search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
 • Od 2021 r. największych podatników obsłuży jeden urząd skarbowy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
 • Natomiast wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych.
 • Drobne podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, wrócą do pozostałych urzędów skarbowych.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad zmianą właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Od 1 stycznia 2021 r. urzędy te skoncentrują się na obsłudze średnich i dużych firm oraz innych podmiotach ważnych dla gospodarki państwa. Obsługą największych firm w Polsce będzie zajmował się wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, który powstanie na bazie I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
Planowane zmiany są częścią Programu realizowanego obecnie przez Krajową Administrację Skarbową „Klient w centrum uwagi Krajowej Administracji Skarbowej".
Jego celem jest zmiana KAS prowadząca do wzrostu efektywności działania administracji skarbowej oraz poprawy zadowolenia jej klientów.

Zakres zmian

Projekt zakłada następujące rozwiązania:

 • koncentrację obsługi podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali (tj. przychód/obrót netto przekraczający 50 mln euro) przez I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie,
 • koncentrację obsługi banków państwowych i banków krajowych prowadzonych w postaci spółek akcyjnych, krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji, podatkowych grup kapitałowych i spółek wchodzących w ich skład oraz spółek giełdowych w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie,
 • obsługę podmiotów o dużej skali działalności (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) oraz przedsiębiorców zagranicznych o dużej skali (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro) prowadzoną przez 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych,
 • obsługę jednostek samorządu terytorialnego, banków spółdzielczych i SKOK-ów oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych,
 • odpowiedzialność dwóch wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w skali kraju za wyznaczone obszary – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (podatek u źródła – WHT) oraz II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (m.in. fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne),
 • przejęcie obsługi z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu przez pozostałe 380 urzędów skarbowych działających w kraju.

Rozwiązania te mogą jeszcze ulec zmianie w toku  uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Zmieniane akty prawne

Zmiany zostaną wprowadzone nowelizacjami rozporządzeń:

 • Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu, do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo;
 • Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

Trwa ewolucja obsługi dużych podmiotów

Aktualnie duże podmioty gospodarcze nie są grupą dominującą w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, mimo, że właśnie do ich obsługi zostały powołane. Znacząca część zadań, dotychczas wykonywana przez te urzędy, to praca z drobnymi podmiotami gospodarczymi z udziałem kapitału zagranicznego.
Przyjęte rozwiązania to dalsza ewolucja modelu działania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, oparta o 15-letnie doświadczenia z ich funkcjonowania. Jest to także kontynuacja wcześniejszych projektów Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, które służą usprawnieniu obsługi największych podatników (m.in. uprzednie porozumienie cenowe - APA, infolinia dla podmiotów kluczowych, program współdziałania – monitoring horyzontalny) oraz zmian legislacyjnych przeprowadzonych w 2019 r. Wówczas do właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych włączono:

 • spółki, które wchodzą w skład podatkowych grup kapitałowych,
 • spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku, regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Urząd obsłuży największe firmy

Wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, którym będzie I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, zapewni pełną obsługę we wszystkich kluczowych funkcjach pełnionych przez administrację skarbową z wyłączeniem: podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin, których obsługa będzie realizowana na dotychczasowych zasadach.
Przewidujemy, że po tych zmianach nowy I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie o zasięgu krajowym, będzie obsługiwał ponad 3 tys. podmiotów.

Pliki do pobrania:

 • Projekt rozporządzenia MRiF w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu, do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340404

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123