search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy lub cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego (aktualnie lub w przeszłości) lub zawód pokrewny związany z rachunkowością. Członkami zwyczajnymi mogą być również studenci i uczniowie kierunku finanse i rachunkowość oraz kierunków pokrewnych, a także pracownicy Stowarzyszenia.

 

Członkami zwyczajnymi – dyplomowanymi księgowymi mogą być osoby, które spełniają wymagania określone dla członków zwyczajnych, a ponadto posiadają udokumentowane kwalifikacje: dyplomowanego biegłego księgowego lub biegłego rewidenta lub dyplomowanego księgowego lub równorzędne.

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest uprawniony do:

 • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia,
 • korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego,
 • korzystania z odczytów i konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,
 • korzystania z innych świadczeń jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, do której należy,
 • noszenia odznaki organizacyjnej.

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 • stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów władz Stowarzyszenia,
 • podnoszenia poziomu zawodowego oraz dbałości o właściwy poziom etyczny i przestrzegania zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
 • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 • regularnego opłacania składek członkowskich,
 • przestrzegania Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości ustalonego w Stowarzyszeniu,
 • a członek zwyczajny – dyplomowany księgowy – jest dodatkowo zobowiązany do corocznego obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

O przyjęciu na członka zwyczajnego decyzję, w formie uchwały, podejmuje Zarząd lub, z jego upoważnienia, Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego i po wpłaceniu wpisowego.

Od uchwały odmownej Prezydium Zarządu przysługuje, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, prawo odwołania się do Zarządu Oddziału Okręgowego, zaś od odmownej uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego przysługuje prawo odwołania się, w takim samym terminie, do Zarządu Głównego.

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia,
 • skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za zachowanie naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statutu i/lub godności zawodowej,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, zgodnie z którym orzeczony został wobec członka środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,
 • śmierci członka.

 

O ustaniu członkostwa zwyczajnego decyzję, w formie uchwały, podejmuje Zarząd Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia. Od uchwały przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie.

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123