Władze Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Władzami Stowarzyszenia na szczeblu okręgowym są organy okręgowe:

  • walne zebranie członków lub okręgowy zjazd delegatów,
  • zarząd oddziału okręgowego,
  • okręgowa komisja rewizyjna,
  • okręgowy sąd koleżeński.

Do właściwości organów okręgowych władz Stowarzyszenia, których kadencja trwa cztery lata, należą wszystkie sprawy – w zakresie prowadzenia działalności Stowarzyszenia na terenie oddziału okręgowego – niezastrzeżone dla organów naczelnych władz Stowarzyszenia.

(art.31 ust.1 rozdz.6 /Organy okręgowe władz Stowarzyszenia/ oraz art.16 ust.1 pkt.2 i art.17 ust.1 rozdz.4 /Władze Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

Okręgowy zjazd delegatów (Walne zebranie członków) jest najwyższą władzą oddziału okręgowego. Jego zadania zostały określone w Statucie Stowarzyszenia.

(art.32 ust.1 i art.34 ust.1 rozdz.6 /Organy okręgowe władz Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

Zarząd Oddziału Okręgowego kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie Oddziału. Wyłania ze swego grona Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego. Zadania Zarządu i Prezydium Zarządu zostały określone w Statucie Stowarzyszenia.

(art.36 ust.1 i art.37 rozdz.6 /Organy okręgowe władz Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oddziału okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

(art.38 ust.2 rozdz.6 /Organy okręgowe władz Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

(art.39 ust.2 rozdz.6 /Organy okręgowe władz Stowarzyszenia/ Statutu SKwP 2018)

 

Zarząd Oddziału Okręgowego w Katowicach na kadencję 2019-2022:

Henryk Herman – Prezes

Marian Jagiełło – Wiceprezes ds. organizacyjnych

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska-KráÌ – Wiceprezes ds. szkolenia

Zuzanna Krużołek – Sekretarz

Anna Jeziorska-Hesse – Skarbnik

Danuta Nowak-Ćwięk – Członek (od 15.10.2022)

(do 14.10.2022 dr Andrzej Młynarczyk – zmarł)

prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff – Członek

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Piosik – Członek

Prezes Zarządu jest statutowo również członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2019-2022

Okręgowa Komisja Rewizyjna Oddziału w Katowicach na kadencję 2019-2022:

Elżbieta Książkiewicz – Przewodniczący

Michał Przybyła – Zastępca Przewodniczącego

Mirosława Słońska – Członek

Okręgowy Sąd Koleżeński Oddziału w Katowicach na kadencję 2019-2022:

mec. Grażyna Bogaczyk – Przewodniczący

dr Aleksandra Szewieczek – Zastępca Przewodniczącego

Aleksandra Sebastianowicz – Członek

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów na kadencję 2019-2022:

Marian Jagiełło

dr Andrzej Młynarczyk

Marcin Tatoj

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Oddziału w Katowicach na kadencję 2019-2022:

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska-KráÌ – Przewodnicząca

(do 30.06.2021 prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff)

Marcin Tatoj – Zastępca Przewodniczącego

(do 30.06.2021 prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska-KráÌ)

dr Dorota Adamek-Hyska – Sekretarz

(do 30.06.2021 Marcin Tatoj)

dr Łukasz Bielecki – Członek

Janina Duch – Członek

Aleksandra Sebastianowicz – Członek

Przewodniczący Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2019-2022:

prof. nadzw. dr hab. Józef Pfaff

Okręgowy Rzecznik Zawodowej Etyki w Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kadencję 2019-2022:

Marcin Tatoj (od 08.12.2021)

Członek Honorowy SKwP z Oddziału Okręgowego w Katowicach:

Marian Jagiełło

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123