search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Marcin Otręba – doktorant w WSB we Wrocławiu; absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studiów podyplomowych na kierunku Podatki w WSB we Wrocławiu; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej; posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu; trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej; doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem od towarów i usług; od 2020 roku związany z Kancelarią Staniek & Partners; od 2010 roku związany z WSB we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego; w ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla: US z ramienia CEZMF, WSB, Wektor Wiedzy, Oddziałów SKwP, PTE czy Akademii Kształcenia Kadr; autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR; od 2021 roku adiunkt na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.

Program szkolenia:

I. Świadczenie usług na płaszczyźnie ustawy o podatku VAT:

 1. Definicja usługi w świetle przepisów o podatku VAT,
 2. Nieodpłatne świadczenie usługi a opodatkowanie VAT:
  1. nieodpłatne świadczenie jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT - odmienne zasady od nieodpłatnego przekazania towarów,
  2. usługi świadczone między małżonkami posiadającymi ustawową wspólność majątkową,
  3. nieodpłatne przekazanie nakładów w obcym środku trwałym.
 3. Refakturowanie usług:
  1. refakturowanie usług a obciążenie kosztami - różnice i skutki podatkowe,
  2. refakturowanie a świadczenia kompleksowe,
  3. refakturowanie a obciążenia kosztami (np. w ramach refakturowania),
  4. zasady refakturowania usług,
  5. stawka VAT i zwolnienia z podatku VAT przy refakturowaniu,
  6. refakturowanie a miejsce świadczenia i opodatkowania usługi.

II. Zasady identyfikowania obowiązku podatkowego:

 1. Zasady ogólne:
  1. ustalenie momentu wykonania usługi dla potrzeb określenia daty powstania obowiązku podatkowego,
  2. pojedyncze świadczenie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,
  3. częściowe wykonanie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego,
  4. usługi świadczone w okresach rozliczeniowych a moment powstania obowiązku podatkowego.
 1. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego:
  1. usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury,
  2. usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadzie kasowej,
  3. dobrowolne opodatkowanie usług finansowych od 2022 roku,
  4. inne szczególne przypadki.
 1. Zaliczki na wykonie usługi a moment powstania obowiązku podatkowego.

III. Międzynarodowe świadczenie usług:

 1. Import i eksport usług:
  1. określenie miejsca opodatkowania - zasada ogólna oraz wyjątki,
  2. określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce - czy to jest eksport usług?
  3. kluczowe uregulowania dotyczące miejsca opodatkowania usług zawarte w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
  4. transakcje związane z nieruchomościami - odmienne miejsce świadczenia usług,
  5. transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych - różne miejsce i sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach,
  6. usługi transportu towarów a sposób i miejsce opodatkowania usługi - szczególne wyjątki w sposobie opodatkowania,
  7. usługi magazynowe a miejsce opodatkowania.
 1. Usługi transportu w obrocie międzynarodowym:
  1. określenie miejsca opodatkowania usług transportowych,
  2. miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz wewnątrzwspólnotowego transportu towarów - miejsca opodatkowania a kraj siedziby odbiorcy usług,
  3. usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów - stawka podatku oraz miejsce opodatkowania,
  4. warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów VAT w świetle ustawy o VAT.
 1. Moment powstania obowiązku podatkowego związane z importem oraz eksportem usług:
  1. prawidłowe ustalenie powstania obowiązku podatkowego - różnice między obrotem międzynarodowym a krajowym,
  2. import, eksport usług a konieczność rejestracji VAT-UE?
  3. wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE,
  4. świadczenie usług a obowiązek rejestracji w innym państwie.
 1. Moment odliczenia podatku VAT w usługowych transakcjach międzynarodowych:
  1. warunki i zasady odliczenia podatku w przypadku importu usług,
  2. brak faktury a obowiązek wykazania importu usług i prawo do odliczenia podatku VAT,
  3. zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
  4. korygowanie importu usług po zmianie zasad w latach 2021-2023 r.

IV. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

 1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski - zmiana podejście organów podatkowych od roku 2020:
  1. podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,
  2. jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?
  3. podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów,
  4. błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.
 1. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie - zmiana podejście organów podatkowych:
  1. podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce - brutto czy netto?
  2. czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?
 1. Zwrot podatku VAT w innym państwie a wpływ na przychody i koszty podatkowe:
  1. dlaczego warto pozyskać zwrot VAT-REF z państw UE po zmianie interpretacji organów podatkowych?
  2. zwrot podatku VAT z państw spoza UE - odmienne stanowisko organów podatkowych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) - wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123