search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.06., 13.06., 18.06., 20.06., 25.06.2024 - NABÓR TRWA
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
Popołudniowy (WT i CZW co tydz.)
Opłata:
760,- zł od osoby
700,- zł od osoby - cena dla członków SKwP

Kurs odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting (lub aplikacji MS Teams)
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji/logowania zgodnie z danymi przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym.
16:30 – rozpoczęcie każdego dnia kursu
Czas trwania kursu – 20 godz. dydaktycznych, 5 dni (2 dni w tygodniu)

Prowadzący kurs:

Monika Piątek – ekspertka w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy, swoją karierę zawodową zaczynała w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie poznała tajniki pracy z dokumentami cudzoziemców tak, aby ich pobyt i praca na terytorium RP były legalne; współpracuje z przedsiębiorcami z różnych branż, doświadczony wykładowca i trener na kursach i szkoleniach, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Cel i uczestnicy kursu:

Przedmiotem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z prawidłowym zatrudnianiem cudzoziemców na terenie RP. Kurs właściwy dla pracowników działów kadrowo-płacowych, osób zajmujących się legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie RP, prowadzących dokumentację pracowniczą, dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców.

Program kursu:

 1. Wprowadzenie do tematu zatrudnienia cudzoziemców w Polsce:
  1. Aktualny stan polityki migracyjnej w Polsce na 2023/2024 rok
  2. Czy są planowane zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców w 2024 roku?
  3. Jakie są wyzwania i ograniczenia związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce?
 1. Przedstawienie sylwetki kandydata cudzoziemca na rynku pracy:
  1. Kim jest cudzoziemiec na terytorium Polski?
  2. Jacy są kandydaci-cudzoziemcy na rynku pracy?
  3. W jakim języku powinna być przygotowana umowa dla cudzoziemca?
  4. Jakie są wymagania w zakresie tłumaczeń i legalizacji dokumentów cudzoziemca?
 1. Jak powinien wyglądać proces legalnego zatrudniania cudzoziemca w 2024 roku:
  1. Jak przygotować się do zatrudnienia cudzoziemca w 2024 roku?
  2. Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca w 2024 roku?
  3. Na co zwrócić uwagę w paszporcie cudzoziemcy? (+ stempel w paszporcie)
  4. Jakie są rodzaje wiz? (cel wydania wizy wg ustawy)
  5. Jakie są rodzaje decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców?
  6. Jaki cel powinien być wpisany w decyzji wojewody?
  7. Czy można zatrudnić cudzoziemca tylko na podstawie Karty Pobytu?
  8. Co powinno się znaleźć w Karcie Pobytu i jej cel wydania przez wojewodę?
  9. Jakie są rodzaje umów o pracę i kontraktów, które można zaoferować cudzoziemcom?
  10. Na jakie dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca trzeba zwrócić uwagę?:
   • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
   • zezwolenie na pracę
   • zezwolenie na pracę sezonową
   • powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy (status cudzoziemca z UA po 04.03.2024 r.).
  11. Jakie są procedury odwoławcze i możliwości przedłużenia zezwoleń na pracę dla cudzoziemców?
  12. Jakie są kroki do podjęcia w przypadku zmiany statusu lub sytuacji pracownika-cudzoziemca?
  13. Jakie są obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem akt osobowych i dokumentacji pracowniczej cudzoziemców?
 1. Kiedy nie są potrzebne dokumenty legalizujące pracę?:
  1. W jakich przypadkach nie są wymagane dokumenty legalizujące pracę? Omówienie praktycznych przykładów: pobyt stały, Karta Polaka.
  2. Jak zatrudnić ucznia, studenta, absolwenta cudzoziemca w 2024 roku?
  3. Co oznacza dla pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca decyzja wojewody dla obywateli Białorusi?
  4. Jak poprawnie zatrudnić obywatela Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii?
 1. Obowiązki pracodawcy wobec cudzoziemca:
  1. Jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców?
  2. Jakie środki można podjąć, aby skutecznie monitorować i utrzymywać legalność zatrudnienia cudzoziemców?
 1. Status uchodźcy – wyjaśnienie nomenklatury oraz charakterystyka statusu
 1. Cudzoziemiec w firmie – kontrola PIP czy Straży Granicznej:
  1. Czy PIP czy Staż Graniczna może skontrolować naszego pracownika?
  2. Jak wygląda kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca?
  3. Jakie dokumenty sprawdza PIP i Straż Graniczna podczas kontroli w firmie?
  4. Jakie są kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?
  5. Kto odpowiada za ważność dokumentów pobytowych – pracownik czy pracodawca?
  6. Jakie są grzywny/mandaty za zatrudnienie obcokrajowca bez wszystkich pozwoleń?

Koszt uczestnictwa w kursie obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023, poz. 2175) - wysłane drogą e-mail.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji z kursu:
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.

Należność za udział w kursie prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w kursie prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych.

Ewentualna rezygnacja z kursu musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na kursie nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.

Szczegółowych informacji dot. kursu udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123