search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby
270,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
09:00 – rozpoczęcie każdego dnia szkolenia
Czas trwania szkolenia – 6 godz. dydaktycznych

Prowadzący szkolenie:

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Cel szkolenia i korzyści dla słuchaczy:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dotyczącej: prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS oraz przepisów podatkowych na temat świadczeń socjalnych, naliczania odpisów na ZFŚS, tworzenia i zmiany regulaminów ZFŚS. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej.

Program szkolenia:

 1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS
 2. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS
 3. Odpisy na ZFŚS
 4. Świadczenia urlopowe, w tym wysokość świadczenia urlopowego po obniżeniu wymiaru czasu pracy
 5. Zapisy w regulaminie wynagradzania o ZFŚS
 6. Regulamin ZFŚS
 7. Nietworzenie regulaminu ZFŚS
 8. Brak zgody organizacji związkowej na zmiany regulaminu ZFŚS
 9. Rezygnacja z tworzenia ZFŚS i świadczenia urlopowego
 10. Wydatkowanie środków z ZFŚS po likwidacji ZFŚS
 11. Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS:
  1. podstawa prawna przetwarzania danych w ramach ZFŚS
  2. przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS
  3. stanowisko UODO i stanowisko MRPiPS w sprawie przeglądów danych osobowych dotyczących ZFŚS
 12. Obliczanie/ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych, tym metody
 13. Korekta odpisu na ZFŚS
 14. Kryterium socjalne ustalane na potrzeby ZFŚS - świadczenie 500+ oraz umowa o dzieło
 15. Ustalenie statusu emeryta:
  1. dofinansowanie dla emerytów i rencistów
  2. roszczenia o nieodebrane świadczenia
 16. Wczasy pod gruszą, w tym wczasy pod gruszą w równoległym zatrudnieniu
 17. Świadczenia na przełomie roku z ZFŚS
 18. Inne świadczenia z ZFŚS. - przyznawanie świątecznych zapomóg ze środków ZFŚS:
  1. liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi
  2. wycieczka pracowników dofinansowana z ZFŚS
  3. karty przedpłacone zasilane ze środków ZFŚS a przychód pracownika
  4. dofinansowanie wycieczki a przychód pracowniczy
  5. dofinansowanie jesiennej zielonej szkoły dziecka pracownika
  6. niskooprocentowane pożyczki a pracowniczy przychód
 19. Dopłaty do wypoczynku w podatku dochodowym:
  1. zasady rozliczania pracowniczych dofinansowań
  2. dzieci i młodzież do lat 18
  3. obciążanie kosztów podatkowych pracodawcy
  4. pobór zaliczki od udzielonego dofinansowania
  5. zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń pomocowych
 20. Zmiany w opodatkowaniu ZFŚS
 21. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS:
  1. opodatkowanie świadczeń emeryta
  2. zwolnienie z podatku świadczenia byłego pracownika
 22. Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT-11
 23. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS:
  1. zapomogi pieniężne
  2. świadczenia urlopowe
  3. świadczenia pieniężne z okazji świąt Bożego Narodzenia
  4. zimowy wypoczynek pracowników
  5. dofinansowania przekazane pracownikom
 24. Egzekucja komornicza z ZFŚS
 25. Różne zagadnienia dotyczące świadczeń z ZFŚS - przykłady

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123