search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

W dniu 9 lutego 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (przekazana do Senatu). Jedna ze zmian (art.10) dotyczy zasad obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców. Podstawa ustalania tej składki powinna stać się niemal tożsama z dochodem w rozumieniu przepisów podatkowych, w szczególności będzie m.in. korygowana o różnice remanentowe oraz nie będzie obejmować większości przychodów zwolnionych, a także objętych zaniechaniem poboru podatku.

Przepis przejściowy (art.36) gwarantuje przy tym ochronę praw nabytych na dzień 1 stycznia 2022 r. i jeśli remanent końcowy będzie większy od początkowego, to nie zostanie uwzględniony w podstawie rocznej.

Drugi z przepisów przejściowych (art.35) ogranicza podstawę obliczenia składki w przypadku uzyskania przychodu ze zbycia środka trwałego amortyzowanego przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Zmiana rozwiązuje na razie jeden z wielu problemów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez SKwP.

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123