search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Katowice
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
390,- zł od osoby
360,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
750,- zł od osoby – 2 bloki łącznie (I Rachunkowość i II Podatki)
690,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy - 2 bloki łącznie (I Rachunkowość i II Podatki)
Terminy

Szanowni Państwo!
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w okresie od grudnia 2023 roku do stycznia 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zrealizuje szkolenia pn. Akcja Edukacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS 2023 w dwóch blokach tematycznych:
- Blok I Rachunkowość – zasady i procedury sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych w 2023 roku,  najczęściej występujące błędy, zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2023 roku oraz planowane na rok 2024,
- Blok II Podatki – zmiany wprowadzone w 2023 roku i planowane na rok 2024 w VAT, CIT, PIT i innych (w tym m.in.: Slim VAT3, KSeF, Estoński CIT, fundacja rodzinna) oraz podatkowe zamknięcie roku 2023.
Celem akcji jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, zagadnień i zmian podatkowych.

Prowadząca szkolenie:

Dr Teresa Cebrowska –biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, doświadczony wykładowca i trener, wieloletni nauczyciel akademicki, autor blisko 100 artykułów i opracowań z zakresu polityki bilansowej, rachunkowości, sprawozdawczości i analizy finansowej, w tym współautor 7 wydań „Komentarza do ustawy o rachunkowości” (opracowanie pod red. T.Kiziukiewicz), twórca autorskich programów szkoleniowych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości, członek Komisji Egzaminacyjnej powoływanej przez Ministra Finansów do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP w kadencjach 2011-2022, członek rad nadzorczych, doradca z zakresu rachunkowości, jako wykładowca/trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Program szkolenia:

 1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe:
  1. Zmiany w ustawie o rachunkowości i prawie handlowym;
  2. Prawa do uproszczeń a zasada rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym;
  3. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach;
  4. Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami (polityką) rachunkowości.
 2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego:
  1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów;
  2. Inwentaryzacja jako mechanizm samokontroli w rachunkowości;
  3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych - zapisy w polityce rachunkowości.
 3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących nieprawidłowości:
  1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja  aktywów i pasywów;
  2. Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi;
  3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja;
  4. Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów;
  5. Zestawienie zmian w kapitale - zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian;
  6. Sprawozdanie z działalności.
 4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki osób podpisujących sprawozdanie finansowe, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego  sprawozdanie finansowe:
  1. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania;
  2. Obowiązki osoby której powierzono prowadzeni ksiąg  rachunkowych, kierownika jednostki, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego  sprawozdanie finansowe;
  3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
  4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe.
 5. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2023:
  1. Przychody – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR 15;
  2. Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu;
  3. Prezentacja kosztów i przychodów działalności przewidzianej do zaprzestania (art. 47 ust 3 uor – Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości);
  4. Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji (Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości);
  5. Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń  i restrukturyzacji oraz przy zastosowaniu CIT Estońskiego.
 6. Wizja przyszłości:
  1. Zmiany w kontekście dyrektywy CSRD  (sprawozdania zrównoważonego rozwoju);
  2. Zmiany w kontekście dyrektywy z dnia 17 października 2023 r odnoszącej się do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (zmiana dyrektywy 2013/34/UE).

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting

ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy do logowania (zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym).
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia - 7 godz. dydaktycznych - 9:00-15:00 (w tym zakładane 3 przerwy 10-15 minutowe)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby:

BLOK I Rachunkowość
390,- zł od osoby
360,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
BLOK II Podatki
390,- zł od osoby
360,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
BLOK I i II łącznie
750,- zł od osoby (płatność: 390,- zł od osoby za I Blok, 360,- zł od osoby za II Blok)
690,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy (płatność: 360,- zł od osoby za I Blok, 330,- zł od osoby za II Blok)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail przed szkoleniem.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Pozostałe informacje:

Dodatkowo polecamy coroczne wydanie specjalne miesięcznika Rachunkowość „Zamknięcie roku 2023”

Samokształcenie w ramach obligatoryjnego/ustawicznego doskonalenia zawodowego (ODZ/UDZ) biegłych rewidentów oraz certyfikowanych Dyplomowanych Księgowych i Ekspertów Usług Księgowych SKwP
Biegły rewident uczestniczący w szkoleniu może zaliczyć do samokształcenia realizowanego w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego za 2023 lub 2024 rok (w składanym do PIBR oświadczeniu o samokształceniu) – 7 lub 14 godzin. Dotyczy to również certyfikowanych Dyplomowanych Księgowych oraz Ekspertów Usług Księgowych SKwP.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.
Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123