search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
16., 17., 19., 20., 23., 25. i 27.09.2024 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Popołudniowy (3 dni w tyg.)
Opłata:
850,- zł od osoby
800,- zł od osoby - cena dla członków SKwP
Zapisz się

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting lub z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
16:00 – rozpoczęcie każdego dnia kursu
Czas trwania kursu – 35 godz. dydaktycznych, 7 dni

Prowadząca kurs:

Aldona Wiejak-Głuszko – prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem, absolwentka aplikacji sądowej; doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy (inspektoracie okręgowym) w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizy i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe), współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP; doświadczony wykładowca/trener na kursach i szkoleniach z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Adresaci kursu: 

Kurs właściwy dla pracowników działów kadrowo-płacowych, osób prowadzących dokumentację pracowniczą, osób zajmujących się legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie RP, a także dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców.

Program kursu:

I. STOSUNEK PRACY:

 1. Wprowadzenie do prawa pracy.
 2. Podstawowe zasady prawa pracy.
 3. Równe traktowanie w zatrudnieniu.
 4. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy.
 5. Definicja pracodawcy i pracownika.
 6. Stosunku pracy:
  1. rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka,
  2. informacja o warunkach zatrudnienia.
 7. Modyfikacja stosunku pracy w trakcie jego trwania:
  1. porozumienie zmieniające,
  2. wypowiedzenie zmieniające,
  3. czasowe powierzenie innej pracy.
 8. Rozwiązanie stosunku pracy:
  1. tryby rozwiązania stosunku pracy i ich omówienie (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia),
  2. uprawnienia pracownika związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę,
  3. uprawnienia pracodawcy związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika,
  4. wydanie świadectwa pracy (tryb i treść świadectwa pracy).
 9. Uprawnienia pracownika  w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę  stosunku pracy.
 10. Uprawnienia pracodawcy związane z naruszeniem przepisów prawa pracy przy rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika.
 11. Obowiązek pracodawcy dotyczący  prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

II. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA:

 1. Obowiązki pracodawcy.
 2. Obowiązki pracownika.
 3. Zakaz konkurencji.
 4. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych - szkolenia.
 5. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
 6. Przeciwdziałanie mobbingowi.
 7. Przepisy wewnątrzzakładowe.
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników.
 9. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
 10. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

III. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
 2. Ochrona wynagrodzenia za pracę (termin wypłaty, dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia).
 3. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika, którego wynagrodzenie podlega egzekucji sądowej.
 4. Wynagrodzenie za czas urlopu - zasady ustalania.
 5. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - zasady ustalania.
 6. Wynagrodzenie za czas choroby - zasady ustalania i dokonywania potrąceń.
 7. Wynagrodzenie za czas przestoju - zasady ustalania.
 8. Odprawy, odszkodowania - zasady ustalania.

IV. CZAS PRACY:

 1. Definicje związane z czasem pracy:
  1. norma czasu pracy i okres rozliczeniowy,
  2. wymiar czasu pracy,
  3. rozkład czasu pracy.
 2. Systemy czasu pracy – omówienie i charakterystyka.
 3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy – harmonogramy czasu pracy.
 4. Przerwy w pracy.
 5. Prawo pracownika do odpoczynku.
 6. Godziny nadliczbowe (definicja, dopuszczalność, rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych).
 7. Praca w niedziel i święta.
 8. Praca w placówkach handlowych.
 9. Rekompensata za pracę w niedzielę i święto.
 10. Wyjścia prywatne i spóźnień w pracy.
 11. Czas pracy w podróży służbowej.
 12. Ewidencja czasu pracy.

V. URLOPY PRACOWNICZE:

 1. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego.
 3. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 4. Przerwanie urlopu wypoczynkowego.
 5. Przesunięcie terminu urlopu.
 6. Odwołanie z urlopu.
 7. Urlop bezpłatny.

VI. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM:

 1. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych.
 2. Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży.
 3. Uprawnienia związane z rodzicielstwem.
 4. Urlop macierzyński.
 5. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.
 6. Urlop rodzicielski Urlop ojcowski.
 7. Uprawnienia rodzicielskie dla członków najbliższej rodziny.
 8. Urlop wychowawczy.

VII. ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH:

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 2. Szczególna ochrona zdrowia.
 3. Urlopy wypoczynkowe.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA:

 1. Katalog wykroczeń.
 2. Wysokość kar.

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł kursu.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.
Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na zajęciach kursu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.
Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123