W załączeniu zamieszczamy interpretacje ogólne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie:

  • zakresu dopuszczalnej modyfikacji postanowień umowy leasingu oraz ustalenia wysokości przychodu po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej
  • braku obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uczestnictwa członków samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez ten samorząd
  • zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123