Miasto:
Katowice
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
670,- zł od osoby - 2 bloki łącznie (I Rachunkowość i II Podatki)
610,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy - 2 bloki łącznie (I Rachunkowość i II Podatki)
Terminy

Szanowni Państwo!
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w okresie od grudnia 2022 roku do stycznia 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizuje szkolenia pn. Akcja Edukacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS 2022 w dwóch blokach tematycznych:
- Blok I Rachunkowość – zasady i procedury sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych w 2022 roku,  najczęściej występujące błędy, zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2022 roku oraz planowane na rok 2023,
- Blok II Podatki – zmiany wprowadzone w 2022 roku i planowane na rok 2023 w podatku VAT, podatkach dochodowych (CIT, PIT) i innych oraz podatkowe zamknięcie roku 2022.
Celem akcji jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, zagadnień i zmian podatkowych.
Szkolenia są adresowanej do pracowników i kadry kierowniczej komórek F-K sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych i dyplomowanych księgowych SKwP.

Prowadzący szkolenie:

Mariusz Gałuszka – doradca podatkowy posiadający również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, specjalista z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym, prowadzący własną kancelarię podatkowo-rachunkową świadczącą usługi w pełnym zakresie: doradztwa podatkowego i obsługi podatkowej, obsługi finansowo-księgowej i obsługi kadrowo-płacowej, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący (przez 2 kadencje) Oddziału Śląskiego KIDP, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, współzałożyciel i  przewodniczący Oddziału Śląskiego w Katowicach Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych, współfundator  Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych, doświadczony wykładowca kursów i szkoleń organizowanych przez KIDP, PIBR, SKwP, w tym w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów oraz studiów podyplomowych niepublicznej uczelni wyższej, jako wykładowca/trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką.

Program szkolenia:

 1. Podatek od towarów i usług (VAT) – zmiany wprowadzone w 2022 roku oraz planowane na rok 2023kompleksowo, w tym w kontekście przygotowania do zamknięcia roku 2022;
 2. Podatki dochodowe (CIT, PIT) i inne zmiany wprowadzone w 2022 roku oraz planowane na rok 2023kompleksowo, w tym w kontekście przygotowania do zamknięcia roku 2022;
 3. Najnowsze interpretacje, objaśnienia i orzecznictwo oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

W programie m. in. omówienie zmian w obowiązujących regulacjach oraz nowych regulacji, takich jak SLIM VAT 3 - SZCZEGÓŁY NA DOLE STRONY.

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting

ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.45-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia
Czas trwania szkolenia - 7 godz. dydaktycznych - 9:00-14:45 (w tym zakładane 3 przerwy 10 minutowe)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby:

BLOK I Rachunkowość
350,- zł od osoby
320,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
BLOK II Podatki
350,- zł od osoby
320,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy
BLOK I i II łącznie
670,- zł od osoby (płatność: 350,- zł od osoby za I Blok, 320,- zł od osoby za II Blok)
610,- zł od osoby – cena dla członków SKwP lub dla co najmniej 2 uczestników szkolenia zgłoszonych z tej samej firmy (płatność: 320,- zł od osoby za I Blok, 290,- zł od osoby za II Blok)

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

Wykład online, autorskie materiały wysłane drogą e-mail przed szkoleniem.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) wysłane drogą e-mail.

Pozostałe informacje:

Dodatkowo polecamy coroczne wydanie specjalne miesięcznika Rachunkowość „Zamknięcie roku 2022”
Samokształcenie w ramach obligatoryjnego/ustawicznego doskonalenia zawodowego (ODZ/UDZ) biegłych rewidentów oraz certyfikowanych Dyplomowanych Księgowych i Ekspertów Usług Księgowych SKwP
Biegły rewident uczestniczący w szkoleniu może zaliczyć do samokształcenia realizowanego w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego za 2022 lub 2023 rok (w składanym do PIBR oświadczeniu o samokształceniu) – 7 lub 14 godzin. Dotyczy to również certyfikowanych Dyplomowanych Księgowych oraz Ekspertów Usług Księgowych SKwP.

Informacje dotyczące zgłoszenia, płatności i rezygnacji ze szkolenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty.
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego w Katowicach SKwP:
PKO BP S.A. nr 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123
W tytule przelewu prosimy podać tytuł szkolenia.
UWAGA! Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia, jednak dopiero po otrzymaniu (telefonicznie lub pocztą e-mail) potwierdzenia realizacji szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
Ewentualna rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić (koniecznie w formie pisemnej) najpóźniej przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszone uczestnictwo.
Szczegółowych informacji dot. szkolenia udzielamy pocztą e-mail: biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie: 32 2538914, 32 2538736.

