search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Stowarzyszenie Księgowych działa w Polsce w różnych formach organizacyjnych od 1907 r. Działalność Oddziału Okręgowego w Katowicach reaktywowano po wojnie w 1957r.

Podstawowe cele naszej organizacji to:

  • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia
  • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia a tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom
  • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty
  • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno - zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo - księgowej
  • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standartów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizcję rachunkowości
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123