Zmienia się urząd skarbowy właściwy do spraw egzekucji. Od 1 stycznia 2021 roku wyspecjalizowane urzędy skarbowe nie wykonują egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz zabezpieczenia należności pieniężnych.
Egzekucja administracyjna jest aktualnie wykonywana przez urzędy skarbowe wyznaczone, co do zasady, według siedziby spółki.

Co się zmieniło?

 • Postępowania egzekucyjne i postępowania zabezpieczające wszczęte i niezakończone do 31 grudnia 2020 r. będą kontynuowane przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego, co do zasady według siedziby spółki;
 • Naczelnik urzędu skarbowego właściwy od 1 stycznia 2021 roku do prowadzenia postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego:
  • wstępuje w prawa i obowiązki organu egzekucyjnego właściwego do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  • przy pierwszej podjętej czynności w stosunku do zobowiązanego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od 1 stycznia 2021 r., zawiadamia zobowiązanego oraz wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym o zmianie organu egzekucyjnego,
  • w przypadku rozłożenia na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych i ich nieuiszczenia przez zobowiązanego do 1 stycznia 2021 r. zawiadamia zobowiązanego o zmianie organu egzekucyjnego i numerze rachunku bankowego, na który mają być uiszczane te koszty, w terminie miesiąca od 1 stycznia 2021 r.,
  • w przypadku zajęć wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych dokonanych przez naczelnika wyspecjalizowanego  urzędu skarbowego i niezrealizowanych do 1 stycznia 2021 r.. zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o zmianie organu egzekucyjnego oraz numerze rachunku bankowego, w terminie trzech miesięcy od 1 stycznia 2021 r.,
  • jest właściwy do rozpatrzenia wniosków w sprawach, w których postępowanie egzekucyjne i postępowanie zabezpieczające zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2020 r. przez naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego a wniesionych po tym dniu.

Jak jest podstawa prawna zmiany?

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 grudnia 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.
(Dz. U. z 2020r., poz. 2444).

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123