Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która została opublikowana w dzienniku ustaw z 2020 r. poz. 1492.

W myśl przyjętych założeń ustawa ma służyć stymulowaniu wyborów prozdrowotnych konsumentów poprzez nałożenie opłaty na dwie kategorie produktów:

  1. napoje z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE ) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności ( Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str.16 z późn. zm. ), kofeiny lub tauryny,
  2. napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml.

Zgodnie z treścią art. 12e ust.5 organem, właściwym w sprawie opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zobowiązanego do zapłaty powyższej opłaty. W przypadku niedokonania ww. opłat w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę ( art. 12i ust.1).

Pozostałe aktualności

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123