search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Historia Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Historia działalności organizacji księgowych na terenie Górnego Śląska, w tym szczególnie na terenie Katowic, sięga 1933 roku, kiedy to 21 września powołano katowicki Oddział Związku Księgowych w Polsce, na którego czele stanął Witold Gawdzik. Oddział w takim kształcie funkcjonował do 1939 roku.

Po II wojnie światowej – w 1947 roku – wznowiono działalność organizacji, tworząc w Katowicach Oddział Terenowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Oddział, ze względu na ówczesne realia i decyzje polityczne, funkcjonował jedynie do 1950 roku. W tym okresie kierował nim Ludwik Rywik.

29 maja 1957 roku, na fali odwilży 1956 roku, dokonano faktycznej powojennej reaktywacji organizacji księgowych na terenie Górnego Śląska – utworzono Oddział Wojewódzki w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przewodniczącym Oddziału został Robert Cop, który kierował Oddziałem przez kolejnych 20 lat.

 

Ważniejsze daty w działalności Oddziału:

1933 – pierwsze Walne Zebranie założycielskie katowickiego Oddziału Związku Księgowych w Polsce (21 września) – powołanie władz Oddziału (funkcjonującego do 1939 roku)

1934 – powołanie ekspozytury Oddziału Katowickiego w Bielsku

1947 – powołanie i organizacja (po II wojnie światowej) Oddziału Terenowego w Katowicach (funkcjonującego do 1950 roku)

1957 – pierwsze zebranie organizacyjne reaktywowanego (po tzw. polskim październiku 1956 roku) Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach (29 maja), na którym powołano władze Oddziału; uczestniczyło w nim 81 osób – rozpoczęcie przez katowicki Oddział SKwP nowego etapu działalności

1958 – Ogólne Zgromadzenie Członków Oddziału w Katowicach; udział delegatów z Oddziału w I Zjeździe Delegatów SKwP w Warszawie

1959 – rozpoczęcie prowadzenia działalności edukacyjnej przez Oddział na rzecz księgowych i kontrolerów, a w późniejszym okresie na rzecz certyfikacji zawodu księgowego i biegłego rewidenta

1960 – powstanie pierwszej siedziby Oddziału w Katowicach przy ul. Żwirki i Wigury 18

1963 – powołanie Sekcji Biegłych Księgowych

1965 – prawne umocowanie członkostwa zbiorowego

1975 – przejęcie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach kierownictwa nad Oddziałami Terenowymi województw: katowickiego, bielskiego i częstochowskiego

1976 – odnotowanie największej, w dotychczasowej historii Oddziału, ilości członków wspierających – 2.030 jednostek oraz oddziałów terenowych – 18 oddziałów

1979 – odnotowanie największej, w dotychczasowej historii Oddziału, ilości członków zwyczajnych – 20.535 osób oraz kół (terenowych, branżowych, zakładowych) – 395 kół

1978 – rozpoczęcie organizacji przez Oddział dorocznych wojewódzkich konferencji zawodowych (organizowanych do roku 2000)

1980 – przeniesienie siedziby Oddziału do budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Katowicach

1982 – uruchomienie przez Oddział punktu konsultacyjnego dla służb finansowo-księgowych

1989 – powołanie przez SKwP Spółki księgowo-audytorskiej BUFIKS (Biuro Usług Finansowo-Księgowych) z siedzibą w Katowicach

1993 – nadanie dwóm salom szkoleniowym imion zasłużonych działaczy Stowarzyszenia – Roberta Copa oraz prof. Pawła Tendery

1997 – jubileusz 40-lecia powojennej reaktywacji katowickiego Oddziału SKwP oraz 90-lecia działalności ruchu księgowych na ziemiach polskich

2001 – przeniesienie siedziby Oddziału do własnego budynku przy ul. Sokolskiej 3 w Katowicach, poprzedzonej adaptacją i generalnym remontem (budynek jest nadal siedzibą Oddziału)

2007 – rozpoczęcie realizacji przez Oddział projektów unijnych, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (realizowanych do 2012 roku)

2015 – jubileuszowy XX Okręgowy Zjazd Delegatów Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (15 maja, siedziba Oddziału)

2017 – jubileusz 60-lecia powojennej reaktywacji katowickiego Oddziału SKwP oraz 110-lecia działalności ruchu księgowych na ziemiach polskich – uhonorowanie Oddziału „Laurem Jubileuszowym” (13 października, Filharmonia Śląska)

2017 – likwidacja ostatnich oddziałów terenowych w: Katowicach, Rybniku i Sosnowcu (z dniem 31 grudnia)

2017 – powołanie Klubu Młodych Księgowych i Klubu Nauczycieli Rachunkowości (5 grudnia)

2018 – relokacja Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP z I i II piętra na III piętro budynku Oddziału, poprzedzona remontem i adaptacją pomieszczeń

2018 – nawiązanie współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddziałem w Chorzowie (20 czerwca, lipiec)

2018 – podpisanie kolejnych umów o współpracy ze szkołami (wyższą i średnimi) o profilu ekonomicznym – Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie, Zespołem Szkół Ekonomicznych w Katowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie (10 lipca, 26 października, 27 grudnia)

2019 – I Walne Zebranie Członków Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (7 maja, Centrum Biznesowe Opolska 22)

2019 – podpisanie umowy o współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach Krajowej Administracji Skarbowej (24 września)

2022 – jubileusz 65-lecia powojennej reaktywacji katowickiego Oddziału SKwP oraz 115-lecia działalności ruchu księgowych na ziemiach polskich

 

Zasłużeni działacze Oddziału:

Robert Cop  (1913-1993)  - życiorys zawodowy

Damian Kusz (1932-2017) - życiorys zawodowy

Zbigniew Messner (1929-2014) - życiorys zawodowy

Stanisława Motyka (1929-2019) - życiorys zawodowy

Piotr Rojek (1945-2012) - życiorys zawodowy

Zygmunt Sobel (1927-2003) - życiorys zawodowy

Paweł Tendera (1912-1994) - życiorys zawodowy

 

Prezesi Oddziału:

Witold Gawdzik (1933-1939)

Ludwik Rywik (1947-1950)

Robert Cop (1957-1977)

Zygmunt Sobel (1978-1986)

dr Piotr Rojek (1987-2010)

dr Andrzej Młynarczyk (2011-2018)

Henryk Herman (2019-do chwili obecnej)

 

Ilość członków i struktura organizacyjna Oddziału w szczytowym okresie działalności:

Największą ilość:

  • członków zwyczajnych – 20.535 osób – odnotowano w roku 1979
  • członków wspierających – 2.030 jednostek – odnotowano w roku 1976
  • oddziałów terenowych – 18 oddziałów – odnotowano w latach 1976-1977
  • kół (terenowych, branżowych, zakładowych) – 395 kół – odnotowano w roku 1979
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123