdy wystawienie faktury nie jest konieczne,
  3. przypadki wystawiania faktur na żądanie,
  4. przypadki, w których fakturę wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
  5. elementy obowiązkowe faktury,
  6. elementy obowiązkowe faktury dla niektórych rodzajów transakcji,
  7. poprawna treść faktury – związek z dowodami materialnym,
  8. terminy wystawienia faktury VAT,
  9. obowiązek podatkowy a faktura (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
  10. wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży,
  11. konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur,
  12. fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
  13. wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
  14. pojęcie pustej faktury,
  15. faktury czy dokumenty wewnętrzne?
  16. faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
  17. faktura wystawiana do paragonu z kasy rejestrującej,
  18. kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych,
  19. anulowanie faktury,
  20. kontrole biznesowe przy fakturach – co to jest?
 4. Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej – co to jest Krajowy System eFaktur:
  1. przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
  2. faktury elektroniczne w prawie unijnym,
  3. wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
  4. bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
  5. zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
  6. sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
  7. zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.
 5. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących:
  1. zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
  2. możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
  3. termin wystawienia faktur korygujących,
  4. ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
  5. korekty in plus i in minus,
  6. korekty bieżące i wsteczne,
  7. zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy.
 6. Zasady wystawiania not korygujących:
  1. przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
  2. dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
  3. sposób wystawienia noty korygującej,
  4. akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.
 7. Zasady przechowywania faktur:
  1. okres, w którym należy przechowywać faktury,
  2. sposób przechowywania faktur,
  3. udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.
 8. Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT:
  1. na czym polega split payment?
  2. kto musi mieć rachunek VAT (wprowadzenie od 1 września 2019 roku obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego kwalifikowanego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment),
  3. w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT (nowe możliwości od 1 listopada 2019 roku)?
  4. korzyści dla nabywców stosujących split payment,
  5. korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
  6. zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
  7. system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
  8. lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment (nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT),
  9. jednorazowa wartość transakcji 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
  10. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
  11. split payment a odpowiedzialność solidarna,
  12. nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
  13. nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
  14. wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
  15. split payment a transakcje w walucie obcej,
  16. split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami,
  17. split payment a płynność finansowa.
 9. Ewidencja VAT:
  1. ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
  2. jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
  3. forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
  4. ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
  5. ewidencja VAT a deklaracja VAT (zasada spójności, praktyka organów podatkowych),
  6. nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r. (połączenie ewidencji z deklaracją VAT),
  7. wprowadzenie kary pieniężnej za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości.
 10. Rodzaje, formy i termin składania deklaracji VAT:
  1. okresy rozliczeniowe w podatku VAT (ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych),
  2. rodzaje i forma składanych deklaracji VAT,
  3. metoda kasowa w rozliczeniu VAT,
  4. płatność podatku,
  5. jak skorygować deklarację VAT.
 11. Likwidacja firmy. Rozliczenie VAT przy zakończeniu działalności.

Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie w trakcie szkolenia - na bieżąco i na końcu każdego dnia szkolenia.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:
Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

 

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123