search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Władze Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Władzami Stowarzyszenia na szczeblu okręgowym są organy okręgowe: Walne Zebranie Członków, Zarząd Oddziału Okręgowego, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Sąd Koleżeński.
Do właściwości organów okręgowych władz Stowarzyszenia, których kadencja trwa cztery lata, należą wszystkie sprawy – w zakresie prowadzenia działalności Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego – niezastrzeżone dla organów naczelnych władz Stowarzyszenia. (art.31 ust.1 rozdz.6 /Organy okręgowe władz Stowarzyszenia/ oraz art.16 ust.1 pkt.2 i art.17 ust.1 rozdz.4 /Władze Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)
______________________________________________________________________________________________
Zarząd Oddziału Okręgowego w Katowicach na kadencję 2023-2026:
Henryk Herman – Prezes
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska-KráÌ – Wiceprezes ds. szkolenia
Zuzanna Krużołek – Wiceprezes ds. organizacyjnych
dr Dorota Adamek-Hyska – Sekretarz
Anna Jeziorska-Hesse – Skarbnik
Marian Jagiełło – Członek
dr Anna Kuzior – Członek
prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff – Członek
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Piosik – Członek
Prezes Zarządu jest statutowo również członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2023-2026

Okręgowa Komisja Rewizyjna Oddziału w Katowicach na kadencję 2023-2026:
Mirosława Słońska – Przewodnicząca
dr Aleksandra Szewieczek – Zastępca Przewodniczącej
Janina Duch – Członek

Okręgowy Sąd Koleżeński Oddziału w Katowicach na kadencję 2023-2026:
mec. Grażyna Bogaczyk – Przewodnicząca
dr Lucyna Poniatowska – Zastępca Przewodniczącej
prof. nadzw. dr hab. Ewa Maruszewska – Członek

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów na kadencję 2023-2026:
Henryk Herman
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska-KráÌ
Marcin Tatoj

Członek Honorowy SKwP z Oddziału Okręgowego w Katowicach:
Marian Jagiełło

Członek uhonorowany najwyższą odznaką SKwP "Zasłużony w rozwoju SKwP" – złotą odznaką z diamentem:
prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Oddziału w Katowicach na kadencję 2023-2026:
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska-KráÌ (Wiceprezes Zarządu Oddziału ds. szkolenia) – Przewodnicząca
Marcin Tatoj (Dyrektor NPKU Oddziału) – Zastępca Przewodniczącej
dr Iwona Kumor – Sekretarz
dr Dorota Adamek-Hyska – Członek
Janina Duch – Członek
prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff – Członek
Aleksandra Sebastianowicz – Członek

Okręgowy Rzecznik Zawodowej Etyki w Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2023-2026:
Marcin Tatoj

Przedstawiciele Oddziału Okręgowego w Katowicach w Radach i Komisjach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2023-2026:
prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff – Członek Rady Naukowej SKwP
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska-KráÌ – Członek Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP
dr Anna Kuzior – Członek Komisji ds. Szkolenia i Wydawnictw SKwP

Eksperci Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z Oddziału Okręgowego w Katowicach na kadencję 2023-2026:
dr Dorota Adamek-Hyska
prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska-KráÌ
______________________________________________________________________________________________
Okręgowy zjazd delegatów (Walne zebranie członków) jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Jego zadania zostały określone w Statucie Stowarzyszenia. (art.32 ust.1 i art.34 ust.1 rozdz.6 /Organy okręgowe władz Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

Zarząd Oddziału Okręgowego kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie Oddziału. Wyłania ze swego grona Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego. Zadania Zarządu i Prezydium Zarządu zostały określone w Statucie Stowarzyszenia. (art.36 ust.1 i art.37 rozdz.6 /Organy okręgowe władz Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. (art.38 ust.2 rozdz.6 /Organy okręgowe władz Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia. (art.39 ust.2 rozdz.6 /Organy okręgowe władz Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123