Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.07.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby
270,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie każdego dnia szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Cel szkolenia i korzyści dla słuchaczy:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dotyczącej: prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS oraz przepisów podatkowych na temat świadczeń socjalnych, naliczania odpisów na ZFŚS, tworzenia i zmiany regulaminów ZFŚS. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej.

Program szkolenia:

 1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS.
 2. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS.
 3. Odpis na ZFŚS.
 4. Świadczenia urlopowe:
  1. wysokość świadczenia urlopowego po obniżeniu wymiaru czasu pracy
 5. Odpisy na ZFŚS.
 6. Zapisy w regulaminie wynagradzania o ZFŚS:
  1. zapis o nietworzeniu regulaminu ZFŚS,
  2. brak zgody organizacji związkowej na zmianę regulaminu ZFŚS,
  3. rezygnacja z tworzenia ZFŚS i świadczenia urlopowego.
 7. Regulamin ZFŚS nie może wykluczać uprawnionych.
 8. Wydatkowanie środków z ZFŚS po likwidacji ZFŚS.
 9. Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS:
  1. zmiany od 04.05.2019 r.,
  2. podstawa prawna przetwarzania danych w ramach ZFŚS,
  3. przetwarzanie danych dla potrzeb ZFŚS,
  4. przetwarzanie danych członków rodziny,
  5. stanowisko UODO i stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych,
  6. dotyczących ZFŚS.
 10. Obliczanie przeciętnej liczby zatrudnionych.
  1. metody obliczenia liczby zatrudnionych
  2. ustalenie liczby zatrudnionych po zmianie przepisów
 11. Korekta odpisu na ZFŚS.
 12. Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS:
  1. świadczenie 500+ oraz umowa o dzieło
 13. Ustalenie statusu emeryta:
  1. dofinansowanie dla emerytów i rencistów,
  2. dofinansowanie dla byłego pracownika – emeryta,
  3. roszczenia o nieodebrane świadczenia.
 14. Wczasy pod gruszą:
  1. wczasy pod gruszą w równoległym zatrudnieniu.
 15. Świadczenia na przełomie roku z ZFŚS.
 16. Inne świadczenia z ZFŚS:
  1. przyznawanie świątecznych zapomóg ze środków ZFŚS,
  2. liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi ,wycieczka pracowników dofinansowana z ZFŚS,
  3. karty przedpłacone zasilane ze środków ZFŚS a przychód pracownika,
  4. dofinansowanie wycieczki a przychód pracowniczy,
  5. dofinansowanie jesiennej zielonej szkoły dziecka pracownika,
  6. niskooprocentowane pożyczki a pracowniczy przychód.
 17. Dopłaty do wypoczynku w podatku dochodowym:
  1. zasady rozliczania pracowniczych dofinansowań,
  2. dzieci i młodzież do lat 18,
  3. obciążanie kosztów podatkowych pracodawcy,
  4. pobór zaliczki do udzielonego dofinansowania,
  5. zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń pomocowych.
 18. Zmiany w opodatkowaniu ZFŚS:
  1. tarcza antykryzysowa – przepisy regulujące zasady funkcjonowania ZFŚS,
  2. art. 52I ustawy antykryzysowej.
 19. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS:
  1. opodatkowanie świadczeń emeryta,
  2. zwolnienie z podatku świadczenia byłego pracownika.
 20. Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT – 11.
 21. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS:
  1. zapomogi pieniężne,
  2. świadczenia ze środków obrotowych,
  3. zwolnienie z oskładkowania świadczenia urlopowego,
  4. wartość świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego,
  5. składki od zimowego wypoczynku pracowników,
  6. ZUS od dofinansowania przekazanego pracownikom.
 22. Egzekucja komornicza z ZFŚS.
 23. Różne zagadnienia dotyczące świadczeń z ZFŚS.
 24. Zestaw przykładów praktycznych.

Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie w trakcie trwania szkolenia.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123