Wymagania sprzętowe:

 • Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
 • System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
 • Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Głośniki lub słuchawki

W PROGRAMIE SZKOLENIA m. in. omówienie zmian w obowiązujących regulacjach oraz nowych regulacji, takich jak SLIM VAT 3 - jak niżej:

I. Ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 807 z późn. zm.); zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 1. Zmiana w zakresie podstawy wymiaru składek zdrowotnych w przypadku sprzedaży środka trwałego;
 2. Zmiana w zakresie rocznej podstawy wymiaru składek zdrowotnych;

II. Ustawa z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 poz. 558):

 1. Zmiana w zakresie zmniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;
 2. Zmiana w zakresie terminów pobrania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy;

III. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1265):

 1. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT):
  1. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci;
  2. Zmiana w zasadach normujących doliczanie w rozliczeniu rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców;
  3. Zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka warunkującego możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ czy z podatkowej ulgi na dzieci;
  4. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych;
  5. Zmiana redakcji przepisu dotyczącego ujmowania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika;
  6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jako KUP w podatku liniowym;
  7. Likwidacja ulgi dla klasy średniej;
  8. Zmiana w zakresie ulgi na zabytki;
  9. Nowa skala podatkowa;
  10. Zmiana podatek liniowy – zasady ogólne (skala podatkowa);
  11. Zmiana ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zasad ogólne (skala podatkowa);
  12. Zmiana dla najmu prywatnego opodatkowanego  ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – przejście na zasady ogólne;
  13. Zmiana dla rolnik ryczałtowy i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przejście na zasady ogólne;
  14. Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatkowej;
  15. Prawo pomniejszenia dochodu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w limitowanej wysokości 8 700 zł;
  16. Przepisy dotyczące oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego;
  17. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (1/12 kwoty zmniejszającej podatek);
  18. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek;
  19. Zmiana zasad poboru podatku;
  20. Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
  21. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku;
 1. Zmiana ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
 2. Zmiana ustawy o zryczałtowany podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie):
  1. Prawo pomniejszenia dochodu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne;
  2. Zmiana terminu składania PIT-28 i 28S;
  3. Zmiana terminu płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  4. Prawo pomniejszenia podatku o składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla karty podatkowej;
  5. Termin płatności podatku, roczna deklaracja;

IV. Zmiana ustawy dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 1. Zmiany w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne dzieci pobierających renty rodzinne;
 2. Zmiana doprecyzowująca w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji;
 3. Zmiana doprecyzowująca w zakresie liczby miesięcy uwzględnianych dla określenia składki zdrowotnej (osób prowadzących działalność gospodarczą stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych);
 4. Zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej;
 5. Zmiana doprecyzowująca w zakresie minimalnej podstawy miesięcznej składki zdrowotnej;
 6. Zmiana doprecyzowująca w zakresie rozliczania rocznej składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i stosujące opodatkowanie na zasadach ogólnych;
 7. Zmiana doprecyzowująca w zakresie instytucji zwrotu różnicy między sumą wpłaconych składek miesięcznych a składką roczną dotyczy ubezpieczonych;
 8. Zmiana doprecyzowująca w zakresie sposobu rozliczania zwrotu kwoty nadpłaconej w składce zdrowotnej (w rozliczeniu rocznym);
 9. Dodanie przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych na wzór rozwiązań funkcjonujących już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 10. Zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych;

V. Ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2021 poz. 2105 z późn. zm.):

 1. Prowadzenie ksiąg i ewidencji przy użyciu programów komputerowych, przesyłanie ksiąg;
 2. Uchylenie przepisów dotyczących ulgi abolicyjnej;
 3. Przesunięcie sankcji 5.000 za brak współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym;
 4. Przesunięcie obowiązku integracji terminala płatniczego z kasą rejestrującą;
 5. Przesuniecie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących  limitu transakcji gotówkowych z konsumentami;
 6. Przesuniecie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących  kwoty transakcji gotówkowych;

VI. SLIM VAT 3 od 1 stycznia 2023 roku – projekt ustawy z dnia 04.08.2022 roku o zmienia ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 1. Zmiana limitu w przypadku małego podatnika;
 2. Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach, gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej;
 3. Zmiana w zakresie dokumentów potwierdzających WDT;
 4. Zmiana w zakresie dokumentów potwierdzających WNT;
 5. Zmiana w zakresie prewspółczynnika i prognozy odliczenia;
 6. Zmiana w zakresie zwrotu vat dla tzw. podatników bezgotówkowych;
 7. Zmiana w zakresie proporcji w podatku VAT;
 8. Zmiana w zakresie korekty rocznej odliczonego podatku w przypadku wstępnej proporcji;
 9. Zmiana w zakresie faktur zaliczkowych;
 10. Zmiana w zakresie sprzedaży zaewidencjonowanej przy pomocy kasy fiskalnej;
 11. Zmiana w zakresie formy dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących online w tym kas wirtualnych;
 12. Zmiana w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego;

VII. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 roku dotyczące kas fiskalnych (Dz. U z 2022 poz. 2029);
VIII. Ustawa z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2022 poz. 2180):

 1. Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym;
 2. Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”;
 3. Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie dokumentacji rajowych oraz tzw. pośrednich transakcji rajowych;
 4. Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów;
 5. Zmiana w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
 6. Uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi”;
 7. Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek;
 8. Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 9. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty składany przez płatnika;
 10. Oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 11. Zmiana doprecyzowująca przepisy w zakresie zwiększania lub zmniejszania przychodów o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych;
 12. Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej;
 13. Zmiana w zakresie części podatku należnego przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego (wzrost z 1% do 1,5%);
 14. Zmiana przepisów dotyczących pierwszego terminu składania JPK/CIT w przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego;
 15. Zmiana przepisów związana z koniecznością wydłużenia wprowadzonych działań antyinflacyjnych oraz utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!👍💻

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!😊👩‍🎓👨‍🎓🌞

ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

tel. 32 253 89 14
tel. 32 253 87 36
tel. 506 573 863
fax 32 253 87 09

biuro@katowice.skwp.pl

PKO BP SA O/Katowice 50 1020 2313 0000 3102 0139 3123