search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

ZAMÓW już dziś!

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami publikacji po zalogowaniu się na stronie Serwisu dla członków SKwP.

 

25. wydaniu przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) szczegółowo omawiamy tematykę:

  • wyceny aktywów i pasywów,
  • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym jego podpisywania i przekazywania),
  • sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
  • sprawozdania z działalności,
  • długotrwałych usług niezakończonych na dzień bilansowy,
  • kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
  • ustalania podatku odroczonego,
  • ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej i od przychodu z nieruchomości.

Ponadto książka zawiera wykaz obowiązków podatnika i płatnika w zakresie CIT i PIT od rozliczenia za grudzień 2019 do ostatecznego rozliczenia podatków za 2019.

Oprócz wersji papierowej Czytelnicy otrzymują dostęp do wersji on-line.

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Piotr Kaim, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Skórzewski, Mariusz Sobkowiak, Aleksander Woźniak

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123