search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Wrzesień 2024 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Dzienny (1 dzień w tyg.)
Opłata:
940,- zł od osoby
890,- zł od osoby - cena dla członków SKwP
Zapisz się

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting.
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia danego dnia kursu zostanie przełączona na „pokój webinarowy”) 09:00 – rozpoczęcie danego dnia kursu
Czas trwania kursu – 36 godz. dydaktycznych, 6 dni

Prowadzący kurs:

dr Dorota Adamek-Hyska – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych.

Cel kursu i korzyści dla uczestników:

Celem kursu jest zapewnienie wsparcia merytorycznego pracownikom działów finansowo - księgowych, którzy zamierzają poznać lub zaktualizować zasady rachunkowości i systemu sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Zagadnienia przedstawione na kursie pozwolą na opanowanie założeń i rozwiązań ewidencyjno-sprawozdawczych w systemie rachunkowości typowych jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem najnowszych regulacji i orzecznictwa prawnego.

Ramowy program kursu:

Dzień 1. Podstawowe uwarunkowania (prawne, organizacyjne, techniczne) rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych (6 godzin)

 1. Zasady funkcjonowania jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 2. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dotyczące m.in.: gromadzenia dochodów, zwrotów nadpłat, dokonywania wydatków, zwrotów wydatków, kart płatniczych, obrotu gotówkowego, umarzania należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 3. Uregulowania prawne rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 4. Polityka rachunkowości, w tym prawidłowa konstrukcja zakładowego planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych uwzględniająca aktualne zmiany w regulacjach prawnych w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz rozliczeniach publicznoprawnych.
 5. Klasyfikacja budżetowa – istota, funkcje, zastosowanie.

Dzień 2. Szczególne zasady rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych  oraz samorządowych zakładów budżetowych (6 godzin)

 1. Ewidencja dochodów (przypisanych i nieprzypisanych) oraz wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych.
 2. Ewidencja dochodów na rachunkach wydzielonych oświatowych jednostek budżetowych.
 3. Ewidencja należności krótko- i długoterminowych.
 4. Ewidencja przychodów i kosztów w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Szczegółowe omówienie praktycznych przykładów na aktywnym formularzu!

Dzień 3. Problemy wyceny i ewidencji środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych (6 godzin)

 1. Środki trwałe – definicja i klasyfikacja.
 2. Środki trwałe –  wycena, ewidencja i dokumentacja.
 3. Wartości niematerialne i prawne – definicja i
 4. Wartości niematerialne i prawne - wycena, ewidencja, dokumentacja.
 5. Środki trwałe w budowie – źródła finansowania, wycena, ewidencja, dokumentacja.

Szczegółowe omówienie praktycznych przykładów na aktywnym formularzu!

Dzień 4. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych (6 godzin)

 1. Regulacje prawne i organizacja inwentaryzacji.
 2. Metody inwentaryzacji – zakres przedmiotowy i zaprezentowanie poprawnej procedury spisy z natury, potwierdzenia sald z kontrahentami oraz weryfikacji zapisów księgowych z posiadaną dokumentacją.
 3. Terminy inwentaryzacji.
 4. Rozliczenie inwentaryzacji i ewidencja różnic inwentaryzacyjnych.
 5. Zakres odpowiedzialności osób uczestniczących w procedurach inwentaryzacyjnych

Szczegółowe omówienie praktycznych przykładów na aktywnym formularzu!

Dzień 5. Podstawowe założenia i zakres systemu sprawozdawczości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – Cz. 1. Sprawozdania budżetowe (6 godzin)

 1. Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
 2. Zakres podmiotowy sprawozdawczości budżetowej.
 3. Zakres przedmiotowy sprawozdawczości budżetowej - podstawowe rodzaje sprawozdań budżetowych sporządzanych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.
 4. Zasady sporządzania i obiegu podstawowych sprawozdań budżetowych, w tym m.in.: RB-27, RB-27S, RB-28, RB-28S, Rb-N, RB-Z.
 5. Sprawozdania budżetowe a zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Szczegółowe omówienie praktycznych przykładów na aktywnym formularzu!

Dzień 6. Podstawowe założenia i zakres systemu sprawozdawczości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – Cz. 2. Sprawozdania finansowe (6 godzin)

 1. Obowiązki jednostek w zakresie sprawozdawczości finansowej – podstawy prawne.
 2. Cechy, forma, szczegółowość i odbiorcy sprawozdań finansowych.
 3. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
  1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  2. bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  3. rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  4. zestawienia zmian w funduszu jednostek,
  5. informacji dodatkowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Szczegółowe omówienie praktycznych przykładów na aktywnym formularzu!

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

 • wykłady online (webinarowe)
 • autorskie materiały wykładowcy w wersji elektronicznej (pdf) – przesłane uczestnikom pocztą e-mail

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) - wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł kursu.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na kursie nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123