search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Klub Nauczycieli Rachunkowości

Klub działa w celu tworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych w Statucie, a w szczególności  dla zapewnienia więzi organizacyjnej między członkami Stowarzyszenia.

Klub może realizować swoje cele w szczególności poprzez: organizowanie zebrań dyskusyjnych, organizowanie odczytów (wykładów, prelekcji), inicjowanie i organizowanie samokształcenia członków – rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości i dziedzin pokrewnych oraz metodyki nauczania, popularyzowanie szeroko rozumianej rachunkowości i propagowanie zasad etyki zawodowej oraz nawiązywanie współpracy z podobnymi podmiotami w innych oddziałach.

Klub zrzesza członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych przyjętych do Stowarzyszenia przez Oddział Okręgowy w Katowicach, którzy zadeklarowali przynależność do klubu – są nauczycielami (trenerami, szkoleniowcami) rachunkowości lub przedmiotów pokrewnych szkół średnich lub wyższych (uniwersyteckich, zawodowych) lub też kursów lub szkoleń realizowanych przez organizacje zawodowe.

Członek klubu może brać jednocześnie udział w pracach innych klubów.

Zarząd Klubu Nauczycieli Rachunkowości (2023-2024):
Beata Kotarska-Krieger – Prezes
Grażyna Bogaczyk – Sekretarz
Katarzyna Kołodziej – Skarbnik
Maciej Tuszkiewicz – Członek

Zarząd Klubu Nauczycieli Rachunkowości (2021-2022):
Beata Kotarska-Krieger – Prezes
Grażyna Bogaczyk – Sekretarz
Aleksandra Sebastianowicz – Skarbnik
Katarzyna Kołodziej – Członek

Zarząd Klubu Nauczycieli Rachunkowości (2019-2020):
Beata Kotarska-Krieger – Prezes
Grażyna Bogaczyk – Sekretarz
Aleksandra Sebastianowicz – Skarbnik
Katarzyna Kołodziej – Członek

Zarząd Klubu Nauczycieli Rachunkowości (2017-2018):
Beata Kotarska-Krieger – Prezes
Grażyna Bogaczyk – Sekretarz
Aleksandra Sebastianowicz – Skarbnik
dr Aleksandra Ferens – Członek

Kontakt z Zarządem Klubu – poprzez kontakt z Biurem Zarządu Oddziału – tel.: 32 253 87 36, 32 253 89 14, e-mail: biuro@katowice.skwp.pl

Członkiem Stowarzyszenia i Klubów można zostać wypełniając odpowiednią deklarację członkowską – poniżej.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123