Miasto:
Katowice
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
670,- zł od osoby – 2 bloki łącznie (I Rachunkowość i II Podatki)
610,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy - 2 bloki łącznie (I Rachunkowość i II Podatki)
Terminy

Szanowni Państwo!
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w okresie od grudnia 2022 roku do stycznia 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizuje szkolenia pn. Akcja Edukacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS 2022 w dwóch blokach tematycznych:
- Blok I Rachunkowość – zasady i procedury sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych w 2022 roku,  najczęściej występujące błędy, zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2022 roku oraz planowane na rok 2023,
- Blok II Podatki – zmiany wprowadzone w 2022 roku i planowane na rok 2023 w podatku VAT, podatkach dochodowych (CIT, PIT) i innych oraz podatkowe zamknięcie roku 2022.
Celem akcji jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, zagadnień i zmian podatkowych.
Szkolenia są adresowanej do pracowników i kadry kierowniczej komórek F-K sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych i dyplomowanych księgowych SKwP.

Prowadzący szkolenie:

Dr Teresa Cebrowska – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, doświadczony wykładowca i trener, wieloletni nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i podatkowej, analizy finansowej oraz rewizji finansowej, twórca autorskich programów szkoleniowych, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, członek Komisji Egzaminacyjnej powoływanej przez Ministra Finansów do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów, członek Komitetu Standardów Rachunkowości, członek rad nadzorczych, doradca z zakresu rachunkowości, jako wykładowca/trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Program szkolenia:

 1. Zmiany prawa mające wpływ na sprawozdanie finansowe:
  1. Zmiany w ustawie o rachunkowości i kodeksie spółek handlowych
  2. Nowe krajowe standardy rachunkowości (KSR), zmiany w standardach dotychczasowych oraz Rekomendacje Komitetu standardów Rachunkowości
  3. Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z polityka rachunkowości
  4. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu w sprawozdaniu finansowym
 2. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:
  1. Prawidłowe księgi źródłem danych sprawozdania finansowego
  2. Inwentaryzacja jako mechanizm samokontroli w rachunkowości
  3. Nadrzędne zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
  4. Dane porównawcze i porównywalność w sprawozdaniu finansowym
 3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących błędów:
  1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
  2. Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi
  3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
  4. Rachunek przepływów pieniężnych – powiązanie z bilansem, księgami, charakter korekt
 4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych:
  1. Obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
  2. Przygotowanie do badanie sprawozdania finansowego
  3. Zatwierdzania sprowadzania finansowego i zamykanie ksiąg rachunkowych
  4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego
 5. Wybrane zagadnienia szczególnie istotne dla sprawozdania finansowego za rok 2022:
  1. Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu
  2. Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji
  3. Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń i restrukturyzacji
  4. Sprawozdanie z działalności – identyfikacja ryzyk i reakcji na nie
  5. Przychody ze sprzedaży dóbr – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR nr 15
 6. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym
 7. Wizja przyszłości – projektowane zmiany prawa bilansowego

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting

ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia - 7 godz. dydaktycznych - 9:00-14:45 (w tym zakładane 3 przerwy 10 minutowe)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby:

BLOK I Rachunkowość
350,- zł od osoby
320,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
BLOK II Podatki
350,- zł od osoby
320,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
BLOK I i II łącznie
670,- zł od osoby (płatność: 350,- zł od osoby za I Blok, 320,- zł od osoby za II Blok)
610,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy (płatność: 320,- zł od osoby za I Blok, 290,- zł od osoby za II Blok)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail przed szkoleniem.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Pozostałe informacje:

Dodatkowo polecamy coroczne wydanie specjalne miesięcznika Rachunkowość „Zamknięcie roku 2022”
Samokształcenie w ramach obligatoryjnego/ustawicznego doskonalenia zawodowego (ODZ/UDZ) biegłych rewidentów oraz certyfikowanych Dyplomowanych Księgowych i Ekspertów Usług Księgowych SKwP
Biegły rewident uczestniczący w szkoleniu może zaliczyć do samokształcenia realizowanego w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego za 2022 lub 2023 rok (w składanym do PIBR oświadczeniu o samokształceniu) – 7 lub 14 godzin. Dotyczy to również certyfikowanych Dyplomowanych Księgowych oraz Ekspertów Usług Księgowych SKwP.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem kursu a zgłaszającym.
Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123