search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

mec. Kacper Sołoniewicz – adwokat, doradca podatkowy, partner w kancelarii BLH Lenczewski, Sołoniewicz, Szlawski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, specjalista w zakresie prawa podatkowego, w szczególności podatków CIT i PIT, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekrojowe zaprezentowanie możliwości optymalizacji rozliczeń podatkowych biznesu prowadzonego w ramach spółki z o.o. W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione tytuły wypłat na rzecz wspólnika z określeniem ich skutków podatkowych oraz składkowych zarówno dla spółki (CIT, VAT), jak również dla wspólnika (PIT, VAT, ZUS).

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka spółki z o.o.:
  1. Status spółki.
  2. Zasady odpowiedzialności wspólników i członków zarządu.
  3. Podleganie przez wspólnika ubezpieczeniom ZUS.
 1. Dywidenda:
  1. Zasady opodatkowania dywidendy na gruncie PIT i CIT.
  2. Obowiązki spółki z o.o. jako płatnika przy wypłacie dywidendy.
  3. Obowiązki deklaracyjne wspólnika otrzymującego dywidendę.
 1. Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne – art. 176 KSH:
  1. Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki?
  2. Jakie przesłanki formalne trzeba spełnić, aby wypłacać wspólnikowi wynagrodzenie za świadczenia powtarzające się?
  3. Jak skonstruować postanowienia umowy spółki zobowiązujące wspólnika do spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych? Przykłady.
  4. Jak określić wynagrodzenie wspólnika za świadczenia z art. 176 KSH?
  5. Czy ZUS może kwestionować brak oskładkowania w przypadku art. 176 KSH? W jaki sposób zminimalizować ryzyko kontroli ZUS?
  6. Rozliczenie wynagrodzenia wspólników na gruncie podatku PIT oraz VAT.
  7. Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzenia za świadczenia powtarzające się.
 1. Wynagrodzenie prokurenta:
  1. W jaki sposób przyznać prokurentowi wynagrodzenie za pełnioną funkcję?
  2. ZUS w przypadku wynagrodzenia prokurenta.
  3. Rozliczenie PIT od wynagrodzenia prokurenta. Obowiązki spółki jako płatnika.
 1. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały:
  1. W jaki sposób przyznać wynagrodzenie członkowi zarządu pełniącemu funkcję na podstawie powołania?
  2. ZUS w przypadku wynagrodzenia z powołania.
  3. Rozliczenie PIT od wynagrodzenia z powołania. Obowiązki spółki jako płatnika.
  4. Wynagrodzenie z powołania a VAT.
  5. Czy przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu można rozliczać w ramach działalności gospodarczej?
 1. Kontrakt menedżerski:
  1. Charakterystyka kontraktu menedżerskiego. Kiedy warto wybrać kontrakt menedżerski?
  2. Kwalifikacja przychodów z kontraktu menedżerskiego na gruncie PIT. Obowiązki spółki jako płatnika.
  3. Składki ZUS przy kontrakcie menedżerskim?
  4. Kontrakt menedżerski a VAT?
  5. Czy przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego można rozliczać w ramach działalności gospodarczej?
 1. Umowa o pracę ze wspólnikiem:
  1. Czy Spółka może zawrzeć umowę o pracę ze wspólnikiem?
  2. Kiedy ZUS może podważać umowę o pracę jako tytuł do ubezpieczenia wspólnika?
  3. „Niemal jedyny wspólnik” – nowa kategoria ubezpieczonego wykreowana przez ZUS.
  4. Jak przygotować się na kontrolę ZUS?
 1. Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika:
  1. Czy wspólnik może świadczyć usługi na rzecz spółki w ramach JDG?
  2. No co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką?
  3. Jak określić wynagrodzenie wspólnika za świadczenie usług w ramach JDG?
 1. Najem prywatny na rzecz spółki:
  1. Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego od 2023 r.
  2. Co może być przedmiotem najmu na rzecz spółki?
  3. No co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką?
 1. Pożyczka udzielona przez wspólnika:
  1. Czy wspólnik może udzielić spółce pożyczki?
  2. Czy pożyczka udzielona przez wspólnika powinna być oprocentowana? Jak ustalić wysokość odsetek?
  3. Odsetki od pożyczki jako koszty podatkowe spółki z o.o.
  4. Zasady rozliczenia przychodu wspólnika z tytułu odsetek od pożyczki – PIT, obowiązki płatnika ciążące na spółce z o.o.
  5. Zwolnienie pożyczki od podatku PCC.
  6. Konwersja pożyczki na kapitał – skutki podatkowe.
 1. Koszty hipotetycznych odsetek od kapitału własnego:
  1. Możliwość rozpoznania kosztów podatkowych w wyniku przekazania zysku na kapitał zapasowy lub wniesienia dopłat.
  2. Warunki, które musi spełnić spółka z o.o., aby uzyskać możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek.
  3. Zasady obliczania kosztów podatkowych z tytułu hipotetycznych odsetek.
  4. Moment ujęcia hipotetycznych odsetek w kosztach podatkowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) - wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123